บทความวิชาการ
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนโควิด 19 (COVID-19) ประเภท mRNA
ชื่อบทความ ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนโควิด 19 (COVID-19) ประเภท mRNA
ผู้เขียนบทความ นศภ.ชญาน์ภัทร ประจำเมือง นศภ.หทัยภัทร ไวว่อง และภก.อนวัช มิตรประทาน
สถาบันหลัก สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
รหัสกิจกรรม 5003-1-000-002-08-2564
ผู้ผลิตบทความ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 29 ส.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 28 ส.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 (COVID-19) ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัส coronavirus 2 (SAR-CoV-2) ส่งผลกระทบต่อประชากรทั่วโลก ทั้งในการดำเนินชีวิตและเศรษฐกิจ ส่งผลให้มีการคิดค้นวัคซีนเพื่อใช้ในการป้องกันและหยุดการระบาดของโรคนี้ มีการวิจัยพัฒนาวัคซีนออกมาจำนวนมาก ทั้งที่ใช้เทคโนโลยีดั้งเดิมและเทคโนโลยีใหม่ในการผลิต ซึ่งเทคโนโลยีล่าสุดที่นำมาใช้ คือ messenger Riboneucleic Acid (mRNA) ซึ่งวัคซีน mRNA ที่ผ่านการอนุมัติจากองค์การอนามัยโลกเพื่อใช้เป็นกรณีฉุกเฉิน มี 2 ตัว คือ BNT162b2 ของ Pfizer-BioNTech และ mRNA-1273 ของ Moderna จากผลการศึกษาถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนชนิด mRNA พบว่าสามารถป้องกันการติดเชื้อ ลดอาการป่วย และลดจำนวนวันในการนอนโรงพยาบาลได้ อาการข้างเคียงที่เกิดจากการฉีดวัคซีนส่วนใหญ่ คือ ปวดบริเวณที่ฉีดและมีไข้ อย่างไรก็ตามวัคซีนชนิดนี้อาจะทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ซึ่งเกิดได้น้อย และต้องติดตามอาการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
คำสำคัญ
COVID-19, covid-19 vaccine, mRNA vaccine