การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ เรื่อง โรคลมชัก : make it easy
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ เรื่อง โรคลมชัก : make it easy
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-053-11-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมสายไหม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
วันที่จัดการประชุม 08 -09 พฤศจิกายน 2561
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 8.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันผู้ป่วยเด็กที่มารับการรักษาที่กลุ่มงานกุมารเวชกรรม ด้วยปัญหาทางระบบประสาทมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ บางโรคมีการวินิจฉัยและการรักษาล่าช้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพซีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทั้งภายในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลจังหวัด และโรงพยาบาลชุมชนในเขตบริการสุขภาพที่ 9 โดยหวังว่าโครงการนี้จะ ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมั่นใจและเหมาะสมมากขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และวิทยาการใหม่ๆ แก่บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลในการดูแล ผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาด้านระบบประสาท
2. เพื่อสร้างเครือข่ายดูแลสุขภาพและส้มพันธภาพที่ตีระหว่างทีมสุขภาพโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลจังหวัด และโรงพยาบาลชุมชน
คำสำคัญ
ผู้ป่วยเด็ก, โรคลมชัก, ระบบประสาท