บทความวิชาการ
การดูแลรักษาอาการผิดปกติที่พบได้บ่อยในหญิงตั้งครรภ์
ชื่อบทความ การดูแลรักษาอาการผิดปกติที่พบได้บ่อยในหญิงตั้งครรภ์
ผู้เขียนบทความ นสภ.ศิริจันทรา การงานดี, รองศาสตราจารย์.พัชราภรณ์ สุดชาฎา, ภ.บ., ปร.ด. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-1-000-005-09-2564
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 20 ก.ย. 2564
วันที่หมดอายุ 19 ก.ย. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
หญิงตั้งครรภ์เป็นกลุ่มประชากรพิเศษที่มีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างรอบคอบในการดูแลรักษาโดยเฉพาะการใช้ยา เนื่องจากการที่มารดาได้รับสิ่งต่าง ๆ เข้าไปในร่างกายจะส่งผลโดยตรงต่อทารกที่อยู่ในครรภ์ และในหญิงตั้งครรภ์มักจะมีอาการไม่สบาย หรืออาการผิดปกติที่พบได้บ่อย เช่น อาการปวดศีรษะ กรดไหลย้อน ตกขาว ริดสีดวงทวาร ตะคริว อาการเหล่านี้สามารถบรรเทาด้วยการปรับพฤติกรรม หรือร่วมกับการใช้ยา ผู้ให้การรักษาหรือคำแนะนำควรมีความรู้ความเข้าใจในการปรับพฤติกรรมหรือการใช้ยาที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งต่อมารดาและทารกในครรภ์ และสามารถรักษาหรือบรรเทาอาการที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ
การดูแลรักษาอาการผิดปกติที่พบได้บ่อยในหญิงตั้งครรภ์