บทความวิชาการ
Update on New Oral Contraceptive Pill
ชื่อบทความ Update on New Oral Contraceptive Pill
ผู้เขียนบทความ ศ.นพ.อรรณพ ใจสำราญ
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-026-09-2564
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 13 ก.ย. 2564
วันที่หมดอายุ 12 ก.ย. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0.75 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ยาเม็ดคุมกำเนิดเป็นวิธีการคุมกำเนิดแบบชั่วคราวที่ได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากความสะดวกในการใช้ หาได้ง่าย และสามารถบริหารจัดการได้ด้วย ยาเม็ดคุมกำเนิดสามารถจำแนกตามส่วนประกอบของฮอร์โมนได้ 2 ประเภท คือยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม (combined oral contraceptive pills, COCs) และยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยว (progesterone-only pills, POPs) โดยยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมเป็นรูปแบบที่มีการใช้กันมานาน และได้รับความนิยมมากกว่า เนื่องจากมีประสิทธิผลที่ดีกว่า แต่มีข้อจำกัดบางอย่าง เช่น อาการไม่พึงประสงค์ ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่าง ๆ หรือมีข้อห้ามใช้ในบางโรค รวมทั้งผลกระทบต่อการให้นมบุตร การใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยวจึงเป็นทางเลือกในการคุมกำเนิดโดยเฉพาะยาคุมกำเนิดชนิดใหม่ในประเทศไทยที่มีส่วนประกอบของ Drospirenone 4 mg ที่เป็น progestin รุ่นใหม่ล่าสุด พบว่ามีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม และมีประสิทธิภาพดีแม้จะบริหารยาล่าช้ากว่ากำหนดถึง 24 ชั่วโมงซึ่งเป็นข้อดีที่เหนือกว่ายาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยวที่มีส่วนประกอบของ progestin รุ่นเก่า ที่จำเป็นจะต้องกินยาภายใน 3-12 ชั่วโมง ข้อมูลความปลอดภัยพบว่าการรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยวไม่สัมพันธ์กับความเสี่ยงของการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่อหัวใจและหลอดเลือดและมะเร็งเต้านม ดังนั้นยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยวที่มีส่วนประกอบของ Drospirenone 4 mg จึงเป็นทางเลือกที่ดีในการคุมกำเนิดโดยเฉพาะในผู้ที่มีข้อห้ามใช้ของฮอร์โมน estrogen ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่อหัวใจและหลอดเลือด ผู้ที่มีความเสี่ยงของโรคมะเร็งเต้านม และสตรีหลังคลอดทั้งที่ให้นมบุตรหรือไม่ก็ตาม
คำสำคัญ
ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยว, Progestin only pill, Minipill, Drosperinone-only pill, Slinda®,
วิธีสมัครสมาชิก
สมัครสมาชิกออนไลน์ที่ www.pharcpa.com