การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการนานาชาติด้านสมุนไพร ครั้งที่ 2 The 2nd International Conference and on Herbal and Traditional Medicine (HTM2017)
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการนานาชาติด้านสมุนไพร ครั้งที่ 2 The 2nd International Conference and on Herbal and Traditional Medicine (HTM2017)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-001-01-2560
สถานที่จัดการประชุม Asia Hotel, Bangkok, Thailand.
วันที่จัดการประชุม 24 -27 มกราคม 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ เภสัชกร บัณฑิตศึกษา นักศึกษา บุคคลทั่วไป ชาวต่างประเทศ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 14.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสมุนไพรมากที่สุดแหล่งหนึ่งของโลกทั้งในด้านของปริมาณและความหลากหลายของสายพันธุ์ และมีการวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรอย่างแพร่หลายในสาขาต่างๆ เช่น เภสัชศาสตร์ เวชกรรม เภสัชกรรมแผนไทย และการศึกษาทางคลินิกของสมุนไพรและตำรับยาสมุนไพร การจัดประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาตินับเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และความร่วมมือด้านการวิจัยสมุนไพรระหว่างนักวิจัยในแต่ละสาขาความเชี่ยวชาญ นำไปสู่การผลิตผลงานวิจัยด้านสมุนไพร การต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าของสมุนไพร การควบคุมมาตรฐานของสมุนไพร และการพัฒนาสมุนไพรเพื่อใช้บำบัดโรค
การจัดประชุมวิชาการเกี่ยวกับสมุนไพรโดยทั่วไป จะเน้นในประเด็นที่แตกต่างกัน เช่น ในแง่ที่เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ หรือผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เป็นต้น ซึ่งอาจไม่ได้เน้นการศึกษาวิจัยเพื่อการใช้เป็นยา แต่การประชุมวิชาการนานาชาติด้านสมุนไพรที่จะดำเนินการจัดในครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งที่สอง เป็นการประชุมวิชาการที่มุ่งเน้นงานวิจัยสมุนไพรเพื่อใช้เป็นยาเป็นหลัก ซึ่งครอบคลุมศาสตร์ต่างๆ ได้แก่ การควบคุมคุณภาพสมุนไพร ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากต่อการนำสมุนไพรมาใช้ผลิตยาหรือเพื่อทำการวิจัย การพัฒนาสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์ยาในรูปแบบ (dosage form) ต่างๆ การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ดั้งเดิมให้สามารถใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งการใช้ยาสมุนไพรทั้งที่เป็นยาเดี่ยวและยาตำรับ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานานในแต่ละประเทศ การเพิ่มปริมาณสารออกฤทธิ์ในสมุนไพร การศึกษาทางคลินิก และการบำบัดโรคโดยการใช้สมุนไพรในรูปแบบสารสกัดหรือการวิจัยในรูปแบบยาแผนโบราณ
ดังที่ได้กล่าวข้างต้นว่าการควบคุมคุณภาพสมุนไพรมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง และเป็นประเด็นวิจัยของประเทศไทยที่ควรทำในอันดับต้นๆ เพื่อสร้างมาตรฐานของสมุนไพรหรือ monograph อันจะนำมาซึ่งยาจากสมุนไพรที่มีคุณภาพคงที่ เชื่อถือได้ และเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ไม่เพียงแต่มีความสำคัญและจำเป็นสำหรับประเทศไทยเท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่จำเป็นของแต่ละประเทศที่มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรด้วยเช่นกัน การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้จึงจัดให้มี pre-symposium ในด้านการควบคุมคุณภาพในเรื่องของสารออกฤทธิ์ในสารสกัดหรือผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรด้วย
ดังนั้นคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งภาคีร่วมจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านสมุนไพร ซึ่งมีแนวคิดร่วมกันที่จะส่งเสริมให้มีการวิจัยสมุนไพรเพื่อใช้เป็นยาให้มากขึ้น จึงได้จัดทำโครงการประชุมนานาชาติที่เน้นการพัฒนาสมุนไพรเป็นยา เพื่อเป็นเวทีสำหรับนำเสนอผลงานวิจัยและมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ของนักวิจัยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านสมุนไพรแก่ผู้สนใจ
2) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
คำสำคัญ
Herbal and Traditional Medicine, HTM2017
วิธีสมัครการประชุม
Online