บทความวิชาการ
ประโยชน์ของสารละลายเกลือแร่ (โออาร์เอส) ในการรักษาโรคท้องร่วงเฉียบพลัน
ชื่อบทความ ประโยชน์ของสารละลายเกลือแร่ (โออาร์เอส) ในการรักษาโรคท้องร่วงเฉียบพลัน
ผู้เขียนบทความ รศ.พญ. วรนุช จงศรีสวัสดิ์ สาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-024-07-2564
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 22 ก.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 21 ก.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคท้องร่วงเฉียบพลัน (acute diarrhea) เป็นโรคที่พบบ่อย ซึ่งภาวะขาดน้ำเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในโรคนี้ ดังนั้นการป้องกันและรักษาภาวะขาดน้ำอย่างเหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญในการรักษา องค์การอนามัยโลกและองค์การยูนิเซฟแนะนำให้ใช้สารละลายเกลือแร่ (Oral Rehydration Solution, ORS) เป็นยารักษาภาวะขาดน้ำในผู้ป่วยโรคท้องร่วงเฉียบพลันตั้งแต่ปี ค.ศ. 1969 แต่ ORS สูตรเดิมมีปริมาณโซเดียม กลูโคส และ osmolarity สูงเกินไป จึงมีการปรับเปลี่ยนให้ใช้ reduced osmolarity ORS (RO-ORS) ซึ่งมีปริมาณโซเดียม กลูโคส และ osmolarity ต่ำกว่าสูตรเดิม มีรายงานการวิจัยพบว่า RO-ORS ช่วยลดปริมาณอุจจาระ ลดอาการอาเจียน และลดการรักษาด้วยสารน้ำทางหลอดเลือดดำ เมื่อเปรียบเทียบกับ ORS สูตรเดิม RO-ORS เป็นยาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยสำหรับใช้ป้องกันและรักษาภาวะขาดน้ำในผู้ป่วยโรคท้องร่วงเฉียบพลันทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ช่วยลดโอกาสที่ผู้ป่วยต้องเข้ารักษาตัวในสถานพยาบาล รวมทั้งลดอัตราการตายได้
คำสำคัญ
ภาวะขาดน้ำ, ท้องร่วง, สารละลายเกลือแร่, ORS