บทความวิชาการ
การหน่วงค้างของยาเม็ดชนิดรับประทานในทางเดินอาหาร Retention of Oral Pharmaceutical Tablets in Gastrointestinal Tract
ชื่อบทความ การหน่วงค้างของยาเม็ดชนิดรับประทานในทางเดินอาหาร Retention of Oral Pharmaceutical Tablets in Gastrointestinal Tract
ผู้เขียนบทความ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก.นฤบดี ผดุงสมบัติ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-1-000-004-05-2564
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 11 พ.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 10 พ.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.25 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การรวบรวมกรณี (case) จากวารสารทางวิชาการที่นำเสนอข้อมูลของผู้ป่วยที่มีการหน่วงค้างของยาเม็ดชนิดรับประทานในทางเดินอาหาร 3 รูปแบบ คือ 1) enteric coated tablets 2) extended release tablets และ 3) chewable tablets เพื่ออภิปรายและหาข้อสรุปถึงปัจจัยเสี่ยงเชิงเภสัชกรรมและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการใช้ยาของผู้ป่วย รวมทั้งนำเสนอแนวคิดในการแก้ปัญหาด้วยมุมมองทางเภสัชกรรม
คำสำคัญ
ยาเม็ดชนิดรับประทาน การหน่วงค้าง ทางเดินอาหาร pharmaco-bezoar
วิธีสมัครสมาชิก
ขณะนี้ทางหน่วยงานเปิดให้ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดและเริ่มทำแบบทดสอบได้โดยไม่จำกัดสิทธิ์ ท่านสามารถอ่านและทำแบบทดสอบบทความทางวิชาการ ตลอดจนติดตามข้อมูลข่าวสารงานประชุมของทางหน่วยงานได้เลย (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น)