บทความวิชาการ
เคมียา : แนวทางการพัฒนาโครงสร้างเปปไทด์เพื่อการรักษา
ชื่อบทความ เคมียา : แนวทางการพัฒนาโครงสร้างเปปไทด์เพื่อการรักษา
ผู้เขียนบทความ รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. พัฒนา ศรีพลากิจ ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-1-000-003-08-2564
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 31 ส.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 30 ส.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ปัจจุบันเปปไทด์เพื่อการรักษามีบทบาทและความสำคัญมากขึ้นในการรักษาโรคต่างๆ มากมาย จากข้อมูลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเปปไทด์กับการออกฤทธิ์ อีกทั้งการผลิตและสังเคราะห์หลายวิธีที่มีประสิทธิภาพ จึงทำให้สามารถค้นพบยาในกลุ่มนี้เป็นจำนวนมากกว่าในอดีต เปปไทด์ฮอร์โมนที่มาจากธรรมชาติมักมีปัญหาที่สำคัญคือไม่คงตัวและมีค่าครึ่งชีวิตสั้น อย่างก็ตามสามารถใช้เป็นต้นแบบสำหรับการคิดค้นเปปไทด์เพื่อการรักษาให้ดีขึ้นได้ ในบทความนี้จะขอยกตัวอย่างเปปไทด์เพื่อการรักษาเพียง 3 กลุ่มคืออนุพันธ์ของ insulin, GLP-1 และ somatostatin โดยเน้นถึงอธิบายถึงแนวทางและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาโครงสร้าง รวมทั้งวิธีการผลิตและสังเคราะห์ของกลุ่มสารดังกล่าว
คำสำคัญ
แนวทางการพัฒนาโครงสร้างเปปไทด์เพื่อการรักษา