บทความวิชาการ
ผลิตภัณฑ์น้ำเกลือล้างจมูกที่มีจำหน่ายในร้านยา (Nasal irrigation product available at drugstore)
ชื่อบทความ ผลิตภัณฑ์น้ำเกลือล้างจมูกที่มีจำหน่ายในร้านยา (Nasal irrigation product available at drugstore)
ผู้เขียนบทความ อ.ภญ.ฑิภาดา สามสีทอง, อ.ภญ.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-1-000-006-10-2564
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 11 ต.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 10 ต.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ผลิตภัณฑ์ล้างจมูกที่มีในร้านยาจะมีส่วนประกอบหลักเป็นสารละลายเกลือโซเดียมคลอไรด์ โดยแบ่งตามความเข้มข้นและแหล่งที่มา ได้แก่ น้ำเกลือความเข้มข้น 0.9% w/v น้ำเกลือความเข้มข้นสูง และน้ำเกลือที่มาจากน้ำทะเล เนื่องจากพบว่าการล้างจมูกจะช่วยขจัดน้ำมูกและสารก่อภูมิแพ้ บรรเทาอาการทางจมูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีคำแนะนำของ American Family Physician ค.ศ. 2009 ถึงประโยชน์ของการล้างจมูกร่วมกับการรักษามาตรฐาน ในกลุ่มผู้ป่วยไซนัสอักเสบเรื้อรังอย่างชัดเจน รวมทั้งมีข้อมูลสนับสนุนการใช้ในผู้ป่วยจมูกอักเสบภูมิแพ้ การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนจากไวรัส จากข้อมูลการศึกษาพบว่าการใช้น้ำเกลือร่วมการรักษาตามมาตรฐาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา รวมถึงลดการใช้ยาบรรเทาอาการคัดจมูกแบบพ่น ยาต้านฮิสตามีน ยาฆ่าเชื้อ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบชนิดเกลือเข้มข้นสูง เช่น น้ำเกลือทะเล และน้ำเกลือความเข้มข้นมากกว่า 0.9% w/v ช่วยบรรเทาอาการคัดจมูก ไอ คันจมูก ได้ดีกว่าชนิดเกลือเข้มข้นปกติ สำหรับข้อมูลทางด้านความปลอดภัยการใช้น้ำเกลือทุกความเข้มข้นมีความปลอดภัยทั้งในเด็กและสตรีมีครรภ์ อาจเกิดอาการข้างเคียงได้เล็กน้อย เช่น รู้สึกแสบจมูกในการใช้ช่วงแรก ซึ่งอาการเหล่านี้จะลดลงเมื่อล้างจมูกอย่างสม่ำเสมอ จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส รวมทั้งสารก่อภูมิแพ้และมลภาวะต่าง ๆ การล้างจมูกสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นทางเลือกในการป้องกันโรค และใช้ในการรักษาร่วมกับการรักษาหลักเพื่อทำให้อาการหายเร็วขึ้น ลดการใช้ยาหลัก และสามารถใช้ในเด็กและสตรีมีครรภ์ที่มีข้อจำกัดในการใช้ยาได้อย่างปลอดภัย
คำสำคัญ
ผลิตภัณฑ์ล้างจมูก ,ร้านยา, อาการทางจมูก
วิธีสมัครสมาชิก
https://apps.phar.ubu.ac.th/pharmooc/member_register.php