การประชุมวิชาการ
ชื่อการประชุม จำนวนหน่วยกิต วันที่จัดประชุม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 3/2561 เรื่อง “สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาทางเภสัชกรรม”
ณ ห้องประชุม 3202 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
33 07 ม.ค. 2561 - 22 เม.ย. 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรปฐมภูมิ เรื่อง แนวทางเวชศาสตร์ครอบครัวเพื่อการดูแลผู้ป่วยด้วยการเยี่ยมบ้านอย่างองค์รวม
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มช.
4.5 08 ม.ค. 2561 - 09 ม.ค. 2561
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล (รุ่นที่ 1)
ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
9.5 09 ม.ค. 2561 - 10 ม.ค. 2561
การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการสารสนเทศด้านยา เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านยา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 (รุ่นที่ 1)
ห้องอบรมศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ อาคาร 1 ชั้น 4 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
5 10 ม.ค. 2561 - 07 ก.พ. 2561
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล (รุ่นที่ 2)
ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
9.5 11 ม.ค. 2561 - 12 ม.ค. 2561
โครงการจัดประชุมสภาเภสัชกรรมสัญจร ครั้งที่ 2 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม และจัดทำแผนยุทธศาสตร์สภาเภสัชกรรม พบปะเภสัชกร และการประชุมวิชาการ เรื่อง บทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมกับการใช้ยาเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ณ ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 14 ม.ค. 2561 - 15 ม.ค. 2561
การประชุมสภาเภสัชกรรมสัญจร ครั้งที่ 2 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม และจัดทำแผนยุทธศาสตร์สภาเภสัชกรรม พบปะเภสัชกร และ การประชุมวิชาการ เรื่อง บทบาทสภาเภสัชกรรมกับการใช้ยาเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ณ ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิยาลัยขอนแก่น
4 14 ม.ค. 2561 - 15 ม.ค. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 4/2561 เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics I "Essentials of Pharmacotherapy in Service Plan: Opportunities and Roles of Pharmacist"
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น
28.75 15 ม.ค. 2561 - 19 ม.ค. 2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ชีวสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์แผนภูมิวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต (The Use of Bioinformatics for Phylogenetic Analysis)
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15.25 17 ม.ค. 2561 - 19 ม.ค. 2561
โครงการประชุมวิชาการ หัวข้อ “Update of Dissolution Testing 2018”
ณ ห้องประชุมโรงแรมแอมบาสเดอร์ ถนนสุขุมวิท 1/1 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
5 17 ม.ค. 2561
การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 19 เรื่อง “Hot Topics in Pediatric Nutrition 2018”
ห้องบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ
7 18 ม.ค. 2561 - 19 ม.ค. 2561
งานประชุมวิชาการ เรื่อง “ระบบยาสัญจร ปี 2561” ครั้งที่ 1
ณ โรงแรมแคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา
10 18 ม.ค. 2561 - 19 ม.ค. 2561
งานประชุมวิชาการ มูลนิธิอายุรกรรมพระมงกุฎเกล้า วันที่ 19 มกราคม 2561 ห้อง Rainbow Hall ชั้น 17 โรงแรมใบหยก
ณ ศูนย์ประชุม โรงแรมใบหยก กรุงเทพ
4.75 19 ม.ค. 2561 - 21 ม.ค. 2561
งานประชุมวิชาการ มูลนิธิอายุรกรรมพระมงกุฎเกล้า Content Space วันที่ 19 มกราคม 2561 ชั้น 19 โรงแรมใบหยก
ณ ศูนย์ประชุม โรงแรมใบหยก กรุงเทพ
3.25 19 ม.ค. 2561 - 21 ม.ค. 2561
งานประชุมวิชาการ มูลนิธิอายุรกรรมพระมงกุฎเกล้า วันที่ 20 มกราคม 2561 Rainboe Hall ชั้น 17 โรงแรมใบหยก
ศูนย์ประชุม โรงแรมใบหยก กรุงเทพ
5 19 ม.ค. 2561 - 21 ม.ค. 2561
งานประชุมวิชาการ มูลนิธิอายุรกรรมพระมงกุฎเกล้า วันที่ 20 มกราคม 2561 Content Space ชั้น 19 โรงแรมใบหยก
ศูนย์ประชุม โรงแรมใบหยก กรุงเทพ
5 19 ม.ค. 2561 - 21 ม.ค. 2561
