บทความวิชาการ
พลูคาว
ชื่อบทความ พลูคาว
ผู้เขียนบทความ ดร.ภญ.ดวงเพ็ญ ปัทมดิลก
สถาบันหลัก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รหัสกิจกรรม 3002-1-000-002-09-2564
ผู้ผลิตบทความ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 03 ก.ย. 2564
วันที่หมดอายุ 02 ก.ย. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
พลูคาวเป็นผักพื้นบ้านของไทย ใช้ใบอ่อนรับประทานเป็นผัก นอกจากนี้ยังใช้ประโยชน์จากพลูคาวในยาแผนโบราณและยาพื้นบ้านมาเป็นเวลานาน โดยใช้ใบเป็นยาแก้กามโรค ทำให้น้ำเหลืองแห้ง แก้โรคผิวหนัง ส่วนในประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการใช้ประโยชน์จากพลูคาวในลักษณะคล้ายกัน เช่น ประเทศไทยญี่ปุ่นใช้ส่วนใบหรือทั้งต้นทำเป็นเครื่องดื่ม ประเทศเกาหลีใช้ทั้งต้นทำกิมจิ ซอสถั่วเหลือง หรือเครื่องดื่ม และมีการใช้พลูคาวในทางการแพทย์แผนจีนในการบำบัดโรคและอาการต่างๆ เช่น มาลาเรีย โรคผิวหนังชนิด eczema บทความนี้กล่าวถึงพลูคาวในด้านพฤกษศาสตร์ องค์ประกอบทางเคมี คุณภาพทางเคมี เภสัชวิทยา และพิษวิทยา
คำสำคัญ
พลูคาว, Houttuynia cordata Thunb.