บทความวิชาการ
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยารักษาเบาหวาน กลุ่ม SGLT2 Inhibitors
ชื่อบทความ ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยารักษาเบาหวาน กลุ่ม SGLT2 Inhibitors
ผู้เขียนบทความ รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-027-09-2564
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 21 ก.ย. 2564
วันที่หมดอายุ 20 ก.ย. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
Sodium glucose co-transporter type 2 (SGLT-2) เป็นโปรตีนที่อยู่ในส่วนต้นของ proximal tubule มีความสามารถในการขนส่งน้ำตาลกลูโคส พบว่าการดูดกลับของน้ำตาลกลูโคสประมาณร้อยละ 90 เกิดจาก SGLT-2 จากการศึกษาพบว่าผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ร่างกายจะมีการปรับตัวโดยเพิ่มจำนวนของ SGLT-2 (up-regulation) เพื่อตอบสนองที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น ซึ่งพบว่าในผู้ป่วยเบาหวานจะมีการเพิ่มจำนวนของ SGLT-2 ที่บริเวณ proximal tubules เป็น 3 เท่าของคนปกติ ทำให้ผู้ป่วยยังคงมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการยับยั้ง SGLT-2 จึงเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนายาเพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือด
คำสำคัญ
เบาหวาน, ยาลดระดับน้ำตาลในเลือด, SGLT-2 inhibitors, Dapagliflozin