งานประชุมวิชาการ มูลนิธิอายุรกรรมพระมงกุฎเกล้า วันที่ 20 มกราคม 2561 ชั้น 10 อาคารใบหยกบูติค
ศูนย์ประชุม โรงแรมใบหยก กรุงเทพ
4 19 ม.ค. 2561 - 21 ม.ค. 2561
งานประชุมวิชาการ มูลนิธิอายุรกรรมพระมงกุฎเกล้า วันที่ 21 มกราคม 2561 Rainboe Hall ชั้น 17 โรงแรมใบหยก
ศูนย์ประชุม โรงแรมใบหยก กรุงเทพ
3.75 19 ม.ค. 2561 - 21 ม.ค. 2561
งานประชุมวิชาการ มูลนิธิอายุรกรรมพระมงกุฎเกล้า วันที่ 21 มกราคม 2561 Content Space ชั้น 19 โรงแรมใบหยก
ศูนย์ประชุม โรงแรมใบหยก กรุงเทพ
4.5 19 ม.ค. 2561 - 21 ม.ค. 2561
งานประชุมวิชาการ มูลนิธิอายุรกรรมพระมงกุฎเกล้า วันที่ 21 มกราคม 2561 ชั้น 10 อาคารใบหยกบูติค
ศูนย์ประชุม โรงแรมใบหยก กรุงเทพ
4 19 ม.ค. 2561 - 21 ม.ค. 2561
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2561
ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2 21 ม.ค. 2561
การประชุมวิชาการชมรมเภสัชกรชุมชน จังหวัดนครพนม เรื่อง โรคสาหรับระบบทางเดินอาหารและตับที่พบบ่อยในร้านยา
ณ ห้องริเวอร์ เฮอริเทจ โรงแรมเดอะริเวอร์ อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม
1.5 21 ม.ค. 2561
การพัฒนาสมรรถนะพนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ตลาดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สวนนงนุช พัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
15.5 22 ม.ค. 2561 - 26 ม.ค. 2561
การประชุมนานาชาติครั้งที่ 1 เรื่อง นวัตกรรมอาหารสุขภาพในเอเชีย (Innovation of Functional Foods in Asia , IFFA) Functional Foods: Trends in Innovative Research and Markets
ห้องประชุมเมืองพะเยา ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
12.5 22 ม.ค. 2561 - 24 ม.ค. 2561
การประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum ครั้งที่ 10
โรงแรมโกลเด้นท์ซิตี้ จังหวัดระยอง
14.75 23 ม.ค. 2561 - 26 ม.ค. 2561
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล(RDU) จังหวัดสตูล
ห้องประชุมแก้วโกเมน ชั้น4 ตึก OPD โรงพยาบาลสตูล
6 23 ม.ค. 2561
Pharmaceutical Sciences and Technology 2018
The Ambassador Bangkok Hotel, Bangkok
10.75 24 ม.ค. 2561 - 25 ม.ค. 2561
โครงการประชุมวิชาการพัฒนาเภสัชศาสตร์ศึกษากับแหล่งฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.5 26 ม.ค. 2561
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 เรื่อง “เภสัชกรกับสังคมผู้สูงอายุ”
ห้องประโชติ เปล่งวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
10 27 ม.ค. 2561 - 28 ม.ค. 2561
การใช้ยาฆ่าเชื้ออย่างถูกต้องในร้านยา
ณ ห้องเพชรพลอย ชั้น 5 โรงแรมยะลามายเฮาส์
5 27 ม.ค. 2561
การประชุมวิชาการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์และเภสัชกรประจำร้านยาในการให้บริการเลิกบุหรี่
ห้องประชุมสุนาลินี นิโครธานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์
6 28 ม.ค. 2561
การประชุมวิชาการเรื่อง Pharmacology Update: What’s New for NCDs in Primary Care Practices?
ณ ห้องคอนเวนชั่น ซีดี โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
6 28 ม.ค. 2561
การประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561
6 28 ม.ค. 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างข้อสอบ OSPE เพื่อวัดและประเมินทักษะ
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10.5 29 ม.ค. 2561 - 30 ม.ค. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 5/2561 เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics-II "Essentials of Pharmacotherapy in Service Plan: Opportunities and Roles of Pharmacist"
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น
27.5 29 ม.ค. 2561 - 02 ก.พ. 2561
งานประชุมวิชาการ เรื่อง “ระบบยาสัญจร ปี 2561” ครั้งที่ 2
ณ ห้องดอยหลวง และห้องดอยนาง โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
10 29 ม.ค. 2561 - 30 ม.ค. 2561
การพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในการตรวจสถานที่ผลิตวัตถุอันตรายให้ได้มาตรฐาน
โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซต์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
10.5 29 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
โรงเเรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
4.75 31 ม.ค. 2561
Procurement Policy for Pharmaceuticals: What should know?
