บทความวิชาการ
แนวทางการดูแลและจัดการผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง updated ตามแนวทางของ ESC 2021
ชื่อบทความ แนวทางการดูแลและจัดการผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง updated ตามแนวทางของ ESC 2021
ผู้เขียนบทความ ภก.กฤติน บัณฑิตานุกูล Pharm.D, BCPS.
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-1-000-005-10-2564
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 14 ต.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 13 ต.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
บทความนี้เรียบเรียงข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง (chronic heart failure) โดยอ้างอิงตามแนวทางของ European Society of Cardiology (ESC) ที่มีการปรับปรุงและตีพิมพ์ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2021 ที่ผ่านมาเป็นหลัก ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนคำแนะนำบางหัวข้อในการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง โดยจะเน้นไปที่การให้ยาตามลักษณะทางคลินืกของผู้ป่วยมากขึ้น รวมทั้งบทบาทของการใช้ยาในกลุ่ม sodium-glucose cotransporter 2 (SGLT-2) inhibitors ในผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง เนื่องจากมีการตีพิมพ์ประโยชน์ของยาในศึกษาทางคลินิกในผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว
คำสำคัญ