การประชุมวิชาการ
การพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบสถานที่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561
ชื่อการประชุม การพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบสถานที่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-2-000-022-12-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงแรม เบสส์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี
วันที่จัดการประชุม 06 -09 มกราคม 2562
ผู้จัดการประชุม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 14 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ควบคุม กำกับดูแลเครื่องสำอาง โดยมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๖๑ และแนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอาง (ASEAN GMP) ในการพัฒนาคุณภาพสถานที่ผลิต และสถานที่นำเข้าเครื่องสำอาง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สถานประกอบการไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ปฏิบัติงานปลอดภัย พร้อมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
กลุ่มกำกับดูแลเครื่องสำอางหลังออกสู่ตลาด ในฐานะผู้กำกับดูแลเครื่องสำอางหลังออกสู่ตลาด และเป็นผู้ตรวจสอบสถานที่ผลิต สถานที่นำเข้า และสถานที่เก็บรักษาเครื่องสำอางให้มีมาตรฐานและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องสำอาง ดังนั้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ถูกต้องและมีศักยภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงจัดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบสถานที่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถที่ถูกต้องตามหลักวิชาการในการตรวจสอบสถานประกอบการ ซึ่งเป็นไปข้อกำหนดของระบบคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินต้องมีความรู้ ความสามารถในกิจกรรมที่ตรวจประเมินอย่างแท้จริง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย และการสุขาภิบาล
2. เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสามารถตรวจสอบสถานประกอบการเครื่องสำอางได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
คำสำคัญ
การพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ การผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง