บทความวิชาการ
สร้างความปลอดภัยในระบบยาด้วยมาตรฐานสำคัญ : การจัดการ Medication error & Adverse Drug Event
ชื่อบทความ สร้างความปลอดภัยในระบบยาด้วยมาตรฐานสำคัญ : การจัดการ Medication error & Adverse Drug Event
ผู้เขียนบทความ ภญ.จันทร์จารึก รัตนเดชสกุล , ภก.ภาสกร รัตนเดชสกุล
สถาบันหลัก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
รหัสกิจกรรม 5002-1-000-001-06-2564
ผู้ผลิตบทความ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 10 มิ.ย. 2564
วันที่หมดอายุ 09 มิ.ย. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การเกิด Medication Error (ME) และ Adverse Drug Event (ADE) ถูกกำหนดเป็นหนึ่งในประเด็นมาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัยสำหรับสถานพยาบาล ซึ่งมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย 2P Safety Goals ของประเทศไทยที่ประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2561 โดยมีการกำหนดรายละเอียดในการดำเนินการตั้งแต่การวางแนวทางปฏิบัติ การรวบรวม การทบทวนอุบัติการณ์ และการป้องกันความเสี่ยงที่มีโอกาสจะเกิดขึ้น ดังนั้นการสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยในระบบยาตามมาตรฐานสำคัญจึงต้องดำเนินการตั้งแต่การวางระบบพื้นฐานด้านยาที่เข้มแข็ง คณะกรรมการที่รับผิดชอบชัดเจน มีการสร้างแนวทางดำเนินงานร่วมกันในทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง บทบาทของเภสัชกรที่จะร่วมกับทีมในการปรับปรุง และวางมาตรการป้องกันในเชิงระบบให้รัดกุมมากขึ้น จึงจะทำให้มีระบบยาที่ทำให้ผู้ป่วยเกิดความปลอดภัยจากการใช้ยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ
มาตรฐานสำคัญ, ความปลอดภัย, Medication Error, Adverse Drug Event