ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 14/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการพิจารณากำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์