การประชุมวิชาการ
ชื่อการประชุม จำนวนหน่วยกิต วันที่จัดประชุม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ LC-MS/MS สำหรับการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์และเมแทบอลิซึมในการพัฒนายาและการวิจัย “LC-MS/MS for Analysis in Drug Discovery and Development of Small and Large Molecules: Applications to Drug Metabolism and Pharmacokine
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12 05 ม.ค. 2560 - 06 ม.ค. 2560
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกรปฐมภูมิ เรื่อง แนวทางเวชศาสตร์ครอบครัวเพื่อการดูแลผู้ป่วยด้วยการเยี่ยมบ้านอย่างองค์รวม
ณ คณะเภสัชสาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12 08 ม.ค. 2560 - 09 ม.ค. 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 7/2560 เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics II
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น
28.25 09 ม.ค. 2560 - 13 ม.ค. 2560
การประชุมวิชาการ (PHB011) Basic Clinical Oncology
ณ Horizon Conference Room ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
30 10 ม.ค. 2560 - 30 ธ.ค. 2560
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์ รุ่นที่ 14, 15, 16, 17
ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15 10 ม.ค. 2560 - 16 มิ.ย. 2560
เภสัชกรคุ้มครองผู้บริโภค: สถานการณ์ กฎหมายและนโยบายในปัจจุบัน
ณ โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี
4 10 ม.ค. 2560
การอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการร้านยาและเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ จังหวัดลพบุรี ปี 2560
โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท
6 10 ม.ค. 2560
การอบรมเสริมวิทยาฐานะ เรื่อง Tobacco Cessation Provider (TCP) Training Course และเรื่อง Tobacco Cessation Instructor (TCI) Training Course
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี กรุงเทพมหานคร
28.75 11 ม.ค. 2560 - 27 ม.ค. 2560
โครงการอบรมเรื่อง ความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับทฤษฎี
ห้องบรรยาย 408 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4 11 ม.ค. 2560
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร ครั้งที่ 8/2560 เรื่อง “การวิจัยเชิงคุณภาพกับการพัฒนางานเภสัชกรรม”
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
40.5 12 ม.ค. 2560 - 26 เม.ย. 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในเขตบริการสาธารณสุขที่ ๕ การเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ในระยะ Post Marking
บ้านสวนส้มทิพย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
7 12 ม.ค. 2560 - 13 ม.ค. 2560
Drug Use Evaluation of Carbapenems and Update in Stroke Management
ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลตากสิน
3 13 ม.ค. 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 9/2560 เรื่อง “สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาทางเภสัชกรรม”
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
48 14 ม.ค. 2560 - 08 เม.ย. 2560
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2560 เรื่อง การเลือกใช้ยาแก้ไอที่เหมาะสม
ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2 15 ม.ค. 2560
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ฉลองครบรอบ 42 ปี ชมรมร้านขายยาจังหวัดพัทลุง
โรงแรมชัยคณาธานี จ.พัทลุง
3 15 ม.ค. 2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2.25 18 ม.ค. 2560
การอบรม "โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน เจ้าหน้าที่ ในการกำกับดูแลงานคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2560"
ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
7 19 ม.ค. 2560 - 20 ม.ค. 2560
โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่อเนื่องโดยร้านยาคุณภาพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2560
ณ ห้องศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4.5 19 ม.ค. 2560
การประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เขตสุขภาพที่ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุม โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชนเซ็นเตอร์ อุดรธานี อ.เมีอง จ.อุดรธานี
6 20 ม.ค. 2560
Update disease & Pharmacotherapy in Lower Urinary Tract Symptoms (LUTS), Biosimilar concept, Evidence based in herbal medicine and trend of manufacturing to personalizing medicine; 2D and 3D printing technology
ณ ห้องประชุม โรงแรมสิกขรา พลาโช่ รีสอร์ท บางแสน (Sikhara Plago Resort Bangsaen) ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
6 21 ม.ค. 2560
ประชุมวิชาการโครงการรักสุขภาพ ใส่ใจการใช้ยา กับร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 เรื่อง Pharmacotherapy in GERD and Constipation
ณ ห้องประชุมไชยานุภาพ 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 22 ม.ค. 2560
การใช้ยาสมเหตุผล Rational drug use (RDU)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5 22 ม.ค. 2560
โครงการประชุมวิชาการเรื่อง “Common Problems in Pediatrics”
ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ศูนย์วิจัย (เพชรบุรี 47 )
5.5 22 ม.ค. 2560
The Holistic dry eye care and treatment, The targeted treatment for OA patient, New regimen for vaginitis, Allergy management in early life from guideline to practice, การจัดทำระบบภาษีรูปแบบใหม่ในร้านขายยา
ห้องประชุมโรงแรมสิกขา พลาโซ่ รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบุรี
6.5 22 ม.ค. 2560
การประชุมวิชาการนานาชาติด้านสมุนไพร ครั้งที่ 2 The 2nd International Conference and on Herbal and Traditional Medicine (HTM2017)
Asia Hotel, Bangkok, Thailand.
14.75 24 ม.ค. 2560 - 27 ม.ค. 2560
การประชุมวิชาการ (PHB010) Hospital Formulary Drug Selection
ณ ศูนย์ประชุม ชั้น 21 อาคารคลินิก โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
4 25 ม.ค. 2560
โครงการสนับสนุนกิจกรรมวิชาการ CMU-PCC2017
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3.25 26 ม.ค. 2560 - 27 ม.ค. 2560
บทบาทของเภสัชกรในการดูแลผู้ป่วยโรคไตที่บ้านแบบสหสาขาวิชาชีพ
ห้อง รัตนโกสินทร์-สุโขทัย (ชั้น 1) โรงแรมนารายณ์ สีลม กทม
12 26 ม.ค. 2560 - 27 ม.ค. 2560
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพในสถานพยาบาล
ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอ์ต กรุงเทพมหานคร
8 26 ม.ค. 2560 - 27 ม.ค. 2560
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2560
ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
5 30 ม.ค. 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop: Survival English Communication Skills for Health Professionals
ณ ห้องประชุมสุมนต์ สกลไชย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14.5 01 ก.พ. 2560 - 03 ก.พ. 2560
การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 29 เรื่อง “ลมชัก ฉันรักเธอ”
ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.25 01 ก.พ. 2560
งานประชุม เรื่อง “ระบบยา” ครั้งที่ 1/2560
ณ ห้องรัตน์โกสินทร์-สุโขทัย โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ
17.75 01 ก.พ. 2560 - 03 ก.พ. 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2560
โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
8.25 02 ก.พ. 2560 - 03 ก.พ. 2560
การประชุมวิชาการ I-San Stroke Network ครั้งที่ 3
ณ ห้องบรรยาย 1, 2 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 02 ก.พ. 2560 - 03 ก.พ. 2560
การประชุมวิชาการ Rational pharmacotherapy in clinical practice conference ครั้งที่ 1
ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี
6 03 ก.พ. 2560
โครงการการเฝ้าระวังติดตามเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่มีการติดตามตรวจวัดระดับยาในเลือดในกลุ่มยาที่มีช่วงการรักษาแคบ
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม ชั้น 5 อาคารหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
12 04 ก.พ. 2560 - 05 ก.พ. 2560
โครงการการอบรมเพื่อยกระดับร้านยา (ขย.1) สู่ Good Pharmacy Practice ครั้งที่ 3
ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
4 04 ก.พ. 2560
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อส่งเสริมสุขภาพในร้านยา ครั้งที่ 3 antioxidants Use of dietary supplements to promote health in community pharmacy practice: antioxidants
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 13 กรุงเทพมหานคร
5.75 05 ก.พ. 2560
การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลในโรคทางเดินหายใจ โรคทางเดินอาหาร และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต
6 05 ก.พ. 2560
การพัฒนาระบบยาในร้านขายยา จังหวัดยะลา* (06 กุมภาพันธ์ 2560)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
4 06 ก.พ. 2560
โครงการอบรมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน หลักสูตรพื้นฐาน ปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1
Theptarin Grand Hall ชั้น 17 อาคาร Lifestyle Building โรงพยาบาลเทพธารินทร์
21 06 ก.พ. 2560 - 10 ก.พ. 2560
โครงการประชุมวิชาการ Cardiac network forum ครั้งที่ 9 : หัวใจคนไทย ก้าวไกลสู่สากล
ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณูโลก
11.5 07 ก.พ. 2560 - 10 ก.พ. 2560
โครงการการประชุมวิชาการบริบาลเภสัชกรรม ครั้งที่ 1/2560 เรื่อง การพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล:จากนโยบายสู่แนวทางปฎิบัติ
ห้องประชุมฝ้ายคำ โรงพยาบาลเชียงคำ
6 08 ก.พ. 2560
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 12/2560 เรื่อง “การประยุกต์เครื่องมือบริหารในงานเภสัชกรรม”
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 10 ก.พ. 2560 - 09 เม.ย. 2560
ประชุมวิชาการ North East Society of Clinical Oncology ( NESCO ) เรื่อง “NESCO 2nd : Update Cancer Management From World Congress to Real Life Practice”
ณ ห้องประชุมประจักษ์ตราเฟิร์สคลาส 2 ชั้น 2 โรงแรมประจักษ์ตรา จังหวัดอุดรธานี
10 10 ก.พ. 2560 - 11 ก.พ. 2560
โครงการพัฒนาระบบยาจิตเวชและการให้บริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวชเพื่อให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ณ โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่
5.5 10 ก.พ. 2560
Wound Wise Pharmacy Training Program
โรงแรมบุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
3 12 ก.พ. 2560
น่ารู้ภาวะไขมันในเลือดสูงภัยร้ายโรคหัวใจและหลอดเลือด
โรงแรมแกรนด์ อิสทิน สาธร กรุงเทพฯ
3 12 ก.พ. 2560
งานประชุมใหญ่สมัยสามัญประจำปี๒๕๖๐ชมรมร้ายขายยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3 12 ก.พ. 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 13/2560 เรื่อง “วิธีทางสถิติสำหรับการจัดการเภสัชกรรม”
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 15 ก.พ. 2560 - 07 เม.ย. 2560
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำข้อมูลยาสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ ครั้งที่ 3
ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี
7 15 ก.พ. 2560 - 16 ก.พ. 2560
โครงการพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการร้านขายยาจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมโชคอนันต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
6 15 ก.พ. 2560
GMP Pharmaceutical Facility Design
โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ
6 16 ก.พ. 2560
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านวัตถุเสพติดของสถานพยาบาล ปี 2560
โรงแรมทอแสง ซิตี้ จังหวัดอุบลราชธานี
10 16 ก.พ. 2560 - 17 ก.พ. 2560
การประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2 “Macromolecule Crystallography”
ห้องปฏิบัติการเภสัชศาสตร์ อาคารศูนย์เครื่องมือและวิทยาศาสตร์ 6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8 16 ก.พ. 2560 - 17 ก.พ. 2560
การประชุมวิชาการ เรื่อง ความรู้และทักษะการประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาสำหรับเภสัชกรและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเครือข่ายจังหวัดแพร่
ณ โรงพยาบาลแพร่
2.75 17 ก.พ. 2560
โครงการประชุมวิชาการและปฏิบัติการทางเครื่องสำอาง ครั้งที่ 2
ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึกเภสัชศาสตร์ และห้องปฏิบัติการเครื่องสำอาง ชั้น 7 ตึกนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18.5 19 ก.พ. 2560 - 23 เม.ย. 2560
การประชุมวิชาการ การเลือกใช้สมุนไพรและยาแผนโบราณในร้านขายยา
ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซด์ จังหวัดอุดรธานี
5.25 19 ก.พ. 2560
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2/2560
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2 19 ก.พ. 2560
การประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์สำหรับเภสัชกร ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 เรื่อง Health and Wellness in Advanced Age V
ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
4.25 19 ก.พ. 2560
การประชุมแนวทางโครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยร้านยาคุณภาพ
ณ ห้อง ไมด้า 1 ชั้น 2 โรงแรมไมด้า ถนนงามวงศ์วาน นนทบุรี
3.5 19 ก.พ. 2560
การประชุมวิชาการ กฎหมายที่ร้านขายยาควรรู้ ประเด็นการจัดการยากลุ่ม เสี่ยงในร้านขายยาและหลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน(GPP) ใน ขย.2/ขย.3 • การเลือกใช้ cox-2 อย่างไรให้ปลอดภัย • Smart Uses of Oral Antibiotic in Drugstore • Pharmacology of Pain Medica
The Heritage Pattaya Beach Resort
5 19 ก.พ. 2560
การประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 13 เครือข่ายคลินิกโรคหืด และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย (Easy Asthma and COPD Clinic Network)
ณ ห้องราชเทวีแกรนด์บอลรูม โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหนคร
5.25 20 ก.พ. 2560 - 21 ก.พ. 2560
การประชุมราชการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดมหาสารคาม
6 20 ก.พ. 2560 - 21 มี.ค. 2560
6th Special Interest Group (SIG) DM Meeting: Connection to Patient Care
ห้องบอลรูม โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ
11 20 ก.พ. 2560 - 21 ก.พ. 2560
โครงการฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อสร้างความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ ด้านเภสัชสมุนไพรในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป
ณ ห้องประชุมพญายอ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
19.5 20 ก.พ. 2560 - 22 ก.พ. 2560
(PHB022) การดูแลผู้ป่วยโรคเฉพาะทาง CCPC Clinical Pearls
ณ ศูนย์ประชุม ขั้น 21 อาคารคลินิก โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนซั่นแนล
12 21 ก.พ. 2560 - 20 ธ.ค. 2560
The 4th International Conference on Advanced Pharmaceutical Research “Innovation in Pharmaceutical Research and Development: Progress and Key achievements”
ห้อง Jupiter, Miracle Grand Convention Hotel
13 21 ก.พ. 2560 - 22 ก.พ. 2560
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน
ห้องประชุมมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย
18 21 ก.พ. 2560 - 23 ก.พ. 2560
การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริบาลทางเภสัชกรรม Drug-induced diseases and management
หน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
18 22 ก.พ. 2560 - 24 ก.พ. 2560
โครงการการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกรตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม ประจำปี 2560
ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
20 22 ก.พ. 2560 - 24 ก.พ. 2560
การประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ครั้งที่ 22 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
13 22 ก.พ. 2560 - 24 ก.พ. 2560
โครงการอบรมหลักสูตรบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวชสำหรับเภสัชกรเครือข่าย
ณ ห้องประชุมนายแพทย์วิศักดิ์ สาตรา ชั้น ๒ อาคารสัมมนาคาร โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
28.5 22 ก.พ. 2560 - 24 มี.ค. 2560
Suandok Palliative Care Day ครั้งที่ 8 เรื่อง “Tips & Tricks in Comprehensive Palliative care”
ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13.5 23 ก.พ. 2560 - 24 ก.พ. 2560
การประชุมวิชาการภายใต้โครงการ 9 ไกล เบาหวาน: สุขภาพดี วิถีคนท่าเหนือ
วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมต้นทองรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
10 23 ก.พ. 2560 - 24 ก.พ. 2560
การประชุมวิชาการชมรมเภสัชบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพมหานคร
3 25 ก.พ. 2560
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง วิศวเภสัชกรรมและนาโนเทคโนโลยี องค์การเภสัชกรรม ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Pharmaceutical Engineering and Nanotechnology)
องค์การเภสัชกรรม กรุงเทพฯ
6 25 ก.พ. 2560
ประชุมวิชาการโครงการรักสุขภาพ ใส่ใจการใช้ยา กับร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 เรื่อง Trend and Evidence in Dietary supplements
ณ ห้องประชุมไชยานุภาพ 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 26 ก.พ. 2560
การประชุมวิชาการในหัวข้อเรื่อง “ดูแลปัญหาผิวหนังและสุขภาพกายด้วยการแพทย์ทางเลือก ”
วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์
5 26 ก.พ. 2560
การประชุมวิชาการเรื่อง Treatment of Dementia in elderly patients การให้คำแนะนำอาการปวดของผู้หญิงในชีวิตประจำวันที่พบบ่อยในร้านยาเลือกยาคุมกำเนิดให้ดี เลือกที่ฮอร์โมน การใช้ยาทาภายนอกแก้ปวดและทางเลือกในการดูแลรักษาสุขภาพกับการใช้สมุนไพร
ณ ห้องประชุมโรงแรม ชลจันทร์ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
6 26 ก.พ. 2560
ชีวิตคู่ : เรื่องรักสดใส สุขภาพกายและใจสุขสม (Happy love Happy health)
โรงแรมคามิโอ แกรนด์ จังหวัดระยอง
1 26 ก.พ. 2560
โครงการส่งเสริมศักยภาพคณาจารย์ด้านการวิจัย (Smart Researcher) ครั้งที่ 1
ณ คณะเภสัชศาสตร์
2.75 27 ก.พ. 2560
การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
ห้องประชุมประกายเพชร ชั้น 4 โรงพยาบาลสตูล
7 27 ก.พ. 2560
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิในบทบาทของหน่วยบริการประจำ
โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมือง จ.ระยอง
4.5 27 ก.พ. 2560
การประชุมวิชาการ (PHB014) Critical Care Pharmacotherapy
ณ ห้องประชุม ICU-2 ชั้น 5 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
12 28 ก.พ. 2560 - 11 ธ.ค. 2560
การอบรมและพัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2560
ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
5.25 28 ก.พ. 2560
โครงการประชุมวิชาการแนวทางการทำ R2R งานคุ้มครองผู้บริโภค
ณ ห้องประชุมร่มไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
5 28 ก.พ. 2560
ประชุมวิชาการชมรม 3 จังหวัดชายเเดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2560
ห้องประชุมพิมพ์มาดา โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
5 28 ก.พ. 2560
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 14/2560 เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางเภสัชศาสตร์ (Basic Data Analysis for Pharmaceutical Research)
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มาวิทยาลัยเชียงใหม่
19 01 มี.ค. 2560 - 03 มี.ค. 2560
โครงการสัมมนาวิชาการ JSPS-NRCT Follow-Up 2017 และประชุมวิจัยนานาชาติทางเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 33 “ความก้าวหน้าด้านเภสัชศาสตร์จากงานวิจัยพื้นฐานสู่งานวิจัยประยุกต์”
โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร
5 02 มี.ค. 2560 - 03 มี.ค. 2560
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Immunopharmacology: Basic Concepts and Applications
ณ ห้องประชุม 302 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
10.5 02 มี.ค. 2560 - 03 มี.ค. 2560
ประชุมวิชาการ งานมหกรรมการแพทย์แผนไทย ภาคใต้
ณ สนามบินกองทัพอากาศ ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล และห้องประชุมโรงแรมสินเกียรติบุรี อ.เมืองสตูล จ.สตูล
8 02 มี.ค. 2560 - 03 มี.ค. 2560
โครงการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 เป็น Transformative Education : การอบรม เรื่อง Educational Assessment: Imperatives, Principles, and Challenges
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 03 มี.ค. 2560
การประชุมวิชาการเภสัชกรคุ้มครองผู้บริโภค สถานการณ์ กฏหมายและนโยบายในปัจจุบัน
ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่
3 03 มี.ค. 2560
โครงการเสวนาวิจัยและการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 4/2560 เรื่อง Molecular evolution and functional characterization of plant Lysine decarboxylase
ห้อง 6208 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2.5 03 มี.ค. 2560
เเนวทางการดูแลและรักษาผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง
สวนอาหารริมน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
2 05 มี.ค. 2560
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค
3 05 มี.ค. 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ งานเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 15/2560 เรื่อง Pharmaceutical Care for Patients with Chronic Diseases
โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร
30.25 06 มี.ค. 2560 - 10 มี.ค. 2560
การประชุมวิชาการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ อย. ครั้งที่ 1/2560 เรื่อง Treating Lung Cancer: What aspects should we consider “Efficacy”, “Safety” OR “Quality of Life”
ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2 07 มี.ค. 2560
การประชุมวิชาการโดยกลุ่มเภสัชกรผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (Community of Pharmacist for Heart and Vascular diseases of Thailand) เรื่อง “Cardiovascular Pharmacotherapy & Pharmacy Practice 2017”
ณ ห้องเพชร โรงแรมวินเซอร์สวีท สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ
16.25 08 มี.ค. 2560 - 10 มี.ค. 2560
โครงการ การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับงานบริการเภสัชกรรม และสุขภาพด้วยเครื่องมืออย่างง่าย “Bootstrap” รุ่นที่ 1
ห้องคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
12.25 09 มี.ค. 2560 - 10 มี.ค. 2560
การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล โดยการพัฒนาระบบการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ (Antibicrobial Resistance: AMR)
ณ ห้องประชุม จิตตะยโสธร โรงพยาบาลอุดรธานี
6.25 10 มี.ค. 2560
การประชุมวิชาการ ชมรมร้านขายยาจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2560
โรงแรมมรกต จังหวัดชุมพร
3 10 มี.ค. 2560
โครงการประชุมวิชาการในความร่วมมือของคณะเภสัชศาสตร์ภาคอีสาน ครั้งที่ 9
ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4 11 มี.ค. 2560 - 12 มี.ค. 2560
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ชมรมร้านขายยาภาคตะวันออก
ณ สวนนงนุชพัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
3 11 มี.ค. 2560
การประชุมวิชาการ เรื่อง บริบาลเภสัชกรรมผู้ได้รับเคมีบำบัด และชีวิตคู่มีสุข
โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซด์ จังหวัดอุดรธานี
7.5 12 มี.ค. 2560
โครงการประชุมสามัญประจำปี ชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษณุโลก ปี 2560 สำหรับเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานในเขตภาคเหนือตอนล่าง
โรงแรมท็อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
6 12 มี.ค. 2560
ประชุมชมรมเภสัชกร 3 จังหวัดชายเเดนภาคใต้ครั้งที่ 3/2560 : Restart สมุนไพร ใช้อย่างไรให้ Smart ในร้านยา
ห้องประชุมพิมพ์มาดา โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
3 12 มี.ค. 2560
Special Forum for Pharmacists “Awaken your true Potential : Knowledge Management & Learning by Doing”
ห้องเก้าแสน โรงแรม ลีการ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ สงขลา
2.5 12 มี.ค. 2560
วิชาการชมรมร้านขายยาจังหวัดตรัง Management of Comorbid Mood and Anxiety Disorders และ Stroke ยิ่งเร็ว ยิ่งรอด ยิ่งปลอดภัย
โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
5 12 มี.ค. 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทางเภสัชกรรม เรื่อง การวิเคราะห์นโยบายด้านสุขภาพ (Health Policy Analysis)
โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
29.5 13 มี.ค. 2560 - 17 มี.ค. 2560
Basic Knowledge of Nutrition Management
ห้องประชุมนิ่มนวล วัชรชัยนันท์ อาคารเภสัชกรรม ชั้น 5 โรงพยาบาลขอนแก่น
3 13 มี.ค. 2560
การประชุมวิชาการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ อย. ครั้งที่ 2/2560 เรื่อง นวัตกรรมใหม่ในการรักษาโรคมะเร็งเต้านมระยะลุกลามชนิดที่มีอีอาร์ (ER) เป็นบวกและเฮอร์ทู (HER2) เป็นลบ
ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2 14 มี.ค. 2560
การประชุม HA National Forum ครั้งที่ 18
ศูนย์การประชุม IMPACT เมืองทองธานี
13.5 15 มี.ค. 2560 - 17 มี.ค. 2560
โครงการเสวนาวิจัยและการจัดการความรู้ด้านการวิจัยครั้งที่ 5/2560 เรื่อง ความปลอดภัยทางด้านชีวภาพในห้องปฏิบัติการระดับสากล
ห้องประชุมเอนกประสงค์ไตรสิกขา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
2.75 16 มี.ค. 2560
โครงการประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2560
โรงแรมบุรีศรีภู บูติคโฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
10.5 17 มี.ค. 2560 - 18 มี.ค. 2560
ประชุมวิชาการโครงการรักสุขภาพ ใส่ใจการใช้ยา กับร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 3 เรื่อง Challenges in skin manifestation management in community pharmacy
ณ ห้องประชุมไชยานุภาพ 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 18 มี.ค. 2560
เส้นทางสู่ธุรกิจ Anti-Aging
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 18 มี.ค. 2560
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3/2560 เรื่อง How to manage common primary headache in drug store
ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
1 19 มี.ค. 2560
การประชุมวิชาการ สมาคมยานครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2560
ณ ห้องแพลทตินั่มฮอลล์ 2 ชั้น 2 โรมแรมแกรนด์ ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา นครสวรรค์
6 19 มี.ค. 2560
ประชุมวิชาการ SMART CPE 1/2560
ณ ห้องสราญรมย์ ชั้น 2 โรงแรม นิวซีซั่น สแควร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา
3 19 มี.ค. 2560
โครงการอบรมหลักสูตรการบริบาลเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวช รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 1
ณ โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่
54.75 20 มี.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ณ ห้องประชุม ๒ อาคารอุบัติเหตุ โรงพยาบาลพุทธโสธร
11 20 มี.ค. 2560 - 21 มี.ค. 2560
Basic Knowledge of Nutrition Management
ห้องประชุมนิ่มนวล วัชรชัยนันท์ อาคารเภสัชกรรม ชั้น 5 โรงพยาบาลขอนแก่น
3 21 มี.ค. 2560
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 19/2560 เรื่อง “การคิดเชิงระบบในการจัดการเภสัชกรรม (Systems Thinking in Pharmacy Management)”
ณ ห้องประชาสโสร 2 โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
16.25 22 มี.ค. 2560 - 24 มี.ค. 2560
การประชุมวิชาการอบรมเภสัชกรสำหรับการประเมินการใช้ยาต้านจุลชีพ ครั้งที่ 1 Basic microbiological tests for Pharmacists
ห้องประชุมสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์ ตึกอัษฎางค์ชั้น 5
2 22 มี.ค. 2560
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 25
อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
11.5 22 มี.ค. 2560 - 24 มี.ค. 2560
Nutrition Screening and Assessment
