บทความวิชาการ
การเลือกใช้ยาให้ปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร
ชื่อบทความ การเลือกใช้ยาให้ปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร
ผู้เขียนบทความ นพ.โอฬาริก มุสิกวงศ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-1-000-004-06-2564
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 18 มิ.ย. 2564
วันที่หมดอายุ 17 มิ.ย. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรมีข้อควรระวัง เนื่องจากการใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์อาจมีอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ ทารกในครรภ์จะมีการเจริญเติบโตและสร้างอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย ถ้ามีสารหรือยาบางชนิดไปกระทบกระเทือนต่อการแบ่งเซลล์ อาจทำให้อวัยวะนั้นมีความผิดปกติหรือหยุดเจริญเติบโตได้ ซึ่งจะผิดปกติมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับอายุครรภ์และปริมาณสารที่ได้รับ ส่วนหญิงให้นมบุตรที่มีความจำเป็นต้องใช้ยาเพื่อรักษาหรือควบคุมอาการของโรค ควรพิจารณาแนวทางการใช้ยาให้เหมาะสม เพื่อให้ทารกได้รับยาที่ขับออกมาทางน้ำนมของมารดาให้น้อยที่สุด เนื่องจากแนวทางการเลือกใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรมีความแตกต่างจากผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยในกลุ่มนี้มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของร่างกาย ทำให้ยาบางชนิดสามารถส่งผ่านรกหรือน้ำนมของมารดาไปสู่ทารกได้ เมื่อมีการสั่งจ่ายยาในผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงจำเป็นต้องประเมินความเสี่ยงของยาต่อทารกทุกครั้ง ดังนั้นเภสัชกรจึงควรเป็นผู้ประเมินความเหมาะสมของการใช้ยาแก่กลุ่มผู้ป่วยที่เป็นหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เล็งเห็นว่าอาชีพเภสัชกรมีความจำเป็นต้องทราบแนวทางปฏิบัติในการใช้ยาให้ปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร จึงได้จัดการประชุมวิชาการออนไลน์ขึ้น ในหัวข้อเรื่อง “การเลือกใช้ยาให้ปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร” เพื่อให้เภสัชกรได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะทางวิชาชีพเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการสร้างความปลอดภัยจากการจ่ายยาในผู้ป่วยที่เป็นหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร
คำสำคัญ
การใชย้า,ตงั้ครรภ,์ใหน้มบตุร,ความปลอดภยั
วิธีสมัครสมาชิก
วิธีเข้ารับชมคลิป รับชมผ่านแอปพลิเคชัน Medical Leaders Thailand (ฟังก์ชั่น Channel) และเว็ปไซต์ www.medical-leaders-thailand.com หลังจากรับชมเสร็จแล้วโปรดทำแบบทดสอบเพื่อรับหน่วยกิต ชุดการศึกษาต่อเนื่องนี้จัดโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และบริษัทเอเซค ฟรอนเทียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้สนับสนุนงานประชุม)