การประชุมวิชาการ
โครงการการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกรตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม ประจำปี 2560
ชื่อการประชุม โครงการการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกรตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม ประจำปี 2560
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-001-02-2560
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่จัดการประชุม 22 -24 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้จัดการประชุม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และ ผู้สนใจ จำนวน 200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 20 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การประชุมวิชาการ Advancing Hospital Pharmacy Practice Toward Optimal Patient Care 2017 จัดขึ้น เพื่อให้ข้อมูลที่ทันสมัยด้านเภสัชบำบัดในด้านการจัดการความปวดสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัด โอกาสและความท้าทายในการจัดการสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด การปรับขนาดยาปฏิชีวะในผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ปัจจัยทางด้านเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ของยากดภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยปลูกถ่ายไต บทบาทของเภสัชกรในหน่วยเวชบำบัดวิกฤต ความท้าทายของการจัดการกับอาการถอนยาในหอผู้ป่วยวิกฤตเด็ก ความท้าทายของการปฏิบัติในยุคของ MDR-organisms ระบบการควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะ หลุมพรางที่ต้องระวังในการติดตามระดับยาในเลือด สิ่งที่บุคลากรทางการแพทย์ควรรับรู้ของข้อกำหนดมาตรฐานยา บทบาทของเภสัชพันธุศาสตร์ในการจัดการกับอาการไม่พึงประสงค์จากยา บทบาทใหม่ของเภสัชกรในการเฝ้าระวังความปลอดภัยและการจัดการความเสี่ยงของกลุ่มยามะเร็ง ทั้งนี้ความรู้ที่ผู้เข้าประชุมได้รับจะช่วยในการปฏิบัติงานให้เกิดผลการรักษาแก่ผู้ป่วยตามที่คาดหวังและปลอดภัย
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ที่ทันสมัยด้านเภสัชบำบัด และนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วย
คำสำคัญ
MDR-organisms, ระบบการควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะ, หน่วยเวชบำบัดวิกฤต
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อที่ผู้รับผิดชอบโครงการ เภสัชกรหญิงนันทพร เล็กพิทยา โทร. 02-2011270 ผู้ประสานงานโครงการ เภสัชกรหญิงนันทพร เล็กพิทยา โทร. 02-2011270 เภสัชกรหญิงศุภศิล สระเอี่ยม โทร. 02-2011270 เภสัชกรหญิงพาขวัญ ปุณณุปูรต โทร. 02-2011270