ณ ห้อง Infinity Room โรงแรม Pullman Hotel กรุงเทพฯ
3 03 ก.พ. 2561
การประชุมวิชาการ “โภชนเภสัชภัณฑ์ในศาสตร์ชะลอวัย สภาวะเครียดและการบริหารร้านยา”
โรงแรมพัทยาปาร์คบีชรีสอร์ท จ.ชลบุรี
2.5 04 ก.พ. 2561
การจัดประชุมวิชาการของชมรมร้านขายยาภาคตะวันออก
โรงแรม PATTAYA PARK BEACH RESORT พัทยา จังหวัดชลบุรี
2.5 04 ก.พ. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 6/2561 เรื่อง Essential Course for Pharmacy Practice in Kidney Disease
ณ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
30.25 05 ก.พ. 2561 - 09 ก.พ. 2561
การประชุมวิชาการ “101 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช” (101st Anniversary of Siriraj Internal Medicine: Theory to Clinical Practice)
ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
17.25 06 ก.พ. 2561 - 09 ก.พ. 2561
Rational pharmacotherapy in clinical practice conference ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
ณ ห้องปทุมวัน ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวชั่น เซนเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี
12 08 ก.พ. 2561 - 09 ก.พ. 2561
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “องค์ความรู้สมุนไพรเพื่อ...ประเทศไทย 4.0” เนื่องในวโรกาส 100 ปี ชาตกาล เภสัชกร ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. วิเชียร จีรวงส์ ราชบัณฑิต
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4.75 10 ก.พ. 2561
การพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรด้านบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งแบบต่อเนื่องตามโครงการฟื้นฟูสมรรถนะผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและบุคลากรเพื่อสนับสนุน National Service Plan Policy
ณ โรงแรมแคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา
8 10 ก.พ. 2561 - 11 ก.พ. 2561
โครงการ การเพิ่มพูนความรู้และทักษะเภสัชกรร้านยา: การดูแลผู้ป่วยโรคภูมิแพ้
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ่ายทอดสัญญาณไปยังห้องประชุมโรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และห้องประชุมโรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส โคราช จังหวัดนครรา
4.75 11 ก.พ. 2561
โครงการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกรจังหวัดร้อยเอ็ด
ณ ห้องประดับเงิน โรงแรมเพชรัชต์ การ์เด้นท์ จังหวัดร้อยเอ็ด
4 11 ก.พ. 2561
การประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องด้านเภสัชศาสตร์สำหรับเภสัชกร ประจำปี 2561 เรื่อง Quality living in Advance Years
ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
3.25 11 ก.พ. 2561
ประชุมวิชาการโครงการรักสุขภาพ ใส่ใจการใช้ยา กับร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2561
ณ ห้องไชยานุภาพ 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 11 ก.พ. 2561
ประชุมวิชาการการบริการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่อเนื่องเชื่อมต่อระหว่างร้านยาและโรงพยาบาล
ณ ห้องไชยานุภาพ 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 11 ก.พ. 2561
“Approach for Nociceptive and Neuropathic Pain Management in Drug Store” และ “Practical approaches to managing GERD and Constipation in Drug Store”
ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร
4 11 ก.พ. 2561
MBTI : 8 ลักษณะ16 บุคลิกภาพที่เภสัชกรต้องรู้
โรงแรมบุรีศรีภู บูติค โฮเต็ล อ หาดใหญ่ จ สงขลา
3 11 ก.พ. 2561
Applied Risk Management for Commissioning and Qualification
ห้องแคทลียา 2 ชั้น 3 โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ ซอยสุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
9 12 ก.พ. 2561 - 13 ก.พ. 2561
Changes to the PIC/S GMP guidance on the manufacture of sterile medicines (Annex 1)
ห้องออร์คิด 1 ชั้น 3 โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ ซอยสุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
9 12 ก.พ. 2561 - 13 ก.พ. 2561
งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 10 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "แพทย์แผนไทยอีสาน สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาตามรอยพ่อ"
ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
1.75 16 ก.พ. 2561 - 20 ก.พ. 2561
โครงการประชุมวิชาการชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี
โรงแรม สองพันบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
3 19 ก.พ. 2561
The 5th International Conference on Advanced Pharmaceutical Research “Pharmaceutical Research for Quality of Life”
ห้อง Auditorium, อาคาร Digital Multimedia Complex มหาวิทยาลัยรังสิต
12.5 20 ก.พ. 2561 - 21 ก.พ. 2561
ความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล เครือข่ายเภสัชกรจังหวัดอุบลราชธานี
ณ ห้องประชุมริมน้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
4.25 20 ก.พ. 2561
การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการสารสนเทศด้านยา เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านยา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 (รุ่นที่ 2)
ห้องอบรมศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ อาคาร 1 ชั้น 4 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
5 21 ก.พ. 2561 - 21 มี.ค. 2561
โครงการอบรมความรู้ในการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สถาบันประสาทวิทยา
12 22 ก.พ. 2561 - 23 ก.พ. 2561
โครงการพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการร้านขายยาจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ห้องประชุมศรีสุนทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
6 22 ก.พ. 2561
นวัตกรรมทางเภสัชกรรมสู่ความงามและสุขภาพ
ห้อง เดอะ คริสตัล ท๊อป ชั้น 6 โรงแรมประจักษ์ตรา อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี หลั
6 25 ก.พ. 2561
หลักการเลือกและให้คำแนะนำเพื่อดูแลปัญหาผิวด้วยเวชสำอางในร้านขายยา
โรงแรม เจดับบลิว แมริออทกรุงเทพ
6 25 ก.พ. 2561
การประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่2/2561
6 25 ก.พ. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการวิจัยหัวข้อ “การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ Systematic Review & Evidence Synthesis”
ห้องประชุมวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา กรุงเทพมหานคร
25 26 ก.พ. 2561 - 02 มี.ค. 2561
โครงการพัฒนาผู้ประเมินภายใน (Internal Reviewer) ระดับพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ห้องประชุมกองแผนงานและวิชาการ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 424 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
8 27 ก.พ. 2561 - 28 ก.พ. 2561
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค
3 04 มี.ค. 2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโทกราฟีสำหรับงานเภสัชวิเคราะห์ Efficiency enhancement for high performance liquid chromatography in Pharmaceutical Analysis
ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
15.25 05 มี.ค. 2561 - 08 มี.ค. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 7/2561 เรื่อง Pharmaceutical Care for Patients with Chronic Diseases
โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
30 05 มี.ค. 2561 - 09 มี.ค. 2561
การประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 2
ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
16.5 07 มี.ค. 2561 - 09 มี.ค. 2561
การประชุมวิจัยนานาชาติทางเภสัชศาสตร์ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 34) และ โครงการสัมมนาวิชาการ CU FPhS-RIKEN CDB Symposium ครั้งที่ 2: “ความก้าวหน้าด้านชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล”
โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพมหานคร
7 08 มี.ค. 2561 - 09 มี.ค. 2561
การประชุมวิชาการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ อย. เรื่อง โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ALS ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2 08 มี.ค. 2561
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และการประชุมวิชาการ "Woman and Diabetes"
ณ กมลทิพย 2,3 โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา กทม.