ห้องประชุมนิ่มนวล วัชรชัยนันท์ อาคารเภสัชกรรม ชั้น 5 โรงพยาบาลขอนแก่น
2 22 มี.ค. 2560
ประชุมวิชาการ Oncology Pharmacy Board Review ครั้งที่ 2 เรื่อง “Advancing in oncology pharmacy”
ณ ห้องประชุม โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
13.25 23 มี.ค. 2560 - 24 มี.ค. 2560
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เรื่อง “Update กฎหมายและหลักเกณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพ”
ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
4 23 มี.ค. 2560
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 (ครั้งที่ 49) "Cardiology on the move"
ณ โรงแรมเชอราตัน หัวหิน
14.25 24 มี.ค. 2560 - 25 มี.ค. 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรร้านยาเพื่อการดูแลผู้ป่วยในชุมชน
ณ โรงแรมราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเทล จังหวัดขอนแก่น
7 25 มี.ค. 2560
การประชุมวิชาการเรื่อง“การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และ Good Pharmacy Practice” เนื่องในวาระครบรอบ 30 ปีของการก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 2 อาคารมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยรังสิต
5.75 25 มี.ค. 2560
โครงการ การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับงานบริการเภสัชกรรม และสุขภาพด้วยเครื่องมืออย่างง่าย “Bootstrap” รุ่นที่ 2
ห้องคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
12.25 25 มี.ค. 2560 - 26 มี.ค. 2560
การประชุมวิชาการ เรื่อง Restart สมุนไพร ใช้อย่างไรให้ Smart ในร้านขายยา
ณ โรงแรมวังคำ จังหวัดเชียงราย
2 26 มี.ค. 2560
หลักการเลือกใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในร้านยา
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ มศว ประสานมิตร
6 26 มี.ค. 2560
โครงการประชุมวิชาการ การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์สำหรับเภสัชกร ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
4 26 มี.ค. 2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Chromatography techniques for Vaccine Production
วันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ. 2560 ภาคบรรยาย ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 ภาคปฏิบัติ ณ ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา ค
11.25 27 มี.ค. 2560 - 29 มี.ค. 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยงสำหรับหลักสูตรการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในบุคลากรสาธารณสุขในระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ เพื่อสนับสนุนระบบส่งต่อที่ไร้รอยต่อ
โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพมหานคร
20.5 27 มี.ค. 2560 - 30 มี.ค. 2560
โครงการเพิ่มพูนสมรรถนะด้านสมุนไพรให้แก่เภสัชกรทุกสายงาน
ณ ห้องประชุมพรภูเบศร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
19 27 มี.ค. 2560 - 29 มี.ค. 2560
การประชุมหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2560
ณ โรงแรมดิ เอ็มเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
7 27 มี.ค. 2560 - 28 มี.ค. 2560
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Pharmaceutical Evidences for Medical Selection : Strengthening Role of UHosNet Pharmacist”
ห้องประชุม 60/2 โซน B ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร
9 28 มี.ค. 2560 - 29 มี.ค. 2560
สมุนไพรไทย : พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0
ห้องประชุมทับทิม-เกษม อาคารเภสัชกรรมสมาคมฯ สุขุมวิท 38 กรุงเทพฯ
7.5 28 มี.ค. 2560
Pharmaceutical Packaging System
โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
4.5 28 มี.ค. 2560
การบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวช ประจำปี ๒๕๖๐ [Pharmaceutical care in psychiatric patient]
ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
16.75 29 มี.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2560
การสัมมนาวิชาการเรื่อง “Flow Cytometry Basics and its applications in drug discovery and Sterility testing for product quality control”
ห้องประชุม ภ.1207 อาคารบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5.25 30 มี.ค. 2560
The Pharmacist Forums: Current issues in hospital drug selection
โรงแรมโซฟิเทล โซ
7.5 01 เม.ย. 2560 - 02 เม.ย. 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1/ 2560 เรื่อง การพัฒนาขอบข่ายความรู้และทักษะของเภสัชกรด้านการจัดการอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา Pharmacist Knowledge and Skills on Adverse Drug Reactions – Focusing
ห้องประชุมชั้น 1กองกุมารเวชกรรม อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
7.5 02 เม.ย. 2560
โครงการ จัดประชุมวิชาการ Emergency and Critical Care Medicine Update ครั้งที่ 2
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
26.5 02 เม.ย. 2560 - 05 เม.ย. 2560
การประชุมวิชาการนโยบายในการพัฒนามาตราฐานร้านขายยา และความรู้เรื่องโรคและการใช้ยา
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเคพีแกรนด์ จันทบุรี
5 02 เม.ย. 2560
เทคนิคการผลิตยาสมุนไพร
โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี
3 04 เม.ย. 2560
การประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ปี ๒๕๖๐ เรื่อง “การบูรณาการสุขภาพผู้สูงอายุในยุค Thailand 4.0”
ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล ชั้น ๒ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
6 05 เม.ย. 2560
โครงการประชุมวิชาการด้านเภสัชกรรมสมุนไพรในประชาคมอาเซียน “Phytomedicine: From Ethnopharmacology to Pharmacotherapy”
ห้อง Auditorium ชั้น 2 อาคาร Digital Multimedia Complex มหาวิทยาลัยรังสิต
5 07 เม.ย. 2560
โรคที่พบบ่อยในร้านขายยา 2560
ห้องประชุมใหญ่ โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต ถ.มนตรี อ.เมือง จ.ภูเก็ต
11 08 เม.ย. 2560 - 09 เม.ย. 2560
Enhance Quality Care in Pain Management: Consideration Beyond Pain
โรงแรมบุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
3 09 เม.ย. 2560
การอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก) รุ่นที่ 8
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 11 เม.ย. 2560 - 31 ธ.ค. 2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเภสัชกรครอบครัวรองรับ service plan สาขาโรคไต
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
10.5 18 เม.ย. 2560 - 19 เม.ย. 2560
ประชุมวิชาการ เรื่อง Best practice sharing to improve quality of Asthma & COPD management
ณ ห้องประชุมเวชวิชชาคาร 1 อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 4 คณะแพทยศาสดร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.25 19 เม.ย. 2560
ตัวชี้วัดเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนทางยาและเตรียมความพร้อมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพบริบาลเภสัชกรรมด้านการจัดการระบบยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 19 เม.ย. 2560
โครงการพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานฯ ครั้งที่ 1/2560 วิชรพยาบาล
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลวิชรพยาบาล
2 20 เม.ย. 2560
โครงการเสวนาวิจัยและการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 6/2560 เรื่อง Visualization of tableting process based on the self-organizing map and the finite element analysis
ห้องประชุมเอนกประสงค์ไตรสิกขา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
1.75 21 เม.ย. 2560
ประชุมวิชาการพัฒนาการให้บริการเสริมของเภสัชกรชุมชนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: เทคนิคการให้คำแนะนำเพื่อเชิญชวนผู้รับบริการเข้ารับการส่งต่อไปยังสถานพยาบาลเครือข่าย
ณ ห้องประชุมร้านอาหารต้นก้ามปู อ.เมือง จ.พิษณุโลก
6 22 เม.ย. 2560
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และงานแสดงมุทิตาจิตรดน้ำขอพรเภสัชกรอาวุโส
ห้องกัญญาลักษณ์ ชั้น 3 โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ
3 22 เม.ย. 2560
โครงการประชุมวิชาการเรื่อง “Drugs used in Elderly”
ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
5.5 23 เม.ย. 2560
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 22/2560 เรื่อง การรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อการวิจัยและพัฒนางานบริบาลเภสัชกรรมปฐมภูมิ (Qualitative Methodology for Primary Care Research and Development)
ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
30.75 24 เม.ย. 2560 - 28 เม.ย. 2560
การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาวิชาการด้านโรคมะเร็ง ครั้งที่ 8
โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยังครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี
19 26 เม.ย. 2560 - 28 เม.ย. 2560
การอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก) รุ่นที่ 8
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
28 27 เม.ย. 2560 - 31 ธ.ค. 2560
Rational Drug Use: Opportunities and Strength of Clinical Pharmacists in 2017
ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ
12 27 เม.ย. 2560 - 28 เม.ย. 2560
โครงการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 เป็น Transformative Education : การอบรม เรื่อง Development of Critical Thinking and Problem Solving in Pharmacy Students
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 28 เม.ย. 2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Insulin Therapy in Special Situation ครั้งที่ 1
ณ จ.สุราษฎร์ธานี
4.25 28 เม.ย. 2560
โครงการประชุมวิชาการ เนื่องในวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ครบรอบ 5 ปี หัวข้อ "บูรณาการวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ ... เพื่อสุขภาพประชาชน" ประจำปี 2560
ณ ห้องประชุมนานาชาติ ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
6 28 เม.ย. 2560
การประชุม “ ความรู้ภาษีธุรกิจร้านยาที่ควรรู้
ห้องประชุมชั้น 5 อาคารนวัตกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ
3 30 เม.ย. 2560
โครงการประชุมวิชาการเภสัชกรจังหวัดพะเยา ประจำปี 2560
ตึกอาคาร ICT (ห้อง ICT 1247)
6 30 เม.ย. 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เภสัชศาสตร์ศึกษาสำหรับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
16 01 พ.ค. 2560 - 03 พ.ค. 2560
โครงการ การสืบค้นสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับงานเภสัชกรรม (Effective Information Searching for Pharmacy Practice)
ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทย
21.25 02 พ.ค. 2560 - 04 พ.ค. 2560
Cleanroom Testing and Certification
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซอยสุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
13 02 พ.ค. 2560 - 03 พ.ค. 2560
โครงการจัดประชุมและอบรมทางวิชาการประจำปี 2560 Annual Scientific Meeting: Transformation: From Knowledge to Clinical Skills in Pain Medicine
โรงแรมเชอราตัน หัวหิน จ.เพชรบุรี
14 03 พ.ค. 2560 - 05 พ.ค. 2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเตรียมยาเฉพาะทางด้านโรคผิวหนัง
โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
11.5 03 พ.ค. 2560 - 04 พ.ค. 2560
Medication Safety Management System; MSMS
ณ หองประชุมสุนาลินี นิโครธานนท คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
6 03 พ.ค. 2560 - 04 พ.ค. 2560
การประชุมสัมมนาตามโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค เขตภาคกลาง ปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒
ณ ห้องประชุม โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท หัวหิน-ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
8.5 03 พ.ค. 2560 - 04 พ.ค. 2560
โครงการจัดประชุมวิชาการชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2560
ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3 07 พ.ค. 2560
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2560
- ห้องบรรยาย 105 ชั้น 1 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
23.5 08 พ.ค. 2560 - 16 มิ.ย. 2560
โครงการพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานฯ ครั้งที่ 1/2560: ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี
2 08 พ.ค. 2560
โครงการพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานฯ ครั้งที่ 1/2560 ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
2 11 พ.ค. 2560
โครงการพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานฯ ครั้งที่ 1/2560 ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงฆ์
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงฆ์
2 11 พ.ค. 2560
SMART CPE. ครั้งที่ 2/2560
ณ ห้องสันติภาพ ชั้น 7 โรงแรมลีการ์เดนท์พลาซ่า หาดใหญ่ จ.สงขลา
4 14 พ.ค. 2560
การประชุมวิชาการเรื่อง “One Day skin expert”
การประชุมวิชาการเรื่อง “One Day skin expert”
4.5 14 พ.ค. 2560
การสัมมนาเภสัชกรจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
โรงเเรม โกลเด้นซิตี้ จ.ระยอง
7 14 พ.ค. 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 24/2560 เรื่อง “การวิจัยแบบผสมผสานในทางเภสัชกรรมปฏิบัติ (Mixed Methods Research in Pharmacy Practice)
ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
17 17 พ.ค. 2560 - 19 พ.ค. 2560
การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ก้าวทันเครื่องสำอาง 2 : All About Sunscreens
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2560 และห้องปฏิบัติการภาควิชาเภสัชกรรม (312) อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ
12 17 พ.ค. 2560 - 19 พ.ค. 2560
การอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2560
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
10 18 พ.ค. 2560 - 19 พ.ค. 2560
ประชุมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาหัวใจ เขตสุขภาพที่ 1
ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
