บทความวิชาการ
แนวทางการจัดเก็บและการจัดการวัคซีนโควิด-19 (COVID-19 vaccine: storage and handling guidance)
ชื่อบทความ แนวทางการจัดเก็บและการจัดการวัคซีนโควิด-19 (COVID-19 vaccine: storage and handling guidance)
ผู้เขียนบทความ รศ.ธีราพร สุภาพันธุ์ และนศ.ภ.สิทธิกร วิชัยรัมย์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-1-000-005-09-2564
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 27 ก.ย. 2564
วันที่หมดอายุ 26 ก.ย. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
วัคซีนโควิด-19 ที่ต่างชนิดกันจะมีวิธีการจัดเก็บและการจัดการที่แตกต่างกัน ดังนั้นการบริหารจัดการ และการเก็บรักษาวัคซีนจึงมีความสำคัญ เพื่อให้วัคซีนมีประสิทธิผลและมีอายุการใช้งานตามกำหนด
คำสำคัญ
วัคซีนโควิด-19 การจัดเก็บ การจัดการ
วิธีสมัครสมาชิก
https://apps.phar.ubu.ac.th/pharmooc/index.php