บทความวิชาการ
Favipiravir สำหรับรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ชื่อบทความ Favipiravir สำหรับรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผู้เขียนบทความ พรรณี ลีลาวัฒนชัย, ภ.บ., ว.ภ. (เภสัชบำบัด), ธนานันต์ ตัณฑ์ไพบูลย์, พ.บ., ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป), ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ)
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2003-1-000-004-06-2564
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 01 มิ.ย. 2564
วันที่หมดอายุ 31 พ.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ถือเป็นโรคอุบัติใหม่ที่มีความรุนแรงและก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต ยาต้านไวรัสจึงเป็นยาที่มีบทบาทสำคัญต่อการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยา favipiravir เป็นหนึ่งในยาต้านไวรัสที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของ RNA-dependent RNA polymerase ของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ส่งผลให้ยามีประสิทธิภาพในการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปัจจุบันแนวทางการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น รัสเซีย รวมถึงประเทศไทยได้บรรจุให้ยา favipiravir เป็นหนึ่งในยาต้านไวรัสที่เป็นทางเลือกแรกของการรักษา บทความนี้จะกล่าวถึงข้อมูลของยา favipiravir ในข้อมูลทางเภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ ขนาดการใช้ยา การปรับขนาดยาในผู้ป่วยเฉพาะกลุ่ม เช่น ผู้ป่วยที่มีการทำงานของตับบกพร่อง การบริหารยาทางสายยางให้อาการ ผลข้างเคียงของยาที่สำคัญ ปฏิกิริยาระหว่างยา ข้อห้ามใช้และข้อควรระวังในการใช้ยา โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่วางแผนตั้งครรภ์ และหลักฐานทางวิชาการที่สำคัญเกี่ยวกับประสิทธิภาพของยาสำหรับการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
คำสำคัญ
Favipiravir, COVID-19, โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, ผลข้างเคียงของยา, การปรับขนาดยา