บทความวิชาการ
Istradefylline กับกลไกการยับยั้ง adenosine A2A receptor ในการรักษาโรคพาร์กินสัน
ชื่อบทความ Istradefylline กับกลไกการยับยั้ง adenosine A2A receptor ในการรักษาโรคพาร์กินสัน
ผู้เขียนบทความ ผศ.ดร.ภญ. รุ่งเพชร แก้วเกษ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รหัสกิจกรรม 1008-1-000-001-06-2564
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 15 มิ.ย. 2564
วันที่หมดอายุ 14 มิ.ย. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคพาร์กินสันเป็นโรคที่เกิดจากการตายของเซลล์ประสาทที่สร้าง dopamine การรักษาโรคพาร์กินสันในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับการใช้ยาที่เป็น dopaminergic agent ที่มีฤทธิ์เสริมหรือทดแทน dopamine ในสมอง ซึ่ง levodopa เป็นยาที่มีประสิทธิภาพในการรักษาที่ดีที่สุด แต่การใช้ levodopa เป็นระยะเวลานานทำให้เกิดการตอบสนองต่อยาไม่สม่ำเสมอ (motor fluctuation) ดังนั้นจึงมีการพัฒนายาที่เป็น non-dopaminergic agent ที่มีกลไกการออกฤทธิ์โดยการยับยั้ง adenosine A2A receptor ซึ่งเป็น receptor ที่พบมากใน basal ganglia ยา istradefylline เป็น adenosine A2A receptor antagonist ตัวแรกที่ได้รับการรับรองให้ใช้ในการรักษาโรคพาร์กินสัน โดยมีข้อบ่งใช้เป็นยาเสริม (add-on therapy) ให้ควบคู่กับยา levodopa ในผู้ป่วยพาร์กินสันที่มีการตอบสนองต่อยาไม่สม่ำเสมอ
คำสำคัญ
โรคพาร์กินสัน, istradefylline, adenosine A2A receptor