บทความวิชาการ
บทบาทของอนุมูลอิสระในโรคเบาหวาน
ชื่อบทความ บทบาทของอนุมูลอิสระในโรคเบาหวาน
ผู้เขียนบทความ นุชจิรา พงศ์นิมิตประเสริฐ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-1-000-003-09-2564
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 10 ก.ย. 2564
วันที่หมดอายุ 09 ก.ย. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
อนุมูลอิสระประกอบด้วย reactive oxygen species (ROS) ซึ่งจะทำปฏิกิริยากับสารชีวโมเลกุลส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่องค์ประกอบต่างๆ ของเซลล์ในร่างกาย การสร้างอนุมูลอิสระจำนวนมากจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บของเซลล์ ซึ่งพบได้ในผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยเป็น heterogeneous metabolic disorder มีความผิดปกติเรื้อรังที่มีลักษณะในการบกพร่องและการเสียสมดุลของเมตาบอลิซึมของกลูโคส โปรตีนและไขมันอันเนื่องมาจากมีความบกพร่องในการหลั่งอินซูลินหรือเกิดการดื้อต่ออินซูลิน หรือทั้งสองอย่าง ซึ่งมีลักษณะน้ำตาลในเลือดสูง ในระยะยาวจะมีผลในการทำลายหลอดเลือด ทำลายระบบประสาทส่วนปลาย ถ้าหากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม อาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งเป็นผลจากการมีภาวะดื้ออินซูลิน ร่วมกับความบกพร่องในการผลิตอินซูลินที่เหมาะสม โดยการผลิต ROS ภายในเซลล์ที่มากเกินไปจนเกิดภาวะเครียดที่เกิดจากออกซิเดชั่น (oxidative stress) ส่งผลให้เกิด protein oxidation, membrane lipid peroxidation และการทำลายดีเอ็นเอ รวมทั้งการทำให้เสียกระบวนการลอกรหัสของยีน -cell
คำสำคัญ
อนุมูลอิสระ; ภาวะเครียดที่เกิดจากออกซิเดชั่น; โรคเบาหวาน