การประชุมวิชาการ
“Pain & Neurophatic Pain in Drug store และ Correct drug great result for pain management = ถูกยา ถูกโรคสำหรับอาการปวด”
ชื่อการประชุม “Pain & Neurophatic Pain in Drug store และ Correct drug great result for pain management = ถูกยา ถูกโรคสำหรับอาการปวด”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-029-12-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงแรม บุรีศรีภู อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วันที่จัดการประชุม 16 ธันวาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรชุมชนและเภสัชกรในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
อาการปวด เป็นอาการ ความรู้สึกไม่สุขสบายที่เกิดจากการกระตุ้นประสาทรับความเจ็บปวด มักเกิดจากการระความเคืองอักเสบ บาดเจ็บหรือถูกทำลายของเนื้อเยื่อ ซึ่งสามารถเกิดได้กับทุกอวัยวะของร่างกาย ทั้งนี้อาการปวดเจ็บอากเกิดร่วมกับอาการอื่นได้ เช่น ถ้ามีการติดเชื่อจะมีไข้ร่วมด้วย หรืออาจะเกิดการปวดท้องร่วมกับอาการคลื่นไส้อาเจียน เป็นต้น อาการปวดหากจำแนกตามการเกิดสามารถแบ่งได้ 2 ประเภทหลัก คือ Nociceptive pain และ Nueropathic pain ซึ่งอาการที่เกิดจะมีความแตกต่างกัน และการรักษาที่แตกต่างกัน การแยกประเภทอาการปวดจึงเป็นสิ่งจำเป็นและการตรวจสอบสัญญาณอันตรายสำหรับผู้ป่วยเพื่อการส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อยังสถานพยาบาล เป็นสิ่งจำเป็น
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดสงขลา และ บริษัท Berlin จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดการประชุมวิชาการให้ความรู้กับเภสัชกรชุมชนและเภสัชกรผู้สนใจ ในเรื่อง Pain&Neuropathic Pain in Drug store และ Correct drug great result for pain management =ถูกยา ถูกโรคสำหรับอาการปวด โดยได้เชิญวิทยากรซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้เภสัชกรสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการทำงานในร้านขายยา
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ความรู้เรื่อง Pain&Neuropathic Pain in Drug store
2.เพื่อให้ความรู้เรื่อง Correct drug great result for pain management =ถูกยา ถูกโรคสำหรับอาการปวด
คำสำคัญ
Neuropathic pain, drug store, อาการปวด