บทความวิชาการ
การรักษาโรคลำไส้อักเสบแบบมีแผล โดยยา MMX mesalazine (บทความ 1)
ชื่อบทความ การรักษาโรคลำไส้อักเสบแบบมีแผล โดยยา MMX mesalazine (บทความ 1)
ผู้เขียนบทความ ภก.ดร.ธีรัตถ์ เหลืองมั่งคง
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-1-000-004-05-2564
ผู้ผลิตบทความ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 20 พ.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 19 พ.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ โรคลำไส้ใหญ่อักเสบแบบมีแผล (ulcerative colitis) เป็นการอักเสบเรื้อรังที่บริเวณลำไส้ใหญ่ ซึ่งต้องได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ ซึ่ง mesalazine เป็นยาหลักสำหรับรักษาและควบคุมโรคนี้ในผู้ป่วยที่มีความรุนแรงของอาการระดับน้อยถึงปานกลาง อย่างไรก็ตาม พบว่า mesalazine ในรูปแบบที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันอาจไม่สามารถออกฤทธิ์ได้ทั่วถึงทุกบริเวณของลำไส้ใหญ่ จึงมีการพัฒนา mesalazine ในรูปแบบ MMX ซึ่งทำให้ยาสามารถกระจายตัวได้ทั่วลำไส้ใหญ่ จนสามารถรักษาพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น โดยข้อมูลการศึกษาทางคลินิก พบว่า MMX mesalazine มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และมีแนวโน้มที่จะช่วยให้ผู้ป่วยร่วมมือในการใช้ยาได้ดี
คำสำคัญ
Ulcerative colitis, Mesalazine, Modified release drug formulation, Multi-matrix system