บทความวิชาการ
การใช้สารเภสัชรังสีในการวินิจฉัยโรคมะเร็ง
ชื่อบทความ การใช้สารเภสัชรังสีในการวินิจฉัยโรคมะเร็ง
ผู้เขียนบทความ อ.ดร.ภญ. ภัทรพร ใจขาน
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสกิจกรรม 1017-1-000-003-08-2564
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 26 ส.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 25 ส.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
สารเภสัชรังสีเป็นสารประกอบที่มีการติดฉลากด้วยไอโซโทปรังสี สารเภสัชรังสีสามารถผลิตได้จากการเตรียมสารไอโซโทปรังสี และนำมาติดฉลากเป็นสารเภสัชรังสีสำเร็จรูป ในการใช้งานทางการแพทย์นั้นสารเภสัชรังสีจะต้องผลิตและควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานที่ระบุไว้ในเภสัชตำรับ เช่นเดียวกับการเตรียมยาในรูปแบบอื่น บทความนี้ได้ทำการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับไอโซโทปรังสีที่ใช้ รวมถึงสารเภสัชรังสีที่มีการผลิตและใช้งานในการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งในประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการศึกษาเพิ่มเติมและนำสารเภสัชรังสีมาใช้งานในทางการแพทย์เพื่อประโยขน์สูงสุดต่อผู้ป่วย และความปลอดภัยต่อผู้ผลิต ผู้ใช้ และสิ่งแวดล้อม โดยเนื้อหาบทความจะครอบคลุมสารเภสัชรังสีที่มีการติดฉลากด้วยไอโซโทปรังสีชนิด Technetium-99m, Fluorine-18, Carbon-11, Gallium-68 และสารเภสัชรังสีที่มีโครงสร้างคล้ายคลึงหรือมีการใช้งานในลักษณะเดียวกันไว้ เพื่อความเข้าใจในหลักการของสารเภสัชรังสีแต่ละชนิดในการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งแบบที่ไม่จำเพาะเจาะจง และสารที่มีความจำเพาะเจาะจงต่อชนิดของเซลล์มะเร็ง
คำสำคัญ
สารเภสัชรังสี (Radiopharmaceuticals), ไอโซโทปรังสี (radioisotopes), การวินิจฉัยโรคมะเร็ง (cancer dia