บทความวิชาการ
ยาเหน็บช่องคลอดที่มีส่วนประกอบของ Estriol ร่วมกับ Lactobacillus acidophilus ในการรักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์ในหญิงวัยหมดประจำเดือน
ชื่อบทความ ยาเหน็บช่องคลอดที่มีส่วนประกอบของ Estriol ร่วมกับ Lactobacillus acidophilus ในการรักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์ในหญิงวัยหมดประจำเดือน
ผู้เขียนบทความ รศ.ธีราพร สุภาพันธุ์, ผศ.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-1-000-004-09-2564
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 27 ก.ย. 2564
วันที่หมดอายุ 26 ก.ย. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
กลุ่มอาการทางระบบทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์ของหญิงวัยหมดประจำเดือน (Genitourinary syndrome of menopause, GSM) เกิดขึ้นจากการที่ร่างกายมีปริมาณเอสโตรเจนลดลง อาการเหล่านี้ เช่น ภาวะช่องคลอดแห้ง ช่องคลอดอักเสบ เป็นต้น อาการดังกล่าวอาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของหญิงวัยหมดประจำเดือน โดยมีการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลและความปลอดภัยของการใช้ยาเหน็บช่องคลอดที่ประกอบด้วย estriol ร่วมกับ Lactobacillus acidophilus ว่าช่วยรักษาอาการดังกล่าวข้างต้นและช่วยรักษาสภาวะที่สมดุลของช่องคลอด
คำสำคัญ
วัยหมดประจำเดือน กลุ่มอาการทางระบบทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์ของหญิงวัยหมดประจำเดือน เอสไตรออล
วิธีสมัครสมาชิก
https://apps.phar.ubu.ac.th/pharmooc/login.php