บทความวิชาการ
เทคนิคการกลบรสสำหรับยาน้ำชนิดรับประทาน (Taste masking for oral liquid dosage form)
ชื่อบทความ เทคนิคการกลบรสสำหรับยาน้ำชนิดรับประทาน (Taste masking for oral liquid dosage form)
ผู้เขียนบทความ นศภ.ธนัชชา เกษรสวัสดิ์ นศภ.พนิดา ผู้ช่วย และ รศ.ดร.ภญ.ธนภร อำนวยกิจ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-1-000-005-10-2564
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 26 ต.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 25 ต.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.75 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ยาน้ำชนิดรับประทานใช้ในการรักษาผู้ป่วยเด็กหรือผู้ที่มีปัญหาในการกลืน ซึ่งการบริหารยาจะต้องให้ผู้ป่วยรับประทานยาเข้าไป ตัวยาสำคัญที่ปลดปล่อยออกมาจึงมีโอกาสสัมผัสกับตุ่มรับรสบริเวณลิ้นได้้ ดังนั้น ความเข้าใจเรื่องการรับรสชาติในมนุษย์และเทคนิคการกลบรสจึงเป็นสิ่งจําเป็นในการพัฒนาตํารับ เทคนิคการกลบรสแบ่งเป็น 2 วิธีหลัก คือ 1.การเติมสารแต่งรสหวาน สารแต่งกลิ่น สารปรับรส หรือสารต้านรสขม 2.การสร้างชั้นป้องกันการสัมผัสของยาและตุ่มรับรส นอกจากสองวิธีข้างต้นยังมีเทคนิคอื่นๆในการกลบรสอีกหลากหลายเทคนิค การเติมสารให้ความหวานเป็นวิธีที่ง่ายและมีราคาถูกแต่สามารถกลบรสได้เพียงบางส่วน ดังนั้น เทคนิคการกลบรสด้วยการป้องกันยาสัมผัสกับตุ่มรับรสบริเวณลิ้นจึงเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากกว่า เทคนิคดังกล่าวนี้สามารถพัฒนาไปได้หลายแนวทาง เช่น เทคนิคเอนแคปซูเลชัน เทคนิคการเกิดสารประกอบเชิงซ้อน เทคนิคโซลิดดิสเพอร์สชัน เทคนิคการใช้เรซินแลกเปลี่ยนไอออน เทคนิคการดูดซับ เป็นต้น การเลือกใช้เทคนิคในการกลบรสต้องพิจารณาสมบัติของตัวยาสำคัญที่ต้องการกลบรส รวมถึงชนิดและปริมาณของสารกลบรสประกอบกันเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการกลบรสที่ดีและเหมาะสมกับยาแต่ละตำรับ
คำสำคัญ
การกลบรส ยาน้ำชนิดรับประทาน การรับรส สารแต่งรสหวาน
วิธีสมัครสมาชิก
ขณะนี้ทางหน่วยงานเปิดให้ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดและเริ่มทำแบบทดสอบได้โดยไม่จำกัดสิทธิ์ ท่านสามารถอ่านและทำแบบทดสอบบทความทางวิชาการ ตลอดจนติดตามข้อมูลข่าวสารงานประชุมของทางหน่วยงานได้เลย (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น)