3 09 มี.ค. 2561
การอบรมวิชาการ เรื่อง การขอใบอนุญาตสถานที่ด้านยาและรายงานยาสำหรับมนุษย์และสัตว์
โรงเเรมทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
6 09 มี.ค. 2561
โครงการมหกรรมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 11 มี.ค. 2561
การประชุมวิชาการ สมาคมยา นครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2561
ณ ห้องแพลทตินั่มฮอลล์ 2 ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์
6 11 มี.ค. 2561
งานประชุมใหญ่สมัยสามัญประจำปีชมรมร้านขายยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๖๑
โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3.5 11 มี.ค. 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการข้อมูลสุขภาพและรายงานเชิงวิเคราะห์แบบโต้ตอบด้วย MS EXCEL
ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๑ อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
20.25 12 มี.ค. 2561 - 14 มี.ค. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทางเภสัชกรรม เรื่อง กฎหมาย และจริยธรรมในการจัดการงานเภสัชกรรม
ณ ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น ๕ อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร
33.25 12 มี.ค. 2561 - 16 มี.ค. 2561
การประชุมหัวหน้างานเภสัชกรรมการผลิตประจำปี 2561
ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
9 12 มี.ค. 2561 - 13 มี.ค. 2561
การอบรมระยะสั้น ประจำปี 2561 สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย “IDAT Week 2018”
โรงแรมแมนดาริน สีลม กรุงเทพฯ
18 13 มี.ค. 2561 - 16 มี.ค. 2561
การประชุมวิชาการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ อย. เรื่อง มะเร็งปากมดลูก ยุค 4.0
ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2 13 มี.ค. 2561
การประชุม HA National Forum ครั้งที่ 19
ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี
13.5 13 มี.ค. 2561 - 16 มี.ค. 2561
โครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรสาคร
ณ ภัตตาคารนิวรสทิพย์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
2 14 มี.ค. 2561
อย. ก้าวไกล สร้างฐานความเข้าใจข้อกำหนดมาตรฐานยาแก่บุคลากรทางการแพทย์ภาคอีสาน เพื่อประโยชน์ในการจัดหายาเข้าโรงพยาบาลและการพัฒนาการกำกับดูแลยา
โรงแรมอวานี โฮเตลแอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
19.5 14 มี.ค. 2561 - 16 มี.ค. 2561
Bangkok Pharmacy Exhibition (BPE-2018)
ณ อีเว้นท์ฮอล์ล เดอะบาซาร์โฮเทล ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
6 15 มี.ค. 2561
โครงการจัดประชุมและอบรมทางวิชาการประจำปี 2561 29th TASP Annual Scientific Meeting 2018: “Novel Pain Management”
โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ
15.75 15 มี.ค. 2561 - 17 มี.ค. 2561
โครงการพัฒนาเครือข่ายเภสัชสนเทศออนไลน์
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม
4.25 16 มี.ค. 2561
โครงการประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ประจำปี 2561 Integrative Pharmacist: Herbal Medicine and Nutraceutical for Future Health Care
โรงแรมบุรีศรีภูบูติคโฮเทล และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7.5 16 มี.ค. 2561 - 17 มี.ค. 2561
การประชุมใหญ่สามัญประจำปีชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษณุโลก ปี 2561
โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
6 18 มี.ค. 2561
โครงการประชุม เภสัชกร ร้านยาแผนปัจจุบัน
ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
3 22 มี.ค. 2561
โครงการพัฒนาแหล่งฝึกร้านยา ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชนปีงบประมาณ 2561
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
4.25 23 มี.ค. 2561
ประชุมวิชาการครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการรักสุขภาพ ใส่ใจการใช้ยากับร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 24 มี.ค. 2561
Antibiotics smart use on Infectious Diseases in Community Pharmacy
ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา
6 24 มี.ค. 2561
การประชุมวิชาการ “ร้านยา 4.0: ทิศทางและการเตรียมตัว”
โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี
3 25 มี.ค. 2561
การประชุมวิชาการ เรื่อง วัคซีนสำหรับผู้สูงวัย
โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
5.5 26 มี.ค. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 11/2561 เรื่อง “การคิดเชิงระบบในการจัดการเภสัชกรรม (Systems Thinking in Pharmacy Management)”
ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
15.75 26 มี.ค. 2561 - 28 มี.ค. 2561
โครงการบูรณาการองค์ความรู้การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทยรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 (องก์ที่ 2 และ 3)
สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
21.5 26 มี.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2561
การประชุมใหญ่สามัญประจำ ปี 2561 และ การประชุมวิชาการ เรื่อง How to response to audit observations
โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
4.5 26 มี.ค. 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Emergency and Critical Care Medicine Update ครั้งที่ 3
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
15 28 มี.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561
งานประชุมวิชาการ HATHAI : “Cardiovascular Pharmacotherapy and Pharmacy Practice 2018
รร.วินเซอร์
