บทความวิชาการ
สาเหตุและการจัดการกับอาการท้องเสียในผู้ป่วยที่ได้รับอาหารทางสายให้อาหาร (Causes and management of diarrhea in patients with tube feeding)
ชื่อบทความ สาเหตุและการจัดการกับอาการท้องเสียในผู้ป่วยที่ได้รับอาหารทางสายให้อาหาร (Causes and management of diarrhea in patients with tube feeding)
ผู้เขียนบทความ นสภ.ชนัญชิดา กุลเพิ่มทวีรัชต์ และ ผศ. ภญ. ดร.ทิพวรรณ ศิริเฑียรทอง
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-1-000-009-09-2564
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 18 ต.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 17 ต.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
อาการท้องเสียเป็นอาการที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยที่ได้รับอาหารทางสายให้อาหาร แต่การหยุดให้อาหารทางสายให้อาหารโดยทันทีนั้นเป็นแนวทางที่ไม่สามารถกระทำได้ เนื่องจากจะทำให้ผู้ป่วยมีภาวะขาดน้ำและสารอาหารรุนแรงมากขึ้น แนวทางปฏิบัติที่ดีจึงควรเริ่มต้นจากการวิเคราะห์สาเหตุของอาการท้องเสีย ได้แก่ ชนิดและลักษณะการบริหารอาหารผ่านสายให้อาหาร ยาที่ผู้ป่วยได้รับ ความเสี่ยงการติดเชื้อ โรคร่วมและความรุนแรงของอาการเจ็บป่วยของผู้ป่วย เป็นต้น รายงานการวิจัยพบว่าการใช้ยาเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้ป่วยที่ได้รับอาหารทางสายให้อาหารเกิดอาการท้องเสีย ซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยการเจือจางยาด้วยน้ำสะอาดในปริมาณที่เหมาะสม หรือพิจารณาใช้ยาที่ไม่มีผลทำให้เกิดการถ่ายเหลว หรือหยุดใช้ยาชั่วคราว กรณีที่ไม่พบสาเหตุที่แน่ชัดของอาการท้องเสียอาจพิจารณาใช้สูตรอาหารที่มีใยอาหารเป็นส่วนประกอบเนื่องจากมีการศึกษาที่บ่งชี้งว่าสามารถลดอุบัติการณ์ของอาการท้องเสียในผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสายให้อาหารได้ ทั้งนี้หากยังมีอาการถ่ายเหลวอย่างต่อเนื่องสามารถพิจารณาใช้อาหารสูตรเป็ปไทด์ตามสภาวะผู้ป่วยและติดตามอาการเป็นระยะ
คำสำคัญ
ท้องเสีย, ให้อาหารทางสาย, การใช้ยา, การรักษา