บทความวิชาการ
Calcitonin gene-related peptide antagonists: ยาใหม่ที่ใช้ป้องกันไมเกรน
ชื่อบทความ Calcitonin gene-related peptide antagonists: ยาใหม่ที่ใช้ป้องกันไมเกรน
ผู้เขียนบทความ รองศาสตราจารย์ ภญ.ปาจรีย์ ศรีอุทธา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-1-000-009-07-2564
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 13 ก.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 12 ก.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ยาชนิดรับประทานสำหรับการป้องกันไมเกรนในปัจจุบันมีข้อจำกัดด้านความร่วมมือในการใช้ยา การเกิดอันตรกิริยา ทั้งยังมีประสิทธิภาพปานกลาง และพบอาการไม่พึงประสงค์ได้บ่อย จากข้อจำกัดดังกล่าวทำให้เกิดการพัฒนายาใหม่ที่มีเป้าหมายในการต้านฤทธิ์ที่ calcitonin gene-related peptide (CGRP) pathway หรือ calcitonin gene-related peptide antagonists ได้แก่ ยากลุ่ม CGRP monoclonal antibodies และ small molecule CGRP receptor antagonists โดยยาใหม่ที่ได้รับการรับรองให้ใช้สำหรับป้องกันไมเกรนในประเทศไทย ได้แก่ erenumab, galcanezumab และ fremanezumab ในบทความนี้จะกล่าวถึงข้อมูลของยากลุ่มใหม่ที่ใช้สำหรับป้องกันไมเกรน
คำสำคัญ
ไมเกรน, การป้องกันไมเกรน, calcitonin gene-related peptide antagonists