18 28 มี.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2561
การบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวช ประจำปี ๒๕๖๑
ณ โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถ.พระราม๙ กรุงเทพฯ
17 28 มี.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2561
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 26 “Medical Sciences Innovation for healthy Thailand; Thailand 4.0 : นวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อเมืองไทยแข็งแรง ประเทศไทย 4.0”
ศูนย์การประชุม อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
9.75 28 มี.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2561
การประชุมวิชาการ เรื่อง “ยาชีววัตถุคล้ายคลึง (biosimilar)”
โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
12 29 มี.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2561
ประชุมวิชาการ Oncology Pharmacy Board Review ครั้งที่ 3 เรื่อง “Cancer Pharmacotherapy Refresh”
ณ ห้องอิมพีเรียลฮอล์ล 1 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
12.5 29 มี.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัย
ห้องประชุมทองหลังพระ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10.5 31 มี.ค. 2561 - 01 เม.ย. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 13/2561 เรื่อง “หัวข้อปัจจุบันในการจัดการทางเภสัชกรรม” (Current Issues in Pharmacy Administration)
ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
26 02 เม.ย. 2561 - 05 เม.ย. 2561
การประชุมวิชาการ Pharmacotherapy of Interesting Common Diseases 2018
ณ โรงแรม แลนด์มาร์ค ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ
11 02 เม.ย. 2561 - 04 เม.ย. 2561
การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริบาลทางเภสัชกรรม เรื่อง โรคที่พบบ่อยในหอผู้ป่วย: จากแนวทางการรักษาสู่การปฏิบัติจริง
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
18 25 เม.ย. 2561 - 27 เม.ย. 2561
โครงการอบรมหลักสูตรโรคลมชักสำหรับเภสัชกร
ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 7 สถาบันประสาทวิทยา
18.25 01 พ.ค. 2561 - 03 พ.ค. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมครั้งที่ 15/2561 เรื่อง “การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Planning)”
ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
12.25 03 พ.ค. 2561 - 04 พ.ค. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 16/2561 เรื่อง Workshop: Enhancing English Communication Skills in Pharmacy Services
ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
15 16 พ.ค. 2561 - 18 พ.ค. 2561
งานประชุมวิชาการ เรื่อง “Installation the Role of Hospital Pharmacist in Ambulatory Care Services” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2561
รร.โกลเด้นท์ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถ.พระราม 9
13 23 พ.ค. 2561 - 25 พ.ค. 2561
การอบรมระยะสั้น เรื่อง Management of Infectious Diseases: From Theory to Reality
ณ ห้องประชุม วีกิจ วีรานุวัตติ์ ตึกอัษฎางค์ ชั้น 4 โรงพยาบาลศิริราช
12 26 พ.ค. 2561 - 27 พ.ค. 2561
การอบรมเชิงปฏิบัติ การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล : จากมาตรฐาน RDU, HA, และ JCI สู่การปฏิบัติ (Antimicrobial Stewardship Program: From RDU, HA, JCI Standards to Implementation
ณ ห้องประชุมวีกิจ วีรานุวัตติ์ ตึกอัษฏางค์ ชั้น 4 รพ. ศิริราช กรุงเทพ
2.75 28 พ.ค. 2561
โครงการการให้บริการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสู่ชุมชน เรื่อง ยาและสารพิษในชีวิตประจำวัน
ณ ห้องประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17.5 30 พ.ค. 2561 - 01 มิ.ย. 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และการจัดการฐานข้อมูลยาและสุขภาพด้วยไมโครซอฟต์ แอคเซส
ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๑ อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
13.5 31 พ.ค. 2561 - 01 มิ.ย. 2561
ประชุมใหญ่ประจำปีเครือข่ายคลินิกโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย (Easy Asthma and COPD Clinic Network) ครั้งที่ 14
ณ ห้องราชเทวี แกรนด์บอลลรูม โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
1.75 04 มิ.ย. 2561 - 05 มิ.ย. 2561
Pharmacotherapy in Pediatrics 2018
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพ
11.75 14 มิ.ย. 2561 - 15 มิ.ย. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง “New Drugs and Novel Concepts”
ณ ห้อง บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
27 18 มิ.ย. 2561 - 22 มิ.ย. 2561
โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามครั้งที่ 2: การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครื่องสำอางเพื่อการตกแต่ง
ณ ห้องประชุมกิ่งทอง โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
10 28 มิ.ย. 2561 - 29 มิ.ย. 2561
การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริบาลทางเภสัชกรรม เรื่อง โรคที่พบบ่อยในชุมชน: จากแนวทางการรักษาสู่การปฏิบัติจริง
ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
18 04 ก.ค. 2561 - 06 ก.ค. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 29/2561 เรื่อง Powerful English: Skills for Success in Pharmacy Practice
ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
15 18 ก.ค. 2561 - 20 ก.ค. 2561

» 124 รายการ