บทความวิชาการ
วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในประเทศไทย (Coronavirus Disease 2019 Vaccines in Thailand)
ชื่อบทความ วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในประเทศไทย (Coronavirus Disease 2019 Vaccines in Thailand)
ผู้เขียนบทความ รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร. มะลิ วิโรจน์แสงทอง
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-1-000-006-07-2564
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 08 ก.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 07 ก.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 หรือเรียกย่อว่า “โควิด-19” เกิดจากโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่พบปลายปี ค. ศ. 2019 คือ severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) อยู่ในวงศ์ Coronaviridae การระบาดของโควิด-19 เกิดขึ้นทั่วโลก อย่างรวดเร็วและยาวนานจนถึงปัจจุบัน ผู้ติดเชื้อมีทั้งแบบไม่แสดงอาการและแสดงอาการ อาการที่แสดงออกทางคลินิกมีตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงรุนแรง บางรายถึงแก่ชีวิต เนื่องจากโควิด-19 เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่ติดต่อได้ง่าย จึงมีมาตรการการป้องกันและควบคุมผู้ติดเชื้ออย่างเข้มงวด ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระดับครอบครัวและประเทศ วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดและต้องให้อย่างรวดเร็ว การประเมินประสิทธิศักย์ ประสิทธิผลและความปลอดภัยของวัคซีนที่มีในประเทศไทย รวมทั้งสามารถคัดเลือกประเภทของวัคซีนให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ถือเป็นบทบาทหนึ่งของเภสัชกรที่จะช่วยให้คำแนะนำแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน
คำสำคัญ
วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประสิทธิศักย์ ประสิทธิผล ความปลอดภัย เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์