บทความวิชาการ
ภาวะสูญเสียการรู้คิดเล็กน้อย
ชื่อบทความ ภาวะสูญเสียการรู้คิดเล็กน้อย
ผู้เขียนบทความ รศ.พญ.ปณิตา ลิมปะวัฒนะ, พญ.มัญชุมาส มัญจาวงษ์
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-1-000-004-09-2564
ผู้ผลิตบทความ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 08 ก.ย. 2564
วันที่หมดอายุ 07 ก.ย. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ภาวะสูญเสียความสามารถของสมองเล็กน้อยเป็นภาวะที่อยู่ระหว่างภาวะหลงลืมตามวัยและภาวะสมองเสื่อม ความชุกและอุบัติการณ์ของภาวะนี้พบมากขึ้นเมื่ออายุสูงขึ้น และสามารถดำเนินโรคเป็นภาวะสมองเสื่อมได้ โดยเฉพาะชนิดที่มีอาการหลงลืมเป็นอาการเด่น ซึ่งภาวะสมองเสื่อมเป็นภาวะที่คาดการณ์ว่าจะเป็นปัญหาที่สำคัญลำดับต้นของโลก การวินิจฉัยตั้งแต่ระยะแรกและให้การดูแลรักษาตามหลักฐานเชิงประจักษ์อาจจะช่วยป้องกันหรือชะลอการเนินโรคประกอบด้วย การรักษาโดยการไม่ใช้ยา และการรักษาโดยการใช้ยา บทความนี้ได้สรุปเกี่ยวกับความชุก อุบัติการณ์ คำจำกัดความ ปัจจัยเสี่ยง ชนิด พยาธิสรีรวิทยา แนวทางการวินิจฉัยและดูแลรักษาภาวะสูญเสียความสามารถของสมองเล็กน้อย
คำสำคัญ
โรคอัลไซเมอร์, ภาวะสูญเสียการรู้คิด, ภาวะเปราะบาง, กลุ่มอาการสูงอายุ, ระยะก่อนเป็นสมองเสื่อม