บทความวิชาการ
ยาปัจจุบันและยาใหม่ที่ใช้ป้องกันไมเกรน
ชื่อบทความ ยาปัจจุบันและยาใหม่ที่ใช้ป้องกันไมเกรน
ผู้เขียนบทความ รองศาสตราจารย์ ภญ.ปาจรีย์ ศรีอุทธา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-1-000-008-07-2564
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 13 ก.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 12 ก.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ไมเกรนเป็นชนิดของอาการปวดศีรษะที่พบได้บ่อย ซึ่งอาจมีผลทำให้ความสามารถในการดำเนินชีวิตลดลงหรือเกิดทุพพลภาพ ยาป้องกันไมเกรนที่แนะนำตามแนวทางของสมาคมโรคปวดหัวสหรัฐอเมริกา (The American Headache Society, AHS) ปี ค.ศ.2019 ได้แก่ ยากลุ่ม beta-blockers, ยากลุ่ม antidepressants, ยากลุ่ม anticonvulsants, ยากลุ่ม triptans และ ยากลุ่ม non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) ซึ่งยาดังกล่าวไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันไมเกรนโดยตรง นอกจากนี้ยังมีข้อจำกัดในด้านความร่วมมือในการใช้ยา การเกิดอันตรกิริยา ทั้งยังมีประสิทธิภาพปานกลาง และพบอาการไม่พึงประสงค์ได้บ่อย จากข้อจำกัดดังกล่าวทำให้เกิดการพัฒนายาใหม่ที่มีเป้าหมายการออกฤทธิ์ที่ Calcitonin gene-related peptide (CGRP) pathway ได้แก่ ยากลุ่ม monoclonal antibodies (mAbs) โดยยาใหม่ที่ได้รับการรับรองให้ใช้สำหรับป้องกันไมเกรนในประเทศไทย ได้แก่ galcanezumab, fremanezumab และ erenumab ในบทความนี้จะขอทบทวนเกี่ยวกับยาปัจจุบันและข้อมูลสรุปของยาใหม่ที่ใช้ป้องกันไมเกรน
คำสำคัญ
ไมเกรน, การป้องกันไมเกรน, calcitonin gene-related peptide, monoclonal antibodies