บทความวิชาการ
การวิจัยทางคลินิกและการขึ้นทะเบียนยา (Clinical Trial and Drug Registration)
ชื่อบทความ การวิจัยทางคลินิกและการขึ้นทะเบียนยา (Clinical Trial and Drug Registration)
ผู้เขียนบทความ อ.ภก.เกียรติศักดิ์ ภาดี,ภก.พัชรากร เพียงงาม
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-1-000-002-09-2564
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 07 ก.ย. 2564
วันที่หมดอายุ 06 ก.ย. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ก่อนที่ยาหรือเภสัชภัณฑ์จะได้รับการขึ้นทะเบียนยา จะต้องมีข้อมูลการศึกษาวิจัยในมนุษย์เพื่อแสดงถึง ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเภสัชภัณฑ์ดังกล่าว การศึกษาวิจัยในมนุษย์จะต้องยึด หลักเกณฑ์หรือแนวทางในการปฏิบัติงาน ที่เรียกว่า แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical practice : GCP) ซึ่งจะบอกถึงหลักจริยธรรม การออกแบบงานวิจัย การดำเนินการวิจัย การวิเคราะห์และการรายงานผลการวิจัย จากนั้นยาหรือเภสัชภัณฑ์ดังกล่าวจึงจะสามารถไปขอขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และยื่นเอกสารต่าง ๆ ตาม ASEAN Common Technical Document (ACTD) guideline เพื่อขอขึ้นทะเบียนยาเพื่อใช้ในมนุษย์ต่อไป
คำสำคัญ
การวิจัยทางคลินิก, การขึ้นทะเบียนยา, การติดตามความปลอดภัยในการใช้ยา
วิธีสมัครสมาชิก
https://apps.phar.ubu.ac.th/pharmooc/member_register.php