3.5 18 พ.ค. 2560
โครงการการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 39 สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย
ณ ศูนย์ประชุมบางแสนเฮอริเทจ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
14.5 18 พ.ค. 2560 - 20 พ.ค. 2560
โครงการจัดประชุมวิชาการเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้ง 1
ห้องประชุมมะค่า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12.5 18 พ.ค. 2560 - 19 พ.ค. 2560
โครงการ การศึกษาต่อเนื่องสำหรับเภสัชกรประจำร้านยา ครั้งที่ 1 Continuing Education for Community Pharmacists
ศูนย์ฝึกอบรม Big C Academy บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ รังสิต 2 ปทุมธานี
12 18 พ.ค. 2560 - 19 พ.ค. 2560
การจัดประชุมวิชาการ The 2nd ID Rama Workshop “Cutting Edge I Infectious Diseases”
โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพ
9.5 18 พ.ค. 2560 - 19 พ.ค. 2560
Integrated Marketing Communication for Pharmaceutical Industry
Ambassador Hotel Bangkok Sukhumvit Soi 11
6 18 พ.ค. 2560
Rational Drug Use in Pain Management
โรงพยาบาลพัทลุง
5.5 18 พ.ค. 2560
การประชุมวิชาการหัวใจสัญจร ครั้งที่ 12
ณ โรงยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
4 19 พ.ค. 2560
โครงการอบรมวิชาการ เครือข่ายการบริหารจัดการของเสียทางการแพทย์ที่เป็นสารเคมี (โรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข และร้านยา ในสังกัดกรุงเทพมหานคร )
ณ ห้องประชุม 207 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
5.5 19 พ.ค. 2560
หมอยาเคลื่อนที่ครั้งที่ 7
โรงพยาบาลอุดรธานี อ.เมือง จังหวัดอุดรธานี
6 20 พ.ค. 2560
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อส่งเสริมสุขภาพในร้านยา ครั้งที่ 4 เรื่อง Prebiotics และ probiotics
ห้องคอนเวนชั่น AB ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
5 21 พ.ค. 2560
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 4/2560
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
1 21 พ.ค. 2560
เภสัชกรชุมชนยุค 4.0 ต่อยอดการใช้สมุนไพรไทยให้ได้ผล
โรงแรมดารา จังหวัดภูเก็ต
4 21 พ.ค. 2560
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 25/2560 เรื่อง การแพทย์แผนไทย การแพทย์ผสมผสานและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ (Thai Traditional Medicine, Integrative Medicine and the Products)
ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
30.5 22 พ.ค. 2560 - 26 พ.ค. 2560
โครงการอบรมหลักสูตรการบริบาลทางเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวช รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 2
ณ โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่
12 22 พ.ค. 2560 - 26 พ.ค. 2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ GMP การผลิตยาแผนโบราณ ครั้งที่ 1
ห้องบอลรูม โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร
8.75 22 พ.ค. 2560 - 23 พ.ค. 2560
โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เขต 7
ห้องประชุมกลุ่มงานเภสัชกรรม อาคารเภสัชกรรม ชั้น 3 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
16 22 พ.ค. 2560 - 24 พ.ค. 2560
โครงการอบรมหลักสูตรโรคลมชักสำหรับเภสัชกร
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประสพ รัตนากร อาคารอำนวยการ ชั้น 3 สถาบันประสาทวิทยา
17.25 24 พ.ค. 2560 - 26 พ.ค. 2560
งานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) “การเปลี่ยนแปลงของงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเข้าสู่ยุค 4.0” Transforming of Hospital Pharmacy to the Era of 4.0
ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ
13 24 พ.ค. 2560 - 26 พ.ค. 2560
Developing risk management capability: Maximizing opportunities from global Pharmacovigilance experience to ensure the safe and appropriate use of medicinal products
โรงแรมแมนดาริน สามย่าน
9 25 พ.ค. 2560 - 26 พ.ค. 2560
การประชุมวิชาการเภสัชจุลชีววิทยา ครั้งที่ 3 เรื่อง วัคซีนสำหรับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ Vaccines for emerging and re-emerging infectious diseases
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
10 25 พ.ค. 2560 - 26 พ.ค. 2560
การประชุมวิชาการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ อย. ครั้งที่ 3/2560 เรื่อง Ovarian Cancer: From Traditional to Personalized Medicine
ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2 25 พ.ค. 2560
โครงการประชุมวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้เภสัชกร ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 เรื่อง “การใช้ยาสเตียรอยด์เฉพาะที่”
ห้องประชุม 123 ชั้น 12 ตึกไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ
3 26 พ.ค. 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ภายใต้โครงการทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัยเชิงสถาบัน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เรื่อง การสังเคราะห์หลักฐานประเมินประสิทธิผลของยาด้วยการวิเคราะห์อภิมานแบบเครือข่าย (network meta-analysis, NMA
ณ ห้องประชุม 3312 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) ชั้น 3 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น
18 26 พ.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560
โครงการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 เป็น Transformative Education : การอบรม เรื่อง Knowledge and Sharing: Pharmacy Education
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 26 พ.ค. 2560
การอบรมการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote สำหรับเภสัชกร รุ่น 1
ฝ่ายเภสัชกรรม รพ.ศิริราช
2 26 พ.ค. 2560
การจัดการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์โดยเครือข่าย 7 สถาบัน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560: การประชุมวิชาการ เรื่อง "Evidence-based complementary medicine in pharmacy"
ณ โรงแรมเอล เมอริเดียน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
3 28 พ.ค. 2560
วิชาการชมรมร้านขายยาภาคใต้ ครั้งที่ 1/2560
โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัดพัทลุง
6.5 28 พ.ค. 2560
Practical Points: for Empiricing Antibiotic for Community Pharmacists
ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์
6 28 พ.ค. 2560
รู้รอบ ครบเครื่องเรื่อง (โรค) ภูมิแพ้
ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเรดิสัน บลู พลาซ่า
3 28 พ.ค. 2560
Pharmacist day
Landmark Hotel Sukhumvit
2.5 28 พ.ค. 2560
การประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 1/2560 เรื่อง สาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูก และแนวทางในการรักษา พิชิต “ภูมิแพ้จมูก” แบบครบวงจร ภาวะไขมันพอกตับ
ห้องประชุม ศูนย์ประชุมบางแสนเฮอริเทจ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ บางแสน จ.ชลบุรี
4 28 พ.ค. 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการให้บริการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสู่ชุมชนเรื่องยาและสารพิษในชีวิตประจำวัน
ณ ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
10.5 29 พ.ค. 2560 - 30 พ.ค. 2560
โครงการพัฒนาระบบยาจิตเวชและการให้บริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวชเพื่อให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2560: การประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานการพัฒนาระบบยาจิตเวชและการให้บริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวชเพื่อให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผลสำหรับโรงพยาบาลทุก
ณ โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่
4.75 29 พ.ค. 2560
การอบรมการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote สำหรับเภสัชกร รุ่น 2
ณ ห้องประชุมอุทัยฯ ชั้น 3 หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2 29 พ.ค. 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 26/2560 เรื่อง Trend in Infectious Diseases Pharmacotherapy
โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร
33.5 29 พ.ค. 2560 - 02 มิ.ย. 2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มพูนสมรรถนะด้านสมุนไพรให้แก่เภสัชกร (1)
ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
16 29 พ.ค. 2560 - 02 มิ.ย. 2560
การอบรมการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote สำหรับเภสัชกร รุ่น 3
ณ ห้องประชุมอุทัยฯ ชั้น 3 หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2 31 พ.ค. 2560
การประชุมวิชาการเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริการทางการแพทย์
ณ ห้องประชุม 206 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
12.5 01 มิ.ย. 2560 - 02 มิ.ย. 2560
การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจใน Warfarin Clinic
ณ ห้องประชุมนครี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
6 02 มิ.ย. 2560
โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เขต 8
ห้องประชุมกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี
13 03 มิ.ย. 2560 - 04 มิ.ย. 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 / 2560 เรื่อง ก้าวทันการรักษา รอบรู้เรื่องยา: ดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ
ห้องประชุม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร
7 04 มิ.ย. 2560
การประชุม“พัฒนาศักยภาพเครือข่ายร้านยาคุณภาพ”
ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น กรุงเทพมหานคร
6 04 มิ.ย. 2560
หลักการเลือกสูตรอาหารทางการแพทย์ที่เหมาะสมและการให้คำแนะนำด้านโภชนาการในร้านขายยา
โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร
6 04 มิ.ย. 2560
การประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านขายยา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเคพีแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
5 04 มิ.ย. 2560
โครงการอบรมหลักสูตรการบริบาลทางเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวช รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 3
ณ โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่
30 05 มิ.ย. 2560 - 16 มิ.ย. 2560
โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เขต 10
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
16 05 มิ.ย. 2560 - 07 มิ.ย. 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองเขตสุขภาพที่ 12
ห้องประชุม โรงแรมบีพี สมิหลา บีช แอนด์ โฮเทล รีสอร์ท จังหวัดสงขลา
22 06 มิ.ย. 2560 - 09 มิ.ย. 2560
โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (Rational drug use) ในเครือข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอเกาะสมุย
ห้องประชุม 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
4 06 มิ.ย. 2560
โครงการมหกรรมวิชาการ โรงพยาบาลยะลา ครั้งที่ 9 พัฒนาคน สร้างสรรค์สิ่งใหม่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน People & Innovation for Sustainable Development
โรงแรมแกรนด์พาเลซ จังหวัดยะลา
13.5 07 มิ.ย. 2560 - 08 มิ.ย. 2560
การปล่อยผ่านแบบพาราเมตริก (Parametric Release)
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
13 07 มิ.ย. 2560 - 08 มิ.ย. 2560
โครงการประชุมวิชาการ เครือข่ายการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 “ยารักษาใจ”
ณ ห้องรัตนสุวรรณอมรินทร์ โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
7.75 08 มิ.ย. 2560 - 09 มิ.ย. 2560
การประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยา ครั้งที่ 16 เรื่อง "เภสัชวิทยาของยาใหม่"
ห้องประชุม 302 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
10 08 มิ.ย. 2560 - 09 มิ.ย. 2560
โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เขต 9
ห้องประชุมศรีผไท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
16 08 มิ.ย. 2560 - 10 มิ.ย. 2560
โครงการประชุมเพื่อพัฒนางานด้านเภสัชกรรมระหว่างโรงพยาบาล ในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น 20 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพมหานคร
4.5 09 มิ.ย. 2560
การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2560
ณ ห้องธนารมย์ 2 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
6 09 มิ.ย. 2560
การประชุมวิชาการ หัวข้อ "การรักษาผู้ที่มีภาวะวิตกกังวลและมีอาการซึมเศร้าร่วมด้วย และทำอย่างไรเมื่อท้องเสีย"
ณ โรงแรมวังคำ เชียงราย จังหวัดเชียงราย
4 11 มิ.ย. 2560
การจัดการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์โดยเครือข่าย 7 สถาบัน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 เรื่อง โรคสำหรับระบบทางเดินอาหารและตับที่พบบ่อยในร้านขายยา และ เรื่อง การรักษาและการใช้ยาโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดในร้านขายยา
ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
4 11 มิ.ย. 2560
ประชุมวิชาการโครงการรักสุขภาพ ใส่ใจการใช้ยา กับร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 4 เรื่อง TREATMENT OF BACTERIAL INFECTION IN COMMUNITY PHARMACY
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 11 มิ.ย. 2560
ประชุมวิชาการโครงการรักสุขภาพ ใส่ใจการใช้ยา กับร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2560ครั้งที่ 5 เรื่อง UPDATES ON PEDIATRIC SUPPLEMENTS & PHARMACOTHERAPY IN MIGRAINE
ณ ห้องไชยานุภาพ 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 11 มิ.ย. 2560
วิชาการชมรมร้านขายยาจังหวัดตรัง การจ่าย NSAIDS ในภาวะปวดเฉียบพลัน วิธีเลือกยาคุมกำเนิดให้เหมาะกับผู้หญิงแบบต่างๆ วางแผนภาษีธุรกิจร้านขายยา การป้องกัน ระงับอัคคีภัย และเทคนิคการดับเพลิงเบื้องต้น
โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง
3.75 11 มิ.ย. 2560
วิตามินและแร่ธาตุในผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคหลอดเลือดหัวใจ และจะต่อสู้กับโรคกระดูกพรุนอย่างไรในทศวรรษนี้
โรงแรม บุรีศรีภู บูติค โฮเต็ล หาดใหญ่ จ.สงขลา.
