บทความวิชาการ
ทฤษฎีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์การไหล
ชื่อบทความ ทฤษฎีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์การไหล
ผู้เขียนบทความ รศ.ดร.ภก.ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-1-000-001-08-2564
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 13 ส.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 12 ส.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
วิทยาศาสตร์การไหล หมายถึง การไหลสำหรับของไหลหรือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของสารสำหรับของแข็ง เมื่อให้แรงไปกระทำโดยตรงบนผิวหน้าของสาร วิทยาศาสตร์การไหลเกี่ยวข้องกับเภสัชกรรมทั้งในกระบวนการเตรียมยาและการนำยาเตรียมไปใช้ ได้แก่ การคน การผสม การบดยา การบรรจุยา การอัดผงยาเข้าด้วยกัน การผ่านยาขี้ผึ้งไปในเครื่องมือต่าง ๆ ขึ้นกับว่าของไหลดังกล่าวนั้นเคยถูกแรงกระทำมาก่อนมากน้อยเพียงใด ของไหลไหลด้วยความเร็วหนึ่ง ๆ นานเท่าใด ลักษณะโครงสร้างของโมเลกุลของสารมีโอกาสคืนรูปได้มากน้อยเพียงใดซึ่งมีความสำคัญมากในการออกแบบการศึกษา เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมการไหลอย่างถูกต้อง สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิทยาศาสตร์การไหลไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตำรับ ออกแบบกระบวนการผลิต เลือกภาชนะบรรจุ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ จนถึงแนะนำการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ต่อไป
คำสำคัญ
ทฤษฎีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์การไหล