ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 16/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ประเภทการรับรองสถาบันหลักที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง สำหรับผลิตกิจกรรมที่ให้การกำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์