บทความวิชาการ
การรักษาภาวะปวดประจำเดือนแบบปฐมภูมิด้วยยากลุ่ม specific COX-2 inhibitors
ชื่อบทความ การรักษาภาวะปวดประจำเดือนแบบปฐมภูมิด้วยยากลุ่ม specific COX-2 inhibitors
ผู้เขียนบทความ ดร.ภญ. ภัณฑิรา ปริญญารักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ดร.ภก. กิติยศ ยศสมบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-023-05-2564
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 08 มิ.ย. 2564
วันที่หมดอายุ 07 มิ.ย. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ภาวะปวดประจำเดือน (dysmenorrhea) เป็นภาวะทางสูตินรีเวชที่พบได้บ่อยประมาณร้อยละ 17-90 ในสตรีทุกเชื้อชาติและทุกช่วงอายุ1 สตรีบางรายมีอาการปวดเพียงเล็กน้อยในขณะที่บางรายมีอาการปวดมากจนมีผลกระทบกับการดำเนินชีวิตประจำวัน อาการปวดท้องน้อยและปวดหลังที่พบร่วมกับอาการปวดประจำเดือนเป็นสาเหตุหลักที่ลดประสิทธิภาพในการทำงานหรือเรียนหนังสือ โดยร้อยละ 13 - 51 มีอาการปวดประจำเดือนที่รบกวนจนส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ และพบว่าร้อยละ 5 - 14 มีอาการปวดประจำเดือนในระดับที่รุนแรง1,2 ภาวะปวดประจำเดือนที่เกิดขึ้นหลายครั้งนอกจากส่งผลต่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจจากการขาดงานและกระทบต่อภาคการศึกษาจากการขาดเรียนของผู้ป่วยด้วย และเป็นที่น่ากังวลว่าในกลุ่มสตรีที่ประสบปัญหาจากภาวะปวดประจำเดือนโดยเฉพาะภาวะปวดประจำเดือนแบบปฐมภูมิซึ่งตอบสนองได้ดีกับยาระงับอาการปวดชนิดรับประทาน มีสตรีจำนวนน้อยมากที่แสวงหาการรักษาเพื่อบรรเทาอาการเนื่องจากเชื่อว่าอาการปวดประจำเดือนที่เป็นอยู่ไม่สามารถรักษาได้2
คำสำคัญ
ปวดประจำเดือน, dysmenorrhea, specific COX-2 inhibitors, celecoxib, etoricoxib