บทความวิชาการ
การใช้ยา Tenecteplase ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน
ชื่อบทความ การใช้ยา Tenecteplase ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน
ผู้เขียนบทความ ภญ. สุพัตรา กิจเจริญปัญญา,นสภ.มนัสวี โลหะประธาน,นสภ.สิริกาญจน์ อุดรแผ้ว,นสภ.กันตพล อรกุล,นสภ.มัญชุตา ชื่นโพธิ์ชัย
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-1-000-004-04-2564
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 30 เม.ย. 2564
วันที่หมดอายุ 29 เม.ย. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคหลอดเลือดสมอง (cerebrovascular disease, stroke) เป็นหนึ่งในโรคไม่ติดต่อเป็นการเจ็บป่วยเฉียบพลันที่ทำให้ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล อีกทั้งยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตและภาวะทุพพลภาพที่สำคัญของประชากรทั่วโลกรวมถึงประชากรในประเทศไทย หลักฐานเชิงประจักษ์ในปัจจุบันเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันที่ให้ผลการรักษาที่ดี ในด้านการลดอัตราการเสียชีวิตและการเกิดภาวะทุพพลภาพ คือ การให้ยาละลายลิ่มเลือด (rt-PA) ภายในระยะเวลา 4.5 ชั่วโมง โดยยาหลักที่รักษา คือ ยา alteplase แต่ในปัจจุบัน พบว่า มีการแนะนำยาฉีดละลายลิ่มเลือดชนิดอื่นเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาใช้เป็นทางเลือกรองจากยา alteplase โดยสมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ. 2019 คือ ยา tenecteplase ซึ่งเป็นยากลุ่มเดียวกับยา alteplase ที่ออกฤทธิ์จับกับไฟบรินในเลือด ซึ่งยา tenecteplase จะมีความจำเพาะสูงต่อไฟบริน มีค่าครึ่งชีวิตยาที่ยาวนาน และบริหารยาได้ง่ายกว่ายา alteplase อีกทั้ง ยังมีการศึกษาทางคลินิกสนับสนุนที่พบว่า ยา tenecteplase มีประสิทธิผลที่ดีในการรักษาโรคหลอดเลือดสมองและมีความปลอดภัยในการใช้ไม่ด้อยไปกว่ายา alteplase
คำสำคัญ
Tenecteplase, acute ischemic stroke, thrombolytic, fibrinolysis