5.75 11 มิ.ย. 2560
Goal to be Allergy Expert Drugstore
โรงแรมเจ ดับบลิว แมริออท กรุงเทพมหานคร
3 11 มิ.ย. 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 28/2560 เรื่อง เภสัชกรรมปฏิบัติบนหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Evidence-Based Pharmacy Practice for Rational Drug Use)
ห้องประชุม “จำลอง สุวคนธ์” คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม
29 12 มิ.ย. 2560 - 16 มิ.ย. 2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ GMP การผลิตยาแผนโบราณ ครั้งที่ 2
ห้องบอลรูม โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร
8.75 12 มิ.ย. 2560 - 13 มิ.ย. 2560
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 29/2560 เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงทางเภสัชศาสตร์ (Advanced Data Analysis for Pharmaceutical Research)
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
21 14 มิ.ย. 2560 - 16 มิ.ย. 2560
การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริบาลทางเภสัชกรรม Antimicrobial pharmacokinetic and pharmacodynamics and application for dosing adjustment in special populations
หน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
18 14 มิ.ย. 2560 - 16 มิ.ย. 2560
โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง รู้ทันการสูงวัย: การดูแลสมองและกระดูก (Smart aging: brain and bone)
ห้องประชุม 206 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
12 14 มิ.ย. 2560 - 15 มิ.ย. 2560
การประชุมวิชาการอบรมเภสัชกรสำหรับการประเมินการใช้ยาต้านจุลชีพ ครั้งที่ 2 Basic PK/PD in Antimicrobial Use
ห้องประชุมสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์ ตึกอัษฎางค์ชั้น 5
2 14 มิ.ย. 2560
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง เภสัชกรครอบครัวกับการบริบาลทางเภสัชกรรมที่บ้าน: เครือข่ายล้านนา 3 เชียงราย-พะเยา
ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
12 15 มิ.ย. 2560 - 16 มิ.ย. 2560
Colour Tedchnology for Cosmetics Applications
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
3 15 มิ.ย. 2560
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติเภสัชศาสตร์และการแพทย์ ๒๕๖๐ (International Conference of Pharmaceutical Sciences and Medicines; ICPAM 2017)
ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3.25 16 มิ.ย. 2560
Sino-ASEAN Conference on Precision Medicine 2017
ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีส
10.5 17 มิ.ย. 2560 - 18 มิ.ย. 2560
การประชุมวิชาการ เรื่อง สมดุลของสุขภาพจิตและสมอง ไม่ไช่เรื่องไกลตัว
ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซด์ จังหวัดอุดรธานี
7.5 18 มิ.ย. 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรชุมชน ปี 2560 ครั้งที่ 2
ณ โรงแรมอาวานี จังหวัดขอนแก่น
1 18 มิ.ย. 2560
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5/2560 เรื่อง Quality uses of medicines in community pharmacy
ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2 18 มิ.ย. 2560
กระชายดำ : สมุนไพร 4.0 จากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
2 18 มิ.ย. 2560
How to Conduct the Research in Ethnobotany: Qualitative and Quantitative Analysis
ห้อง 4-217 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
3 19 มิ.ย. 2560
การฝึกอบรมระยะสั้นภาคทฤษฎี เรื่อง การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด
ณ ห้องประชุม 105 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
47 19 มิ.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560
การอบรม 5 วัน ภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติการด้านการผสมยาเคมีบำบัดที่ให้ทางหลอดเลือดดำ ปี พ.ศ. 2560 5- Days Workshop Training on Cytotoxic Intravenous Admixture, 2017
ณ ห้องสุโขทัย-รัตนโกสินทร์ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ
26 19 มิ.ย. 2560 - 23 มิ.ย. 2560
โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use) ในเครือข่ายสุขภาพพะเยา
ห้องประชุมโภชนาการ โรงพยาบาลพะเยา
6 19 มิ.ย. 2560
โครงการอบรมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน หลักสูตรพื้นฐาน ปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2
Theptarin Gran Hall ชั้น 17 อาคาร Lifestyle Building โรงพยาบาลเทพธารินทร์
21 19 มิ.ย. 2560 - 23 มิ.ย. 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 31/2560 เรื่อง“ยกเครื่องการจัดการซัพพลายเชนด้านยาในโรงพยาบาล: เครื่องมือการจัดการเวชภัณฑ์คงคลัง”
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น
25 20 มิ.ย. 2560 - 23 มิ.ย. 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในเขตบริการสาธารณสุขที่ 5
โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมือง จ.ราชบุรี
3.75 20 มิ.ย. 2560
การประชุมวิชาการ เรื่อง update สมุนไพร 2 : สมุนไพร champion products
ห้องประชุม 206 ชั้น 2 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
6 20 มิ.ย. 2560
การอบรมการพัฒนาเภสัชกรผู้ให้ข้อมูลยาแผนไทย
ณ ห้องประชุมแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
2.75 21 มิ.ย. 2560
โครงการการประชุมวิชาการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ประจำปี 2560
ณ ห้องประชุมเยียน โพธิสุวรรณ ชั้น 5 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
10 21 มิ.ย. 2560 - 23 มิ.ย. 2560
โครงการประชุมวิชาการ “สังคมร่วมใจ...ห่วงใยสุขภาพ” วันที่ 21 มิุถนายน 2560 ห้องประโชติ เปล่งวิทยา 1-2 อาคารส่วนปาฐอาศรม คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร
วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประโชติ เปล่งวิทยา 1-2 อาคารส่วนปาฐอาศรม คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร
6.5 21 มิ.ย. 2560 - 23 มิ.ย. 2560
โครงการประชุมวิชาการ “สังคมร่วมใจ...ห่วงใยสุขภาพ” วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ห้องประโชติ เปล่งวิทยา 1 อาคารส่วนปาฐอาศรม คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร
วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประโชติ เปล่งวิทยา 1 อาคารส่วนปาฐอาศรม คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร
6.5 21 มิ.ย. 2560 - 23 มิ.ย. 2560
โครงการประชุมวิชาการ “สังคมร่วมใจ...ห่วงใยสุขภาพ” วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ห้องจำลอง อาคารส่วนปาฐอาศรม ชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร
ห้องจำลอง อาคารส่วนปาฐอาศรม ชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร
5.75 21 มิ.ย. 2560 - 23 มิ.ย. 2560
โครงการประชุมวิชาการ “สังคมร่วมใจ...ห่วงใยสุขภาพ” วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสำนักงาน ชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสำนักงาน ชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร จ.นครปฐม
3.25 21 มิ.ย. 2560 - 23 มิ.ย. 2560
โครงการประชุมวิชาการ “สังคมร่วมใจ...ห่วงใยสุขภาพ” วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ห้องประโชติ 1 ชั้น 2 อาคารส่วนปาฐอาศรม คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร
ห้องประโชติ 1 ชั้น 2 อาคารส่วนปาฐอาศรม คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร จ.นครปฐม
7.5 21 มิ.ย. 2560 - 23 มิ.ย. 2560
โครงการประชุมวิชาการ “สังคมร่วมใจ...ห่วงใยสุขภาพ” วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ห้องจำลอง ชั้น 1 อาคารส่วนปาฐอาศรม คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร
ห้องจำลอง ชั้น 1 อาคารส่วนปาฐอาศรม คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร จ.นครปฐม
3 21 มิ.ย. 2560 - 23 มิ.ย. 2560
โครงการประชุมวิชาการ “สังคมร่วมใจ...ห่วงใยสุขภาพ วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสำนักงาน ชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร จ.นครปฐม
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสำนักงาน ชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร จ.นครปฐม
3.25 21 มิ.ย. 2560 - 23 มิ.ย. 2560
โครงการประชุมวิชาการ “สังคมร่วมใจ...ห่วงใยสุขภาพ วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ห้องไภสัชสรรพศิลป์ อาคารสำนักงาน ชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร จ.นครปฐม
ห้องไภสัชสรรพศิลป์ อาคารสำนักงาน ชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร จ.นครปฐม
1.75 21 มิ.ย. 2560 - 23 มิ.ย. 2560
การประเมินวรรณกรรมระดับพื้นฐานเพื่อประยุกต์ใช้ในงานบริบาลทางเภสัชกรรม
ห้องบรรยายสุนาลินี นิโครธานนท์ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15.25 21 มิ.ย. 2560 - 23 มิ.ย. 2560
การประชุมวิชาการ Clinical decision making: Case-based learning for pharmacists
โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
11 22 มิ.ย. 2560 - 23 มิ.ย. 2560
การประชุมวิชาการ เรื่อง กระบวนการพิจารณาอนุญาตด้านยา ตามคำสั่ง คสช. ที่ 77/2559
ห้องบอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
6.5 23 มิ.ย. 2560
โครงการประชุมวิชาการเรื่อง Current Pharmacotherapy in Cardiovascular Disease
ห้องประชุม ๑ โรงพยาบาลราชบุรี จ.ราชบุรี
6.5 24 มิ.ย. 2560
การประชุมวิชาการเรื่อง “Herbal and Nutrition Management for Chronic Kidney Diseases”
ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ
6 25 มิ.ย. 2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง บทบาทของเภสัชกรด้านยาเตรียมเฉพาะคราวในการให้บริการทางด้านสุขภาพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
18.75 26 มิ.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ GMP การผลิตยาแผนโบราณ ครั้งที่ 3
ห้องบอลรูม โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร
7 26 มิ.ย. 2560 - 27 มิ.ย. 2560
โครงการประชุมวิชาการร้านยา เรื่อง “Update in Cardiovascular and Skin diseases for Community Pharmacist“
อาคารซีพี ทาวเวอร์ ถ.สีลม ชั้น 11 ห้อง 1111AB
5.5 27 มิ.ย. 2560
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำข้อมูลยาสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ ครั้งที่ 4
ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี
8.25 27 มิ.ย. 2560 - 28 มิ.ย. 2560
การอบรมวิชาการเรื่อง "งานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ที่สามารถนำไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ"
ห้อง 4-201 B คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
5.25 27 มิ.ย. 2560
การศึกษาเภสัชศาสตร์: หน้าที่และบทบาทในยุค 4.0
ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 27 มิ.ย. 2560
การประชุมวิชาการ Advanced Pharmacotherapy of Interesting Common Diseases 2017
ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ
13.5 28 มิ.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560
โครงการประชุมวิชาการ“เภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2560”
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9.5 29 มิ.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560
โครงการประชุมวิชาการระดับภูมิภาค 18th Northern Regional Forum: พลังจากภายใน..... เราทำได้ร่วมกัน:(Power, Together We can)
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอมเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
12 29 มิ.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560
โครงการประชุมวิชาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีการสั่งใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลส์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
7.5 29 มิ.ย. 2560
โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามครั้งที่ 1: การพัฒนาเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อชะลอวัย
ณ ห้องประชุมประกายเพชร โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
10 29 มิ.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560
บรรยายวิชาการเรื่อง Update on the New ARVs and HIV Management
ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคารศรีสวรินทิรา โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร
1 29 มิ.ย. 2560
โครงการประชุมวิชาการเภสัชกรจังหวัดเชียงราย ปี ๒๕๖๐
ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
10 29 มิ.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Advance in diabetes management ครั้งที่ 1
โรงแรมบุรี ศรีภู บูติก จ.สงขลา
3.5 30 มิ.ย. 2560
ประชุมวิชาการเรื่อง Pharmacogenomics : The New era of Pharmacotherapy
ห้องประชุมโรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพ
5 01 ก.ค. 2560
การประชุมเชิงปฏิบัติการร้านยาแผนปัจจุบัน (รายเก่า) เพื่อการพัฒนาสู่มาตรฐานวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบมาตรฐานวิธีปฏิบัติที่ดีทางเภสัชกรรมชุมชนของร้านยา จังหวัดขอนแก่น
ณ ห้องประชุม โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
7 02 ก.ค. 2560 - 03 ก.ค. 2560
การประชุมวิชาการ สมาคมยา นครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2560 หัวข้อ “ การล้างโพรงจมูกและไซนัส มีประโยชน์หรือไม่ และ ทำอย่างไร ” และ“ Acne Update : Simple But Significant ”
ณ ห้องแกรนด์เพิร์ล โรงแรมแกรนด์ ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์
6 02 ก.ค. 2560
Effective communication skills & Antibiotic smart use for community pharmacist
โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
4.25 02 ก.ค. 2560
การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Quality Matters focus on ISO/IEC 17025 & GLP and BE study”
ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
12.5 03 ก.ค. 2560 - 04 ก.ค. 2560
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอร์สพื้นฐาน (Basic Course) สำหรับหลักสูตร ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมระยะสั้น การประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาประจำปี 2560 (Short Course Training Certification in Adverse Drug Reaction Monitoring 2017)
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ
26.25 03 ก.ค. 2560 - 07 ก.ค. 2560
โครงการประชุมวิชาการ Antibiotic smart use “Focus on Intravenous admixture incompatibility”
ณ ห้องประชุมจิตตะยโสธร โรงพยาบาลอุดรธานี
7 04 ก.ค. 2560 - 31 ก.ค. 2560
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2560 เรื่อง Update and Review in Medicine 2017
ณ ห้องประชุมมอดินแดง และห้องประชุมมิตภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 05 ก.ค. 2560 - 07 ก.ค. 2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการระบบยา”(Medication Management System: Principles and Practice)
ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
12.25 05 ก.ค. 2560 - 07 ก.ค. 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ เพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย
ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
15 05 ก.ค. 2560 - 07 ก.ค. 2560
การประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมาย จากผลการทบทวนทะเบียนตำรับยา ประจำปีงบประมาณ 2560
ห้องประชุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ชั้น 6 อาคารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
6 05 ก.ค. 2560
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 10 “ ทศวรรษ R2R พัฒนาคนไทยสู่สังคม ๔.๐ ”
ชั้น 2 อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
9 05 ก.ค. 2560 - 07 ก.ค. 2560
การประชุมวิชาการวิทยาลัยเภสัชบำบัดฯ เรื่อง Contemporary Reviews in Pharmacotherapy 2017
ณ ห้องประชุม Convention Hall A ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
16 05 ก.ค. 2560 - 07 ก.ค. 2560
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง โรคและการใช้ยาที่เภสัชกรชุมชมควรรู้เพื่อการดูแลผู้ป่วยอย่างครบวงจร
ห้องประชุมสุขุมวิท 1-3 ชั้น 3 โรงแรมแลนมาร์ค กรุงเทพมหานคร
13 06 ก.ค. 2560 - 13 ก.ค. 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องของระบบคอมพิวเตอร์และ หลักปฏิบัติที่ดีในการใช้และควบคุมระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ
9.5 06 ก.ค. 2560 - 07 ก.ค. 2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวปฏิบัติในการผลิตยาแผนโบราณตามหลักเกณฑ์ GMP PIC/S ครั้งที่ 1
ห้องสุโขทัย โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร
8.25 06 ก.ค. 2560 - 07 ก.ค. 2560
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 33/2560 เรื่อง New Trend and Approach in Pharmaceutical Care
ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
27.5 10 ก.ค. 2560 - 14 ก.ค. 2560
การฝึกอบรมระยะสั้นภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ณ ห้อง 701 - 702 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
38.5 11 ก.ค. 2560 - 21 ก.ค. 2560
โครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านดีเอ็นเอบาร์โค้ดของพืชสมุนไพรในหมู่นักวิจัยไทยเพื่อเผยแพร่สู่ประชาคมวิจัยและสังคม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม และ ห้อง ปิ่นเกล้า โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร
10 12 ก.ค. 2560 - 14 ก.ค. 2560
Pharmacotherapy Review for Pharmacy Practice
ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงพยาบาลตราด
8.5 13 ก.ค. 2560 - 14 ก.ค. 2560
กำหนดการประชุมโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่อเนื่อง โดยร้านยาคุณภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2560
ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
6 14 ก.ค. 2560 - 15 ก.ค. 2560
สมุนไพรและการแพทย์แผนไทยสู่ประชาชน
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 15 ก.ค. 2560
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 6/2560 เรื่อง "Allergic Rhinitis Treatment Overview"
ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2 16 ก.ค. 2560
โรคผิวหนังที่พบบ่อย และ โรคเชื้อราในช่องคลอด พร้อมแนวทางการรักษา
โรงแรมแก้วสมุย อ.เมือง จ.สุาราษฎร์ธานี
4 16 ก.ค. 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 33/2560 เรื่อง Workshop: Practical English Communication in Pharmacy Service
ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
25 17 ก.ค. 2560 - 21 ก.ค. 2560
การอบเชิงเชิงปฏิบัติการพนักงาน เจ้าหน้าที่ ระดับอำเภอด้านกฏหมายสถานพยาบาลและการวิจัยในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2560
ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
11 17 ก.ค. 2560 - 18 ก.ค. 2560
โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดการใช้ยาปฏิชีวนะ จากฐาน 43 แฟ้มการบริการในโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนทางวิชาการ ตามนโยบายส่งเสริมสุขภาพการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มช.
