บทความวิชาการ
รูปแบบของวัคซีนโควิด19 ตอนที่ 1 (COVID-19 vaccine platforms part 1)
ชื่อบทความ รูปแบบของวัคซีนโควิด19 ตอนที่ 1 (COVID-19 vaccine platforms part 1)
ผู้เขียนบทความ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมจริง รุ่งแจ้ง
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-1-000-006-07-2564
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 13 ก.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 12 ก.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ปัจจุบันการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้เกิดโรคโควิด19 ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ก่อให้เกิดความรุนแรงถึงชีวิตต่อประชากรทั่วโลกจำนวนหลายล้านคน และส่งผลกระทบต่อโลกอีกหลายด้าน “วัคซีน” จึงเป็นวิธีการป้องกันหนึ่งที่สำคัญ สามารถลดความรุนแรงของโรคโควิด19 ลงได้ และเชื่อว่าจะทำให้มนุษย์สามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ วัคซีนโควิด19 จึงถูกพัฒนาอย่างมากมาย หลายชนิด บางชนิดได้รับการอนุมัติให้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน และเริ่มฉีดให้กับประชาชนแล้ว บางชนิดกำลังศึกษาในระยะคลินิก และอีกหลายชนิดอยู่ในการศึกษาระยะก่อนคลินิก บทความเรื่องนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกนี้จะกล่าวถึงชนิดของวัคซีนโควิด19 ได้แก่ วัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ (live-attenuated vaccine) วัคซีนชนิดเชื้อตาย (killed vaccine หรือ inactivated vaccine) วัคซีนชนิดชิ้นส่วนโปรตีน (protein subunit vaccine) และวัคซีนชนิดอนุภาคที่เหมือนไวรัส (viral-like particle vaccine) ซึ่งเป็นวัคซีนชนิดที่คุ้นเคยกันดี เข้าใจถึงกลไกการออกฤทธิ์ ความปลอดภัยจากวัคซีนเป็นอย่างดี อีกทั้งชนิดชิ้นส่วนโปรตีน เป็นชนิดที่มีการพัฒนามากที่สุด ปัจจุบันวัคซีนโควิด19 ชนิดเชื้อตายได้เริ่มฉีดให้กับประชาชนคนไทยแล้ว
คำสำคัญ
วัคซีน, โควิด 19, วัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์อ่อนฤทธิ์, วัคซีนชนิดเชื้อตาย, วัคซีนชนิดชิ้นส่วนโปรตี