บทความวิชาการ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับถั่งเช่าทิเบตและถั่งเช่าสีทอง
ชื่อบทความ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับถั่งเช่าทิเบตและถั่งเช่าสีทอง
ผู้เขียนบทความ รศ.ดร.มยุรี ตั้งเกียรติกำจาย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-016-01-2564
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 19 ก.พ. 2564
วันที่หมดอายุ 18 ก.พ. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ถั่งเช่าที่มีจำหน่ายในประเทศไทยมี 2 สายพันธุ์หลัก คือ ถั่งเช่าทิเบต (Cordyceps sinensis) และถั่งเช่าสีทอง (Cordyceps militaris) ซึ่งมีสารสำคัญแตกต่างกันเมื่อนำมาเพาะเลี้ยง โดยถั่งเช่าทิเบตมีสาร adenosine เป็นสารสำคัญหลัก ในขณะที่ถั่งเช่าสีทองมีสาร cordycepin เป็นสารสำคัญหลัก จึงมีความแตกต่างกันทั้งในแง่ประสิทธิผลและความปลอดภัย งานวิจัยทางคลินิกส่วนใหญ่เป็นการศึกษาถั่งเช่าสายพันธุ์ C. sinensis ถั่งเช่าสีทองส่วนใหญ่มีงานวิจัยในระดับหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง อาการไม่พึงประสงค์ที่พบว่าถั่งเช่าสีทองอาจมีความสัมพันธ์กับการเกิดไตวายเฉียบพลันผ่านทางกลไก cyclooxygenase-2 inhibition และเกิดพิษต่อท่อไตโดยตรง ในขณะที่ไม่พบรายงานในถั่งเช่าทิเบต
คำสำคัญ
ถั่งเช่า, ถั่งเช่าสีทอง, ไต