5 17 ก.ค. 2560
การประชุมวิชาการด้านการขึ้นทะเบียนตำรับยา ครั้งที่ 7 แนวทางการขึ้นทะเบียนยาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพและข้อกำหนด international council for harmonization (ICH) สู่การปฎิบัติ
ณ ห้องราชเทวีแกรนด์ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
10.75 17 ก.ค. 2560 - 18 ก.ค. 2560
การฝึกอบรมระยะสั้นภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวสำหรับพยาบาลวิชาชีพ
ณ ห้อง 105 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
0 17 ก.ค. 2560 - 21 ก.ค. 2560
การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ศึกษา การพัฒนาการควบคุมคุณภาพ และการจัดทำเอกสารข้อมูลของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร ภายใต้โครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องสำอางสมุนไพรไทย เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ณ ห้องประชุม 207, 105 และ ห้องปฏิบัติการ 312 ณ ห้องประชุม 207, 105 และ ห้องปฏิบัติการ 312 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
21.5 17 ก.ค. 2560 - 21 ก.ค. 2560
งานประชุมวิชาการ เรื่อง “ระบบยาสัญจร ปี 2560” ครั้งที่ 1
ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
10 17 ก.ค. 2560 - 18 ก.ค. 2560
โครงการประชุมวิชาการร่วมศิริราช-อุตรดิตถ์
ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลส์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
6 18 ก.ค. 2560 - 19 ก.ค. 2560
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากผลิตภัณฑ์สุขภาพ Health Product Vigilance: Tools and Network Experience
โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
6 18 ก.ค. 2560
สมุนไพรไทย : ความสำเร็จของยุทธศาสตร์ คือนำองค์ความรู้... สู่การใช้จริง
ห้องประชุมทับทิม-เกษม อาคารเภสัชกรรมสมาคมฯ สุขุมวิท 38 กรุงเทพฯ
7 18 ก.ค. 2560
การประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacotherapy in Cardiometabolic Diseases ครั้งที่ 9
โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
18 19 ก.ค. 2560 - 21 ก.ค. 2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Systematic Review และ Meta-analysis
สถานความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
15 19 ก.ค. 2560 - 21 ก.ค. 2560
โครงการประชุมวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้เภสัชกร ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 เรื่อง “การใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มอาการ office syndrome”
ห้องประชุม 123 ชั้น 12 ตึกไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ
3 20 ก.ค. 2560
ความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 5 ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์
ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี
12 20 ก.ค. 2560 - 21 ก.ค. 2560
โครงการประชุมวิชาการ “Asthma and COPD for Healthcare Workers 2017 : Simplify your Practice
ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
9 20 ก.ค. 2560 - 21 ก.ค. 2560
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสมุนไพรโรคผิวหนัง และพัฒนาสมุนไพรเพื่อใช้ประโยชน์ในโรงพยาบาล
โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
12 20 ก.ค. 2560
การประชุมวิชาการชมรมแพทย์โรคหัวใจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 8 North East Cardiac Forum "Progress in Cardiology"
ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น
13 21 ก.ค. 2560 - 22 ก.ค. 2560
WORKSHOP PROGRAMME The Challenge of Developing a New Generation of Patient Reported Outcomes (PROs)/Clinical Outcomes Assessment Measures (COAM) for Long-Term Conditions
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 22 ก.ค. 2560 - 23 ก.ค. 2560
โครงการส่งเสริมทักษะการให้บริการเลิกบุหรี่โดยเภสัชกรชุมชนและเครือข่ายหน่วยบริการ
ห้องประชุมลานไม้หอม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4 22 ก.ค. 2560
ประชุมวิชาการประจำปี 2560 : Pharmacist 4.0 ขับเคลื่อนเมืองไทยด้วยหัวใจเภสัชกร
ณ โรงแรมโนโวเทลภูเก็ต โภคีธรา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
11 22 ก.ค. 2560 - 23 ก.ค. 2560
การประชุมวิชาการ เรื่อง “ Update on the Medical Management for EENT Disorders”
โรงแรมแดอะทวินทาวเวอร์ ถนนรองเมือง
6 23 ก.ค. 2560
รู้ทันอวัยวะยอดฮิต พิชิตข้อเสื่อมและออฟฟิศซินโดรม
โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ
3 23 ก.ค. 2560
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เภสัชศาสตร์ศึกษาสำหรับการฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
19 24 ก.ค. 2560 - 26 ก.ค. 2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวปฏิบัติในการผลิตยาแผนโบราณตามหลักเกณฑ์ GMP PIC/S ครั้งที่ 2
ห้องลักษมี โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร
7.75 24 ก.ค. 2560 - 25 ก.ค. 2560
การประชุมวิชาการโดยกลุ่มเภสัชกรผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหอบหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังประจำปี 2560 เรื่อง “Addressing Asthma And COPD Management In The ERA of Rational Drug Use”
ห้องสุโขทัย-รัตนโกสินทร์ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ
12.25 24 ก.ค. 2560 - 25 ก.ค. 2560
หลักสูตรอบรมระยะสั้น การบริบาลเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวช (Short Course Certificate in Psychiatric Pharmaceutical Care)
ณ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จ.สุราษฎร์ธานี
55 24 ก.ค. 2560 - 11 ส.ค. 2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) และสิงแวดล้อมในโรงพยาบาล (ENV) รุ่นที่ 14 SIMPLE for Personnel Safety (ความปลอดภัยของบุคลากรสุขภาพ ด้วย SIMPLE)
ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ โรงแรมเจริญราปี จ.ขอนแก่น
12 26 ก.ค. 2560 - 28 ก.ค. 2560
ประชุมวิชาการ เรื่อง Best practice sharing to improve quality of Asthma & COPD management
ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง
3.25 26 ก.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการผลิตตามหลักเกณฑ์การผลิตยาแผนโบราณ จังหวัดขอนแก่น
ณ ห้องประชุม โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
6.5 26 ก.ค. 2560
โครงการประชุมวิชาการบูรณาการภูมิปัญญาด้านการเภสัชกรรมแผนไทย “การควบคุมคุณภาพสมุนไพร” เรื่อง เทคนิคทางจุลทรรศน์ในการตรวจชนิดเครื่องยาสมุนไพรในบัญชียาจากสมุนไพร และสารบ่งชี้กับการควบคุมคุณภาพของเครื่องยาสมุนไพรในบัญชียาจากสมุนไพร
ณ ห้องประชุม 2323 ชั้น 3 อาคาร 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9.5 27 ก.ค. 2560 - 28 ก.ค. 2560
โครงการอบรมโปรแกรม Warfarin online
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพุธ ฐานิโย โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
2.5 27 ก.ค. 2560
การอบรมวิชาการทางเครื่องสำอาง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
38 29 ก.ค. 2560 - 24 ก.ย. 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรชุมชน ปี 2560 ครั้งที่ 3
ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเทล
6 29 ก.ค. 2560
การประชุมวิชาการ เรื่อง "บาบาทของเภสัชกรในการติดตามการรักษาด้วยยา (Role of Pharmacist in Drug Therapy Monitoring)"
ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
6.25 29 ก.ค. 2560
การประชุมวิชาการ เรื่อง โรคสำหรับระบบทางเดินอาหารและตับที่พบบ่อยในร้านยา
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อมตลันตา รีสอร์ท
2 30 ก.ค. 2560
Urinary tract infection in children
โรงแรมคราวน์ พลาซ่า ลุมพินี พาร์ค กรุงเทพมหานคร
2 30 ก.ค. 2560
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 35/2560 เรื่อง การบริบาลเภสัชกรรมสู่ความเป็นเลิศในโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด (Excellent Pharmacy Practice in Cardiovascular Diseases)
ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
32.5 31 ก.ค. 2560 - 04 ส.ค. 2560
ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 33 ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด Innovation for Sufficiency and Sustainability in Healthcare System “นวัตกรรมเพื่อความพอเพียงและยั่งยืนในระบบสุขภาพ”
ณ ห้องบรรยาย 1 - 4 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8.25 02 ส.ค. 2560 - 04 ส.ค. 2560
โครงการประชุมวิจัยนานาชาติทางเภสัชผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ครั้งที่ 5
โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร
5 03 ส.ค. 2560 - 04 ส.ค. 2560
โครงการเสวนาวิจัยและการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 8/2560
ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ไตรสิกขา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
1.75 03 ส.ค. 2560
โครงการการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Seminar for Pharmaceutical lndustry IX ”
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ณ อาคารเรียนชั้น 1 ห้อง 2-114
11.5 03 ส.ค. 2560 - 04 ส.ค. 2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายเครือข่ายรายงานปัญหางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10 ผ่านระบบออนไลน์ www.tawaiforhealth.com
โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ
6 03 ส.ค. 2560 - 04 ส.ค. 2560
การประชุมวิชาการเรื่อง เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร : ศาสตร์สู่ความสำเร็จและการเพิ่มคุณค่าของวิชาชีพเภสัชกรรม
ณ ห้องประชุม 206 ชั้น 2 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4.25 03 ส.ค. 2560 - 04 ส.ค. 2560
ประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง “Thai Diabetes CPG 2560”
ณ ห้องสุรศักดิ์ ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ
5.5 03 ส.ค. 2560 - 04 ส.ค. 2560
การประชุมเภสัชกรงานเภสัชกรรมการผลิตประจำปี 2560
ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ กรุงเทพมหานคร
10 03 ส.ค. 2560 - 04 ส.ค. 2560
โครงการอบรมและพัฒนาแหล่งฝึกเพื่อการฝึกปฎิบัติงานการบริหารจัดการด้านยา(Medication Safety Management System) สำหรับแหล่งฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม ครั้งที่ 1/2560
โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา
4.75 04 ส.ค. 2560
การประยุกต์ใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม
ณ ห้อง 2-221 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
6 05 ส.ค. 2560
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ธรรมชาติครั้งที่ 1: จากภูมิปัญญาพื้นบ้านสู่งานวิจัยระดับนานาชาติ
The Sukosol Hotel, Bangkok,Thailand
8.5 05 ส.ค. 2560 - 06 ส.ค. 2560
Current topics of bioequivalence studies of generic drugs in humans and biosimilars (หัวข้อปัจจุบันของการศึกษาชีวสมมูลของยาสามัญใหม่ในมนุษย์และยาชีววัตถุคล้ายคลึง)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5.5 05 ส.ค. 2560
โครงการ ประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 เรื่อง การใช้ยาสำหรับโรคระบบทางเดินอาหารที่พบบ่อย และ โรคอื่นๆ ที่พบในร้านยา
ห้องประชุมรัชดาบอลลูม ชั้น 6 โรงแรม เอส ซี ปาร์ค กรุงเทพฯ
7 06 ส.ค. 2560
แนวทางการให้คำแนะนำฮอร์โมนคุมกำเนิด และการรักษาสิวในร้านยา
ณ ห้องประชุมไชยานุภาพ 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 06 ส.ค. 2560
งานประชุมวิชาการครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 ชมรมร้านขายยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงแรมแก้วเกาะสมุย
2 06 ส.ค. 2560
การจัดซื้อยาภาครัฐที่ดี Good Pharmaceutical Public Procurement Practice in Thailand
ณ.ห้องประชุม เพทาย ชั้น 14 โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท 20
6.5 08 ส.ค. 2560
การอบรมวิชาการ เรื่อง Clinical Appraisal and Statistical Analysis for Clinical Study
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5.75 09 ส.ค. 2560
การประชุมวิชาการ การจัดการระบบยา: จากความรู้สู่การปฏิบัติ Medication management system : Knowledge & Practice Forum (MKP forum)
ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
13.75 09 ส.ค. 2560 - 11 ส.ค. 2560
การประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การพัฒนาสารสนเทศด้านบริหารเวชภัณฑ์และบริการเภสัชกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
11 09 ส.ค. 2560 - 11 ส.ค. 2560
การประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacy Review and Update Series 2017: “Pharmacotherapy of Cardiovascular & Metabolic Diseases”
ณ ห้องประชุม 302 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
10.5 10 ส.ค. 2560 - 11 ส.ค. 2560
โครงการประชุมวิชาการเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2560 (QHC annual conference 2017 "Tips and Tricks'in Cardiovascular -Management”)
ณ ห้องปรรชุมนพดล ทองโสภิต ชั้นน 3 อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.5 11 ส.ค. 2560
งานประชุมวิชาการหลักการใช้ยาเด็กและเทคนิคการสื่อสารเพื่อให้เข้าถึงผู้ป่วยเด็กและผู้ปกครอง
โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
5.5 13 ส.ค. 2560
โครงการประชุมวิชาการเพื่อเสริมศักยภาพอาจารย์ประจำแหล่งฝึก ในจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2
ห้องประชุมโรงพยาบาลน่าน
6 14 ส.ค. 2560
การประชุมวิชาการ The Influence of Solid State Chemistry on Regulatory and Intellectual Property Perspectives in Pharmaceutical Development
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
10.25 15 ส.ค. 2560 - 16 ส.ค. 2560
การประชุมวิชาการ FRB001 CCPC Joint Replacement
ณ ศูนย์ประชุม ชั้น 21 อาคารคลินิก โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล
3.5 15 ส.ค. 2560 - 23 ส.ค. 2560
Pharmaceutical Manufacturing Facility for the Future
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซอยสุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
30 16 ส.ค. 2560 - 17 ส.ค. 2560
โครงการประชุมวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้เภสัชกร ประจำเดือน สิงหาคม 2560 เรื่อง “แนวทางการใช้ยาเพื่อรักษาเริมและงูสวัส”
ห้องประชุม 123 ชั้น 12 ตึกไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ
3 17 ส.ค. 2560
โครงการบูรณาการองค์ความรู้การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทยรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 (องค์ที่ 1)
ณ ห้อง Auditorium ตึก 6-200 (อาคาร Student Center) มหาวิทยาลัยรังสิต
7.5 17 ส.ค. 2560 - 18 ส.ค. 2560
