บทความวิชาการ
การเลิกสุรา (Alcohol Cessation)
ชื่อบทความ การเลิกสุรา (Alcohol Cessation)
ผู้เขียนบทความ รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ภก.ชินวัตร บัวมี
สถาบันหลัก มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน
รหัสกิจกรรม 5004-1-000-001-07-2554
ผู้ผลิตบทความ มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 01 ก.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 30 มิ.ย. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การเลิกสุรามีประโยชน์ต่อโรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง โรคเบาหวานและโรคอื่นๆอีกมากมาย การรักษาโดยไม่ใช้ยามี 3 วิธี ได้แก่ การให้คำแนะนำแบบสั้น(Brief advice), การให้ความช่วยเหลือแบบสั้น(Brief intervention) และ การให้คำปรึกษา(Counseling) สำหรับการรักษาด้วยยา จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มยาที่ทำให้เลิกสุรา (Medication for alcohol cessation) ได้แก่ ยา Disulfiram, Acamprosate, Naltrexone และTopiramate 2.กลุ่มยาที่ช่วยบรรเทาภาวะถอนพิษสุรา (Medication for treatment alcohol withdrawal syndrome) ได้แก่ ยากลุ่ม Benzodiazepines, Beta blockers, Alpha-2 adrenergic receptor agonist, Haloperidol และBaclofen และ 3.กลุ่มยาที่ป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการดื่มสุราเป็นเวลานาน ได้แก่ The cocktail ซึ่งเภสัชกรจำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจในการนำมาใช้ในการเลิกสุรา และยาบรรเทาอาการต่างๆ ให้ได้ประโยชน์และมีความปลอดภัยสำหรับผู้ผู้ป่วยมากที่สุด
คำสำคัญ
การเลิกสุรา, ประโยชน์ของการเลิกสุรา, ยาที่ทำให้เลิกสุรา, ภาวะถอนพิษสุรา, การป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากกา