บทความวิชาการ
การพัฒนาและการใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์เพื่อใช้ในการบริหารยาสำหรับผู้ป่วยสูงอายุ Development and application of medical devices and equipment to enhance drug administration in elderly patients
ชื่อบทความ การพัฒนาและการใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์เพื่อใช้ในการบริหารยาสำหรับผู้ป่วยสูงอายุ Development and application of medical devices and equipment to enhance drug administration in elderly patients
ผู้เขียนบทความ เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท หวลบุตตา และ เภสัชกรหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิกานต์ แสงนิ่ม
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
รหัสกิจกรรม 1019-1-000-001-11-2564
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 01 พ.ย. 2564
วันที่หมดอายุ 31 ต.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักมีโรคเรื้อรังหลายชนิดจึงมีแนวโน้มที่จะต้องบริหารยาหลายประเภทและหลายช่องทาง เช่น รับประทาน ฉีด ผ่านผิวหนังด้วยแผ่นแปะ หยอดตา และผ่านระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น ซึ่งรูปแบบการบริหารยาต่าง ๆ มักถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยในวัยผู้ใหญ่ ดังนั้นสำหรับผู้สูงอายุการบริหารยาในบางรูปแบบอาจก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้งาน อาจส่งผลให้เกิดความผิดพลาดของปริมาณยาที่ได้รับ ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพการรักษารวมถึงอาจเกิดอุบัติเหตุได้ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ผู้สั่งจ่ายยาหรือผู้พัฒนาอุปกรณ์เพื่อใช้ในการบริหารยาต้องเข้าใจพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุ ในบทความนี้จะเน้นถึงการพัฒนาอุปกรณ์เพื่อใช้ในการบริหารยาสำหรับผู้ป่วยสูงอายุ โดยจะรวมถึงอุปกรณ์ช่วยในการบริหารยาในช่องทางต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ช่วยบริหารยาเม็ด ยาสูดพ่น และยาฉีด ซึ่งแต่ละชนิดจะมีความต้องการในการออกแบบที่แตกต่างกัน การค้นหาเหตุและปัจจัยของปัญหาในการใช้งานรวมถึงการทดสอบการใช้จริงในผู้สูงอายุจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการพัฒนาอุปกรณ์
คำสำคัญ
ผู้สูงอายุ, เครื่องมือแพทย์, อุปกรณ์ช่วยกลืนเม็ดยา, กลืนลำบาก, นวัตกรรม