บทความวิชาการ
การจัดการระบบการประสานรายการยา Management of Medication Reconciliation System
ชื่อบทความ การจัดการระบบการประสานรายการยา Management of Medication Reconciliation System
ผู้เขียนบทความ ภญ.ณิชากร พิริยะชนานุสรณ์ และ ผศ.ดร.ภญ.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-1-000-015-08-2564
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 16 ส.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 15 ส.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การประสานรายการยา เป็นกระบวนการตรวจสอบและเปรียบเทียบรายการยาระหว่างรายการยาที่ผู้ป่วยใช้อยู่อย่างต่อเนื่องก่อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลกับรายการยาที่ผู้ป่วยได้เมื่อแรกรับ เมื่อย้ายหอผู้ป่วย หรือเมื่อถูกจำหน่ายกลับบ้าน โดยการสร้างบัญชีรายการยาทั้งจากหน่วยพยาบาล หรือจากยาที่ผู้ป่วยจัดหามาใช้เอง ทั้งยาแผนปัจจุบัน สมุนไพร วิตามิน และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อย่างถูกต้องและแม่นยำ พร้อมทั้งระบุขนาดยา ความถี่ วิธีใช้ วิถีทางในการใช้ยาที่เป็นปัจจุบัน เวลาที่ได้รับยาครั้งสุดท้าย เพื่อให้แพทย์ใช้ในการตัดสินใจสั่งยาแก่ผู้ป่วยอย่างเหมาะสมและครบถ้วน ลดโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาที่ทำให้ผู้ป่วยไม่ได้รับยาที่จำเป็น หรือได้รับยาซ้ำซ้อน หรือได้รับยาที่มีอันตรกิริยาต่อกัน ส่งเสริมให้เกิดการรักษาด้านยาแก่ผู้ป่วยอย่างถูกต้อง องค์การอนามัยโลก และหน่วยงานที่ดูแลด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยในหลายประเทศ ได้กำหนดให้การประสานรายการยาเป็นมาตรฐานหนึ่งในการเพิ่มความปลอดภัยด้านยา และสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้กำหนดให้การประสานรายการยา เป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ที่ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย และเป็นส่วนหนึ่งในการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล การสร้างระบบการเข้าถึงและจัดเก็บข้อมูลการประสานรายการยาอย่างเป็นระบบครบ 4 ขั้นตอน ได้แก่ การทวนสอบและการบันทึกรายการยา การตรวจสอบรายการยา การเปรียบเทียบและประสานรายการยา และการส่งต่อข้อมูลยาของผู้ป่วย จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะเวลาในการทำงานได้ และยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานประสานรายการยา ที่ส่งผลลดปัญหาความแตกต่างของรายการยา ลดการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา ป้องกันมิให้ความคลาดเคลื่อนทางยาถึงตัวผู้ป่วย ลดการกลับมาโรงพยาบาลที่สัมพันธ์กับอาการไม่พึงประสงค์จากยา และลดการกลับเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลได้
คำสำคัญ
การประสานรายการยา, ความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย, medication reconciliation, patient safety