บทความวิชาการ
คุณภาพของวัคซีนโควิด 19 (COVID-19 vaccine quality)
ชื่อบทความ คุณภาพของวัคซีนโควิด 19 (COVID-19 vaccine quality)
ผู้เขียนบทความ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุนทรา เอกอนันต์กุล
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-1-000-005-06-2564
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 14 มิ.ย. 2564
วันที่หมดอายุ 13 มิ.ย. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลกที่เกิดจากเชื้อไวรัส Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) (1) ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน ปฏิเสธไม่ได้ว่าวิธีการที่ดีที่สุดเพื่อยับยั้งการระบาดของโรคคือการมีวัคซีนที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและปลอดภัยให้กับประชาชน ปัจจุบันมีวัคซีนโควิด 19 ที่ได้รับการอนุมัติใช้ในกรณีฉุกเฉิน (Emergency Use Authorizations, EUAs) โดยองค์กรที่กำกับดูแลการขึ้นทะเบียนตำรับยาแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคของโลก ซึ่งภายใต้สภาวะคับขันนี้แม้ว่าวัคซีนโควิด 19 จะเป็นที่ต้องการทั่วโลกก็ตาม สิ่งสำคัญที่ผู้ผลิตวัคซีนต้องยึดถือปฏิบัติไม่ต่างจากการผลิตยาอื่น ๆ ในสถานการณ์ปกติคือเรื่องของคุณภาพยา ดังนั้นเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องคุณภาพวัคซีนโควิด 19 บทความการศึกษาต่อเนื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านได้ความรู้เรื่องวัคซีนแพลตฟอร์ม การควบคุมคุณภาพวัคซีน อัพเดทให้ทราบถึงแนวปฏิบัติ (guidelines) ต่าง ๆ (2) ที่ออกมาใหม่เพื่อเป็นการประกันคุณภาพวัคซีนโควิด 19
คำสำคัญ
วัคซีนโควิด 19 COVID-19 vaccine การควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพวัคซีน