บทความวิชาการ
ยารับประทานคุมกำเนิดฮอร์โมนรวมชนิด 4 ระดับ (Quadriphasic Oral Contraceptives)
ชื่อบทความ ยารับประทานคุมกำเนิดฮอร์โมนรวมชนิด 4 ระดับ (Quadriphasic Oral Contraceptives)
ผู้เขียนบทความ ผศ.ดร.ภญ.ศรีรัตน์ กสิวงศ์ และ อ.ภญ.พิชาวีร์ โควเศรษฐพล
สถาบันหลัก สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รหัสกิจกรรม 1016-1-000-003-06-2564
ผู้ผลิตบทความ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 14 มิ.ย. 2564
วันที่หมดอายุ 13 มิ.ย. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ยารับประทานคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม 4 ระดับ ประกอบด้วย estradiol valerate และ dienogest เป็นเม็ดที่มีฮอร์โมน 26 เม็ด และเม็ดแป้ง 2 เม็ด มีข้อบ่งใช้ 2 อย่าง คือ การคุมกำเนิด และการรักษาอาการประจำเดือนออกมากโดยไม่ทราบสาเหตุ รับประทานวันละ 1 เม็ด ในเวลาเดียวกันทุกวัน การเริ่มใช้ครั้งแรกในวันแรกของรอบเดือน และต้องคุมกำเนิดด้วยวิธีอื่นร่วมด้วยใน 9 วันแรก การเปลี่ยนชนิดหรือรูปแบบยาคุมกำเนิด รวมถึงการปฏิบัติเวลาลืมรับประทาน ควรปฏิบัติตามรายละเอียดในเอกสารกำกับยาชื่อการค้านี้เท่านั้น อาการไม่พึงประสงค์ที่พบมาก ได้แก่ เลือดออกกระปริบกระปรอย เต้านมตึงคัด เป็นต้น ส่วนอาการไม่พึงประสงค์ที่พบน้อย ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน เป็นต้น ข้อห้ามใช้ในผู้หญิงที่มีประวัติโรค ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง ตับอักเสบ เป็นต้น ไม่ควรใช้ร่วมกับยาที่เหนี่ยวนำเอนไซม์ CYP 450 ได้แก่ rifampicin, phenytoin, carbamazepine เป็นต้น
คำสำคัญ
ยารับประทานคุมกำเนิดฮอร์โมนรวมชนิด 4 ระดับ, quadriphasic oral contraceptives, estradiol valerate, di