บทความวิชาการ
Pharmacist's Role in CLABSI Management บทบาทของเภสัชกรในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในเลือดที่สัมพันธ์กับสายสวนหลอดเลือด(บทความ 2)
ชื่อบทความ Pharmacist's Role in CLABSI Management บทบาทของเภสัชกรในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในเลือดที่สัมพันธ์กับสายสวนหลอดเลือด(บทความ 2)
ผู้เขียนบทความ เภสัชกรภิฏฐา สุรพัฒน์ งานเภสัชกรรมคลินิก ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-1-000-007-10-2564
ผู้ผลิตบทความ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 18 ต.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 17 ต.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ การติดเชื้อในเลือดที่สัมพันธ์กับสายสวนหลอดเลือดเป็นโรคติดเชื้อที่พบได้บ่อยในโรงพยาบาล การวินิจฉัยผู้ป่วยมักจะใช้เกณฑ์ตามคำจำกัดความของ catheter-related bloodstream infection (CRBSI) ในขณะที่การติดตามอุบัติการณ์การติดเชื้อในโรงพยาบาลมักใช้คำจำกัดความของ central line-associated bloodstream infection (CLABSI) เภสัชกรควรมีบทบาทในการดูแลผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อให้ได้รับยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม ทั้งในผู้ป่วยที่สงสัยติดเชื้อ และผู้ป่วยที่ทราบผลยืนยันเชื้อก่อโรค นอกจากการรักษาแล้ว เภสัชกรควรมีส่วนร่วมในการป้องกันการติดเชื้อร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ดูแลนโยบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยา การเตรียมและบริหารยาให้มีความเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของเชื้อก่อโรคให้น้อยที่สุด
คำสำคัญ
Catheter, CRBSI, CLABSI, antibiotic-lock therapy