บทความวิชาการ
ฟาวิพิราเวียร์กับการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 (Role of favipiravir in COVID-19)
ชื่อบทความ ฟาวิพิราเวียร์กับการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 (Role of favipiravir in COVID-19)
ผู้เขียนบทความ อ.ภก.เกียรติศักดิ์ ภาดี,ภก.พัชรากร เพียงงาม
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-1-000-003-09-2564
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 27 ก.ย. 2564
วันที่หมดอายุ 26 ก.ย. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ในปัจจุบันมีการระบาดของการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทั่วโลก ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง แต่ยังมีอีกกลุ่มที่มีอาการรุนแรง หรือมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคปอดอักเสบ ดังนั้นการใช้ยาต้านเชื้อไวรัสในปัจจุบันจึงมีบทบาทสำคัญในการรักษา โดยยา favipiravir เป็นยาต้านเชื้อไวรัส SARS-CoV2 ตัวแรกที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในการรักษาการติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศจีน เมื่อปี 2020 โดยมีกลไกคือยับยั้งเอนไซม์ RNA-dependent RNA polymerase (RdRp) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ใช้ในการเพิ่มจำนวนของไวรัส มีหลายการศึกษายืนยันถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้ยา favipiravir แต่ยังขาดการศึกษาในเด็กและผู้สูงอายุ โดยขนาดที่แนะนำให้ใช้ในการรักษาของประเทศไทย อยู่ที่ 3,600 mg ในวันแรก และตามด้วย 1,800 mg ต่อวัน จนครบ 14 วัน โดยยา favipiravir มีความปลอดภัยแต่พบอาการไม่พึงประสงค์ได้ เช่น ทำให้ระดับของกรดยูริกเพิ่มขึ้น หรืออาจทำให้เกิดภาวะทารกวิรูปได้หากใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์
คำสำคัญ
ฟาร์วิพิราเวียร์ โควิด-19
วิธีสมัครสมาชิก
https://apps.phar.ubu.ac.th/pharmooc/login.php