บทความวิชาการ
แนวทางการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ชื่อบทความ แนวทางการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ผู้เขียนบทความ ภก.สันตชัย ณ นคร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก.นฤบดี ผดุงสมบัติ
สถาบันหลัก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รหัสกิจกรรม 3002-1-000-003-10-2564
ผู้ผลิตบทความ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 07 ต.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 06 ต.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นการทบทวนรายงานเชิงวิชาการและองค์ความรู้ในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาความคงสภาพเชิงระบบของผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยเทียบเคียงกับหลักการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน เพื่อหากลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับการวางแนวทางพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่อไป
คำสำคัญ
ความคงสภาพ, ผลิตภัณฑ์สมุนไพร, stability study, herbal products