บทความวิชาการ
การคัดกรองและประเมินภาวะโภชนาการสำหรับเภสัชกร
ชื่อบทความ การคัดกรองและประเมินภาวะโภชนาการสำหรับเภสัชกร
ผู้เขียนบทความ รศ.ภญ.วรรณคล เชื้อมงคล สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-025-07-2564
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 22 ก.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 21 ก.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การคัดกรองและประเมินภาวะโภชนาการ เป็นขั้นตอนแรกในกระบวนการดูแลผู้ป่วยด้านโภชนาการ ซึ่งต้องอาศัยตัวชี้วัดหลายชนิดมาประเมินร่วมกัน เนื่องจากพบว่ายังไม่มีตัวชี้วัดใดที่สามารถประเมินภาวะโภชนาการได้ดีที่สุด ทำให้มีการพัฒนาแบบคัดกรองและแบบประเมินต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย สำหรับประเทศไทย ได้มีการพัฒนา SPENT Nutrition Screening Tool โดยสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย สำหรับใช้เป็นแบบคัดกรองภาวะโภชนาการ เพื่อค้นหาผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการ และเมื่อพบว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการแล้ว จะทำการประเมินภาวะโภชนาการต่อไปโดยใช้ Nutrition Alert Form (NAF) และ Nutrition Triage 2013 (NT 2013) อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยผลการประเมินภาวะโภชนาการจะสามารถจำแนกระดับความรุนแรงของภาวะทุพโภชนาการของผู้ป่วยได้ และช่วยบ่งบอกความเร่งด่วนของการดูแลด้านโภชนบำบัด
คำสำคัญ
การคัดกรองภาวะโภชนาการ, การประเมินภาวะโภชนาการ, โภชนบำบัด