โครงการพัฒนาวิชาการด้านความคงสภาพของ Extemporaneous preparation ในโรงพยาบาลแหล่งฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ห้องประชุมไพโรจน์ ทรัพยานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6 18 ส.ค. 2560
โครงการอบรมวิชาการสำหรับเภสัชกร โดยกลุ่มเภสัชกรนครราชสีมา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 หัวข้อเรื่อง โรคระบบทางเดินอาหารและการรักษาที่น่าสนใจ
ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา
3 20 ส.ค. 2560
การจัดการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์โดยกลุ่มเภสัชกรจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๒ ประจำปี 2560 เรื่อง โรคสำหรับระบบทางเดินอาหารและตับที่พบบ่อยในร้านขายยา
ณ โรงแรมแกรนด์ วีสต้า เชียงราย จังหวัดเชียงราย
2 20 ส.ค. 2560
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 7/2560 เรื่อง "Diclofenac for Acute Pin" และเรื่อง "โรคลำไส้แปรปรวน: เภสัชกรควรรู้"
ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
3 20 ส.ค. 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 3/2560 เรื่อง Pharmaceutical Care in Geriatric Patients : A Practical Point for Pharmacists ( การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยสูงอายุ : ประเด็นเชิงปฏิบัติสำหรับเภสัชกร )
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10 กองกุมารเวชกรรม อาคารพัชรกิติยาภา รพ.พระมงกุฎเกล้า
7 20 ส.ค. 2560
โครงการ SMART DISPENSERY รุ่นที่ 11
ณ โรงแรมแก้วสมุย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
3.75 20 ส.ค. 2560
การฝึกอบรมระยะสั้นภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวสำหรับเภสัชกร
ณ ห้อง 105 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
43.75 21 ส.ค. 2560 - 01 ก.ย. 2560
ประชุมวิชาการ เรื่อง Best practice sharing to improve quality of Asthma & COPD management
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี
1.5 22 ส.ค. 2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (HIV/AIDS Workshop 2017)
โรงแรมแมนดาริน ถ.พระราม 4 สามย่าน เขตบางรัก กรุงเทพฯ
13.5 23 ส.ค. 2560 - 25 ส.ค. 2560
การอบรม เรื่อง 3rd Conference on Drug Quality “Fundamentals behind Pharmaceutical Specification and Evaluation of Certificate of Analysis”
โรงแรมตะวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร
12 24 ส.ค. 2560 - 25 ส.ค. 2560
ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน Clinical Oncology Pharmacy Symposium (COPS) ครั้งที่ 10 เรื่อง “Cerebrating 10th year anniversary: Keep moving together”
ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
11.25 24 ส.ค. 2560 - 25 ส.ค. 2560
Adverse Event: Definition, Consideration, and Management
ห้องประชุมนิ่มนวล วัชรชัยนันท์
1 24 ส.ค. 2560
โครงการสัมมนาวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน ประจำปี 2560
โรงแรมเอวาน่า บางนา กรุงเทพมหานคร
5 25 ส.ค. 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 36/2560 เรื่อง “การจัดการทางการเงินสำหรับเภสัชกรโรงพยาบาล”
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25.5 25 ส.ค. 2560 - 28 ส.ค. 2560
Current knowledge in Infectious disease
โรงแรมพรีมา วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี
10.5 25 ส.ค. 2560 - 26 ส.ค. 2560
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง How Microbiota and Quality of Sleep play important role for Quality of Life
โรงแรมคราวน์พลาซ่า ลุมพินี กรุงเทพ
3 27 ส.ค. 2560
การประชุมวิชาการ Gastrointestinal Training and Workshop for Pharmacists Episode I: Constipation & Diarrhea
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4.5 27 ส.ค. 2560
การประชุมวิชาการ เรื่อง “THE ALLERGY UPDATE 2017
ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์
4.5 27 ส.ค. 2560
การประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ครั้งที่ 3/2560
ห้องประชุมโรงแรมสิกขรา พลาโซ่ รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบุรี
4.5 27 ส.ค. 2560
แนวทางการตรวจร่างกายเพื่อติดตามผลการใช้ยา สำหรับเภสัชกร
5 27 ส.ค. 2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา: เทคโนโลยีใหม่เพื่อการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติอย่างรวดเร็ว “Immunoassay: Novel Technology for Rapid Analysis of Natural Products”
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9 28 ส.ค. 2560 - 30 ส.ค. 2560
โครงการอบรมหลักสูตรการบริบาลทางเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวช รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 4
ณ โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่
10.25 28 ส.ค. 2560 - 01 ก.ย. 2560
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา (The 1st CICM International Conference "Translational Research: From Bench to Bedside")
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
6 28 ส.ค. 2560 - 29 ส.ค. 2560
BDMS Academic Annual Meeting 2017: Global Partnership for Excellent Healthcare towards Thailand 4.0
โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
10.5 28 ส.ค. 2560 - 29 ส.ค. 2560
การพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 1
ห้อง Theater อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลขอนแก่น
13 28 ส.ค. 2560 - 29 ส.ค. 2560
การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง “EACC Setup for Personnel get new jobs”
ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.75 30 ส.ค. 2560
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายของเภสัชกรในจังหวัดสระบุรี
ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.เกษตร-คุณหญิงวันทนา โรจนนิล ชั้น 5 ตึกสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสระบุรี
5.5 30 ส.ค. 2560
การพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 2
ห้อง Theater อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลขอนแก่น
13 30 ส.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2560
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้ด้านเบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
77 01 ก.ย. 2560 - 24 พ.ย. 2560
Causality Assessment using Naranjo's Algorithm
ห้องประชุมนิ่มนวล วัชรชัยนันท์
1 01 ก.ย. 2560
แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคตาแห้ง และโรคข้อเสื่อม
ณ ห้องบอลรูม, โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2 03 ก.ย. 2560
การอบรมหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านยา” (Nano MBA in Pharmaceutical)
โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
18.5 03 ก.ย. 2560 - 08 ต.ค. 2560
Microbial contamination risk assessment in aseptic, non sterile and terminally sterilized products
โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
12 06 ก.ย. 2560 - 07 ก.ย. 2560
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและการป้องกันโรคในเวชศาสตร์การเดินทาง ครั้งที่ 6 (6th Adult and Travel Immunization: “Practical Points in Immunization”)
โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ
14.25 06 ก.ย. 2560 - 08 ก.ย. 2560
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การดูแลผิวแพ้ง่ายทุกระดับเพื่อการดูแลสุขภาพในชุมชน
ห้องประชุม Infinity 1โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ
6 07 ก.ย. 2560 - 14 ก.ย. 2560
ฉันรักประเทศไทย เภสัชกรในรัชกาลที่ ๙
ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย
6 09 ก.ย. 2560
การประชุมวิชาการ เรื่อง การรักษาและให้คำแนะนำเพื่อแก้ปัญหาผิวด้วยเวชสำอางสำหรับเภสัชกรชุมชน
โรงแรม อนันตรา สยาม กรุงเทพมหานคร
5 10 ก.ย. 2560
การประชุมวิชาการ สมาคมยา นครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2560
ณ ห้องแพลทตินั่มฮอลล์ 2 ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์
6 10 ก.ย. 2560
โรคผิวหนังที่พบบ่อย โรคเชื้อราในช่องคลอด และการรักษา
โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ ห้องคริสตัลหาดใหญ่แกรนด์บอลรูม
3 10 ก.ย. 2560
ปาฐกถาพิเศษ “เดินตามรอยเท้าพ่อ” จากงานวิจัยยา สู่จิตอาสาเพื่อมวลมนุษย์
ณ ห้องศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิง ไขศรี ศรีอรุณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 10 ก.ย. 2560
โครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
ภัตตาคาร นิวรสทิพย์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
2 13 ก.ย. 2560
การประชุมวิชาการอบรมเภสัชกรสำหรับการประเมินการใช้ยาต้านจุลชีพ ครั้งที่ 3 Update in Antimicrobial Stewardship Program
ห้องประชุมสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์ ตึกอัษฎางค์ชั้น 5
2 13 ก.ย. 2560
“การประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์สามสถาบัน พ.ศ.2560: จุฬาฯ-รามาฯ-ศิริราช” (Joint Conference in Medical Sciences 2017: Chula – Rama – Siriraj) Theme: Hand in hand towards healthy Society - ร่วมมือกันสรรสร้างสุขภาวะของสังคม
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
78.75 13 ก.ย. 2560 - 15 ก.ย. 2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพและจัดทำข้อกำหนดมาตรฐานของสมุนไพร
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 14 ก.ย. 2560 - 15 ก.ย. 2560
การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน ครั้งที่ 3/2560 ประเด็นการเรียนรู้ : บทบาทเภสัชกรร้านยากับการให้คำปรึกษาอาการนอนไม่หลับและการใช้โปรไบโอติก
อาคารฟาร์มาฮอฟ ถนนอรุณอัมรินทร์ กรุงเทพมหานคร
3 15 ก.ย. 2560
โครงการอบรมวิชาการสำหรับเภสัชกร โดยกลุ่มเภสัชกรนครราชสีมา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 หัวข้อเรื่องที่ 1 Management of comorbid mood and anxiety disorders. หัวข้อเรื่องที่ 2 แนวทางการดูแลผู้ป่วยท้องเสีย
ณ โรงแรมแคนทารี่ จ.นครราชสีมา
4 17 ก.ย. 2560
Community Pharmacist as A Driving Force for RDU PHARMACY : EAGLE
โรงแรมโนโวเทลภูเก็ต โภคีธรา
2.5 17 ก.ย. 2560
ประชุมวิชาการชมรมร้านขายยาภาคใต้
ณ ห้องสราญรมย์ ชั้น 2 โรงแรม นิวซีซั่น สแควร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา
5 17 ก.ย. 2560
วิธีการใช้ฐานข้อมูลในการให้บริการเภสัชสนเทศและฐานข้อมูลการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลในประเทศไทย
ณ ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2 อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3 18 ก.ย. 2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Insulin Therapy in Special Situation ครั้งที่ 2
โรงแรมเบสเวสเทิร์นรอยัล จ.บุรีรัมย์
4.25 22 ก.ย. 2560
การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน ครั้งที่ 2/2560
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ
3 24 ก.ย. 2560
Women's and Men’s Health Updates
ณ บอลรูม 2 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ
4.5 24 ก.ย. 2560
การอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ให้การบำบัดรักษาโรคเสพยาสูบ (Tobacco Cessation Provider Training Course) รุ่นที่ 2 สําหรับวิชาชีพเภสัชกร
ณ ห้องพัชรกิติยาภา ชั้น P3 แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
13 25 ก.ย. 2560 - 27 ก.ย. 2560
การประชุมวิชาการวันเภสัชกรโลก "From Research To Pharmaceutical Care: Antimicrobial Management"
ห้องประชุม 702 ชั้น 7 อาคาร 80 ปีทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5.5 25 ก.ย. 2560
การจัดซื้อยาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร
6 27 ก.ย. 2560
โครงการประชุมวิชาการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ประจำปี 2560 “Up date in Surgery 4.0”
กลุ่มงานศัลยกรรม และกลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
9 28 ก.ย. 2560 - 29 ก.ย. 2560
การประชุมวิชาการ เรื่อง “โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 4.0”
ห้องทิพวรรณบอลรูม ชั้น L - โรงแรมริชมอนด์ จ. นนทบุรี
6 28 ก.ย. 2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการปลุกพลังจิตอาสาพาเลิกบุหรี่
ห้องประชุมจำปาศรี โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม
5.5 29 ก.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2560
การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน ครั้งที่ 4/2560 “ความเข้าใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อแบบองค์รวม และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง (Atopic dermatitis) สำหรับเภสัชกรชุมชน”
โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร
2 01 ต.ค. 2560
การประชุมวิชาการ (ฝึกอบรมภาคทฤษฎี) เรื่อง “Advances in Adverse Drug Reactions: Common Drug-Induced Organ Disorders” สำหรับหลักสูตร ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมระยะสั้น การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (Short Course Training Certification in Adverse
ณ ห้องบอลรูม ชั้น 1 โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ
17.75 04 ต.ค. 2560 - 06 ต.ค. 2560
โครงการอบรม เรื่อง 3rd Conference on Drug Quality “Fundamentals behind Pharmaceutical Specification and Evaluation of Certificate of Analysis” (Encore)
โรงแรมตะวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร
12 05 ต.ค. 2560 - 06 ต.ค. 2560
สัมมนา: ร้านยายุคไทยแลนด์ 4.0
ห้องประชุม 502 ชั้น 5 อาคาร 80 ปี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
5.5 05 ต.ค. 2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Advance in diabetes management ครั้งที่ 2
โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี
3.5 06 ต.ค. 2560
แนวทางการรักษาอาการของโรคทางตาที่พบบ่อยในร้านยา
โรงแรมบุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
3 08 ต.ค. 2560
การประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครั้งที่ 43 “Infectious Diseases-Never Ending Stories”
ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล พัทยา จังหวัดชลบุรี
13 14 ต.ค. 2560 - 17 ต.ค. 2560
โครงการประชุมวิชาการชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย ภาคอีสาน ตอนบน เรื่อง โรคสาหรับระบบทางเดินอาหารและตับที่พบบ่อยในร้านขายยา
โรงแรม อาวานี่ ขอนแก่น
1.5 15 ต.ค. 2560
สัปดาห์เภสัชกรรมประจำปี 2560 ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช “ใช้ยาและสมุนไพรอย่างไรให้ปลอดภัย”
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
5.5 16 ต.ค. 2560 - 20 ต.ค. 2560
