การประชุมวิชาการ
โครงการงานมหกรรมคุณภาพฟื้นฟูวิชาการ โรงพยาบาลชลบุรี
ชื่อการประชุม โครงการงานมหกรรมคุณภาพฟื้นฟูวิชาการ โรงพยาบาลชลบุรี
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-2-000-013-11-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงพยาบาลชลบุรี
วันที่จัดการประชุม 15 -16 พฤศจิกายน 2561
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลชลบุรี
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เจ้าหน้าที่อื่นๆ ภายในโรงพยาบาลชลบุรี และโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลเอกชน ในเขตสุขภาพที่ 6
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรงพยาบาลชลบุรี เป็นโรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้บริการตั้งแต่ระดับปฐมภูมิจนถึงระดับตติยภูมิ ซึ่งเปิดให้บริการด้วยคุณภาพและมาตรฐานแก่ประชาชน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2462 โดยได้รับการรับรองคุณภาพมาตราฐาน HA จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุรภาพโรงพยาบาล (องค์การมหาชน) ตั้งแต่ พ.ศ.2550 เป็นต้นมา ผ่านการรับรองมาตรฐานชั้นก้าวหน้า จนได้รับการรับรองมาตรฐานขั้นก้าวหน้า advance HA จากสภาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ ในวันที่ 27 กันยาน 2561 ที่ผ่านมาอีกทั้งยังเป็นต้นแบบของโรงพยาบาลคุณธรรมที่ยอมรับของประเทศ

ด้วยในปี พ.ศ.2562 เป็นวาระครบรอบ 100 ปี ของการสาธารณสุขไทย และยังเป็นปีครบรอบ 99 ปี ของโรงพยาบาบชลบุรี ซึ่งเป็นโอกาสที่สำคัญที่ทางโรงยาบาลชลบุรี ภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จะได้เผยแพร่เรื่องราวความเป็นมา ประวัติศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขไทย รวมถึงความสำเร็จ พัฒนาการ และผลงานที่ผ่านมาของการสาธาณสุขไทยให้ทราบโดยทั่วกัน ซึ่งทางโรงพยาบาลชลบุรีจัดให้มีการประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สาธารณาฃสุข ได้แลกเปลี่ยนความรู้และเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ และสร้างเครือข่ายในเขตสุขภาพ จึงเห็นควรให้มีการจัดการประชุม งานมหกรรมคุรภาพฟื้นฟูวิชาการโรงพยาบาลชลบุรี และวาระครบรอบ 100 ปี การสาธารณสุขไทย เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้มีองค์ความรู้ใหม่ด้านวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยการตรวจคัดกรอง ส่งเสริม วินิจฉัยโรค รักษา และฟื้นฟูสุขภาพประชาชน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิทยากรผูบรรยายผู้นำเสนิผลงานและผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกัน
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างบรรยากาศการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2.เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข่้าใจในการพัฒนาคุณภาพ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
3.เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
4.เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงพยาบาลชลบุรี และโรงพยาบาลอื่นๆ
5.เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลาการในการผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรทที่เป็นประโยชน์ต่อการแพทย์และการสาธารณสุข
6.เพื่อรำลึกวันครบรอบ 99 ปี ของโรงพยาบาลชลบุรี และสาระครบรอบ 100 ปีของการสาธารณสุขไทย
คำสำคัญ