บทความวิชาการ
วิตามินดีกับโรคไตเรื้อรัง: หลักการรักษา และการประยุกต์ใช้
ชื่อบทความ วิตามินดีกับโรคไตเรื้อรัง: หลักการรักษา และการประยุกต์ใช้
ผู้เขียนบทความ วงศกร พรมเคน, ดาราพร รุ้งพราย
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-1-000-004-09-2564
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 20 ก.ย. 2564
วันที่หมดอายุ 19 ก.ย. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
วิตามินดีเป็นฮอร์โมนที่มีบทบาทสำคัญในการควบคุมสมดุลของแร่ธาตุและกระดูก รวมถึงการทำงานของกล้ามเนื้อ มนุษย์ได้รับวิตามินดีจากการรับประทานอาหาร และการสังเคราะห์วิตามินดีบริเวณผิวหนัง วิตามินดีในรูปไม่ออกฤทธิ์ต้องผ่านกระบวนการไฮดรอกซิเลชัน 2 ครั้งที่ตับและไต จึงเปลี่ยนเป็นวิตามินดีในรูปออกฤทธิ์ได้ ภาวะขาดวิตามินดีเป็นปัญหาสุขภาพสำคัญในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ส่งผลให้เกิดความผิดปกติของสมดุลแร่ธาตุและกระดูก และมีผลเพิ่มอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ ปัจจุบันการรักษาภาวะขาดวิตามินดี และความผิดปกติของสมดุลแร่ธาตุและกระดูกสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในประเทศไทย คือ การใช้วิตามินดี และยาที่มีคุณสมบัติคล้ายวิตามินดี ผลิตภัณฑ์วิตามินดีที่มีใช้ในประเทศไทย ได้แก่ เออร์โกแคลซิเฟอรอล แอลฟาแคลซิดอล และแคลซิไตรออล
คำสำคัญ
วิตามินดี; โรคไตเรื้อรัง; ภาวะขาดวิตามินดี; ความผิดปกติของแร่ธาตุและกระดูก