การตรวจสอบความถูกต้องของการทำความสะอาด (Cleaning Validation Theory and Practice)
ห้องแคทลียา 2 ชั้น 3 โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ ซอยสุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
11.25 16 ต.ค. 2560 - 17 ต.ค. 2560
โครงการ ประชุมวิชาการ เรื่อง การตลาดยา 4.0 เจาะกลยุทธ์และเทคนิคด้าน Digital Marketing
Hilton Sukumvit สุขุมวิท24 BTS พร้อมพงษ์
6 18 ต.ค. 2560
ประชุมวิชาการ Ramathibodi Diabetes Day Education 2017 ครั้งที่ 13
ห้องประชุมชั้น 8, 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
4.5 28 ต.ค. 2560
โครงการ สัมมนาทางวิชาการ Natural Products – From Basic to Translation II (NPBT II) 2017 : Herbal Extracts for Aging Prevention and Treatment
สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านนวัตกรรมทางเคมี
5.25 30 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560
จัดการประชุมวิชาการ HA southern regional forum ประจำปี 2560
อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น C และห้องทองจันทร์ หงศ์ลดารมย์
12 01 พ.ย. 2560 - 03 พ.ย. 2560
การประชุมวิชาการเภสัชกรรมปฐมภูมิเขต 7 ร้อยแก่นสารสินธุ์ “ใจถึงใจ...ใช้ยาอย่างเข้าใจกับเภสัชกรรมปฐมภูมิ : ความรู้สึกพิเศษ เพื่อทำสิ่งที่พิเศษ”
โรงแรมริมปาว อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
4.25 02 พ.ย. 2560
ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกรรมชุมชน ครั้งที่ 1 "โครงการบริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกร ในโครงการประชุมวิชาการ มุทิตาจิตครบ 91 ปี เภสัชกรหญิง ดร.ประดับ คชรัตน์ “ผู้สูงอายุไทยกับการใช้ยา"
ณ ห้องไทรงาม และ ห้องอรพิม โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
5.5 04 พ.ย. 2560
การประชุมวิชาการ ชมรมร้านขายยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ห้องกรุงศรีอยุธยา 2 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2 04 พ.ย. 2560
โครงการจัดประชุมและอบรมทางวิชาการประจำปี 2560 One-day TASP Scientific Meeting 2017 : “Pain after Surgery: A Global Challenge”
ห้องประชุมชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
5 04 พ.ย. 2560
การประชุมวิชาการ เรื่อง “Update on Pain Management in Pharmacy”
ณ ห้องประชุมบอลรูม โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ
4.5 05 พ.ย. 2560
การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Safety Assessment) ภายใต้โครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องสำอางสมุนไพรไทย เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และสากล
ณ ห้องประชุม 207 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
17.5 06 พ.ย. 2560 - 09 พ.ย. 2560
Data Integrity รุ่นที่ 1
ห้องออร์คิด 3 โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
6 06 พ.ย. 2560
Data Integrity รุ่นที่ 2
ห้องออร์คิด 3 โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
6 07 พ.ย. 2560
การประชุมวิชาการของกลุ่มเภสัชกรผู้ดูแลการบำบัดผู้ป่วยโรคติดเชื้อด้วยยาต้านจุลชีพ (COP SOPITT) The 5th National Pharmacy Conference on Antimicrobial Agents and Resistant Organisms (NCARO) Infectious Disease Pharmacists 2017: RDU From National Policy t
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ
20.75 08 พ.ย. 2560 - 10 พ.ย. 2560
การอบรมวิชาการ เรื่อง ผลิตภัณฑ์ต้านสิวและดูแลผิวหลังเป็นสิวโดยใช้สารสกัดสมุนไพร
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9 09 พ.ย. 2560 - 10 พ.ย. 2560
การประชุมวิชาการ Appropriate Antibiotic Use ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 เรื่อง “Right Antibiotic for Right Practice”
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6.25 10 พ.ย. 2560
การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการร้านยาและเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ จังหวัดลำพูน ปี 2560 เรื่อง การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational drug use)
ณ เดอะแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท จังหวัดลำพูน
3 10 พ.ย. 2560
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
4 10 พ.ย. 2560
โครงการประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ “ความรู้อันเป็นปัจจุบันทางเภสัชศาสตร์ Pharm KKU 2017”
ณ ห้องประชุม 2316 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11 11 พ.ย. 2560 - 12 พ.ย. 2560
โครงการสัมมนาวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1.5 11 พ.ย. 2560 - 12 พ.ย. 2560
โครงการประจำปีกลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 “Basic and Applied Knowledge in Internal Medicine”
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์
6 11 พ.ย. 2560
โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์โดยเครือข่าย 7 สถาบัน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 เรื่อง Evolution of Calcium Channel Blocker และเรื่อง Clinically Relevance Drug Specification
ณ โรงแรมแชงกี-ล่า เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
3 12 พ.ย. 2560
การประชุมวิชาการเรื่อง ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในร้านยา
ณ โรงแรมมริ าเคิล แกรนด์คอนเวนชั่นโฮเทล จังหวัดกรุงเทพฯ
2.5 12 พ.ย. 2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตชีวเภสัชภัณฑ์จากพืช (Plant-produced Biopharmaceuticals)
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8.5 13 พ.ย. 2560 - 14 พ.ย. 2560
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “SENSITIVE SKIN - A BETTER LIFE FOR SENSITIVE SKIN”
The Four Wing Hotel Bangkok (Kanyalak Ballroom)
6 14 พ.ย. 2560 - 20 พ.ย. 2560
การประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacotherapy in Infectious Diseases ครั้งที่ 9: Choose antimicrobials wisely to improve patient safety
ห้องราชเทวี โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
18 15 พ.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560
การประชุมวิชาการกลุ่มเภสัชกรผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไต (ประเทศไทย) ประจำปี พ.ศ. 2560 The Thai Renal Pharmacist Group Clinical Meeting 2017 : A Case-Based Approach in Kidney Disease Patients
17 15 พ.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560
การประชุมวิชาการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ อย. ครั้งที่ 4/2560 เรื่อง Rational Antibiotic Use in Common Infectious Diseases
ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2 15 พ.ย. 2560
การสัมมนาผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านยาและยาเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
8.25 15 พ.ย. 2560
โครงการประชุมวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้เภสัชกร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 เรื่อง “การประเมินและจ่ายยาในอาการปวดท้อง”
ห้องประชุม 123 ชั้น 12 ตึกไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ
9 16 พ.ย. 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 37/2560 เรื่อง “พฤติกรรมสุขภาพและการสื่อสารกับผู้ป่วย” (Patient Behavior Communications)
ณ ห้องประชุมสุมนต์ สกลไชย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12.5 16 พ.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560
การประชุมวิชาการโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560 : Thailand 4.0 สาธารณสุขยุคใหม่ ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม
ณ ห้องประชุมพลับพลึง อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
2 16 พ.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560
โครงการ BRAND' S Health Research Awards 2017
ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
10.25 16 พ.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560
การประชุมวิชาการสาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือด 6th Khon Kaen ACS Forum 2017
ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น
4.25 17 พ.ย. 2560
การประชุมเภสัชกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 "Smart Aging Life & Digital Pharmacy 4.0"
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
12.25 17 พ.ย. 2560 - 18 พ.ย. 2560
การประชุมวิชาการ สมาคมยา นครสวรรค์ครั้งที่ 4 / 2560
ณ โรงแรมแกรนด์ ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์
6 18 พ.ย. 2560
การประชุมวิิชาการ ครั้งที่ 8/2560
ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2 19 พ.ย. 2560
โครงการประชุมวิชาการชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
ณ ศูนย์ประชุมวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
2 19 พ.ย. 2560
The next step : GPP and New Pharmacy Law
โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้
5.5 19 พ.ย. 2560
โครงการพัฒนาพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อพัฒนาทักษะการเฝ้าระวังแบบดิจิทัลและการกำกับดูแล ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเชิงรุก
โรงแรมไมดา ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม
24.5 20 พ.ย. 2560 - 23 พ.ย. 2560
โครงการพัฒนาทักษะเภสัชกรรุ่นใหม่ ครั้งที่ 1: การจัดการภาษีส่วนบุคคลและภาษีในธุรกิจร้านยา
BB Comeeting Space ชั้น 5 อาคาร Boom Boom Square แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
3 25 พ.ย. 2560
ประชุมวิชาการ WU Pharmacy Forum 2017 เรื่อง Update on Cardiovascular Diseases
โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช
12 25 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560
การประชุมวิชาการ เรื่อง Holistic Approaches to Pain Management
6 26 พ.ย. 2560
การประชุมวิชาการ เรื่อง การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในวัยทำงานและผู้สูงวัย
โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท (อโศก)
4.5 26 พ.ย. 2560
การประชุมวิชาการด้านเภสัชบำบัดโรคติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ Patient safety and trigger tools in antiretroviral and anti-tuberculosis therapy
ณ ห้องรัตนโกสินทร์-สุโขทัย โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ
21 29 พ.ย. 2560 - 01 ธ.ค. 2560
การประชุมวิชาการ เรื่อง “Hematology for Pharmacy Educational Program (HOPE)”
ณ กรุงเทพมหานคร
5.5 01 ธ.ค. 2560
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร อย. ด้านวัตถุอันตราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่อง สูตรตำรับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย
ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
7 01 ธ.ค. 2560
การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพของโรงพยาบาลและการควบคุมกำกับดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม (โครงการ Antibiotic Stewardship Program : The important role of pharmacist in AMR Era)
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพุธ ฐานิโย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 9 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
6.5 02 ธ.ค. 2560
การประชุมวิชาการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ อย. ครั้งที่ 5/2560 เรื่อง โรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คน (Zoonotic diseases)
ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2 06 ธ.ค. 2560
โครงการอบรมสัมนาวิชาการด้านการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ห้อง Auditorium ตึก 11 มหาวิทยาลัยรังสิต
5 08 ธ.ค. 2560
โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง“การยกเว้นการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์ตามบีซีเอส : ทฤษฎีและการประยุกต์”
โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
6 09 ธ.ค. 2560
การประชุมวิชาการอบรมเภสัชกรสำหรับการประเมินการใช้ยาต้านจุลชีพ ครั้งที่ 4 Update in Treatment of Multidrug-resistant Bacterial Infections
ห้องประชุมสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์ ตึกอัษฎางค์ชั้น 5
2 13 ธ.ค. 2560
โครงการมหกรรมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 16 ธ.ค. 2560
โครงการประชุมวิชาการชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย จ.หนองคาย
ณ ห้องบอลลูน โรงแรมบุศยรินทร์ อ.เมือง จ.หนองคาย
3 17 ธ.ค. 2560
“ศิลปะการจ่ายยาในผู้ป่วยปวดฟัน และช่องปาก VS นานาน้ำยาบ้วนปาก”
โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ ห้องคริสตัลหาดใหญ่แกรนด์บอลรูม
3 17 ธ.ค. 2560
การประชุมวิชาการ เรื่อง Update on Gastrointestinal Problems
ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์
4.5 17 ธ.ค. 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทางเภสัชกรรม เรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางเภสัชกรรม ๔.๐ (Strategic Pharmacy Management ๔.๐)
ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัส แวนด้าแกรนด์ นนทบุรี
33.25 18 ธ.ค. 2560 - 22 ธ.ค. 2560
โครงการพัฒนาผู้ประเมินภายใน (Internal Reviewer) ระดับพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โรงแรม ซินนามอน เรสซิเดนซ์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
18 19 ธ.ค. 2560 - 21 ธ.ค. 2560
โครงการสัมมนาสมาชิกแผนทดสอบความชำนาญด้านยา สำนักยาและวัตถุเสพติด
โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
4.25 19 ธ.ค. 2560
โครงการสัมมนาสมาชิกแผนทดสอบความชำนาญด้านการตรวจเสพติดของ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
9.5 19 ธ.ค. 2560 - 20 พ.ย. 2560
โครงการประชุมวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้เภสัชกร ประจำเดือน ธันวาคม 2560 เรื่อง “การจ่ายยาคุมกำเนิดในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ”
ห้องประชุม 123 ชั้น 12 ตึกไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ
3 21 ธ.ค. 2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพและความเป็นผู้นำด้านการควบคุมยาสูบและความเป็นเลิศในวิชาชีพระดับพื้นที่สำหรับเภสัชกรงานปฐมภูมิ เภสัชกรคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังของโรงพยาบาล
ณ ห้องประชุม 1 (ห้องประชุมวิทยาศาสตร์สุขภาพ เดิม) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 25 ธ.ค. 2560
การประชุมสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สหวิทยาการเพื่อการวิจัยค้นคว้าและพัฒนาวัตนกรรมยาใหม่สู่ประเทศไทย 4.0
ณ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
16 25 ธ.ค. 2560 - 27 ธ.ค. 2560

» 525 รายการ